Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Beantwoorden Kamervragen van de heer Buijs over het feit dat regelgeving over kansspelautomaten massaal wordt ontdoken
Nummer: 218

Datum: 27-01-2003

Vragen van het lid Buijs (CDA) aan de minister van Justitie over het feit dat Regelgeving over kansspeelautomaten massaal wordt ontdoken. (Ingezonden 20 november 2002)


1 Hebt u kennisgenomen van de EO uitzending op Radio I 1, waarin kon worden aangetoond dat het speelautomatenbesluit 2000 massaal wordt overtreden en het beleid ter preventie van gokverslaving 2 door de speelautomatensector niet wordt nageleefd?


2 Vindt u dat het beoogde effect van de introductie van de zgn. «Nypels»-automaten wordt tenietgedaan door het plaatsen van een kastje (soort adapter) waar door alsnog automatisch en langdurig kan worden doorgespeeld? Zo ja, welke maatregelen wilt u daartegen nemen?


3 Op welke wijze vindt op dit moment handhaving plaats van het naleven van het speelautomatenbesluit 2000 en is dit gelet op het bovenstaande voldoende? Werd u al eerder door de toezichthouder (op de speelautomatensector) op de hoogte gebracht van deze overtredingen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat werd met deze gegevens gedaan?

---

1 D.d. 18 november jl. (tijd 11.00-12.00).

2 Brief min. Justitie d.d. 31/10 jl. (Kamerstuk 28 600, nr. 58).
Mededeling
Mededeling van minister Donner (Justitie), mede namens de minister van Economische Zaken. (Ontvangen 24 december 2002)

Met verwijzing naar uw brief van 21 november 2002, deel ik u mede namens de minister van Economische Zaken mee, dat de vragen van het lid Buijs over de ontduiking van regelgeving betreffende kansspelautomaten, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Nader overleg tussen de departementen en met het Openbaar Ministerie vergt meer tijd om de vragen naar behoren te kunnen beantwoorden. Ik streef er naar u vóór 1 januari 2003 mijn antwoord te doen toekomen.

De minister van Economische Zaken, de heer Hogervorst, heeft mede namens de minister van Justitie de vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Ja. Per 1 juni 2000 gelden er nieuwe regels voor speelautomaten met de inwerkingtreding van de nieuwe Speelautomatentitel van de Wet op de kansspelen. Uitgangspunt bij de nieuwe wet- en regelgeving vormden de aanbevelingen van de commissie kansspelautomaten (de Commissie-Nijpels). Eén van de aanbevelingen was om elke speler te dwingen om elk spel bewust te starten. Kansspelautomaten in horeca-inrichtingen moeten een voorziening hebben waardoor het pas mogelijk is een nieuw spel te beginnen nadat de startknop is losgelaten en weer is ingedrukt door een speler. Hiermee wordt het automatisme van doorspelen doorbroken. Een kastje waarmee het starten automatisch geschiedt (een zgn. automatische startknop), druist uiteraard in tegen deze gedachte. De Speelautomatentitel richt zich op de opsteller en de exploitant van een speelautomaat: zij mogen niet aan een goedgekeurde automaat knoeien en hebben een zorgplicht tegenover de speler. Veranderingen aan een kansspelautomaat waarbij een automatisch startknop wordt aangeboden of om het gebruik van een automatisch startknop te faciliteren, zijn in strijd met artikel 30t van de Wet op de kansspelen. Op basis van deze wet kan de automaat in beslag genomen worden en de exploitatievergunning van de exploitant worden ingetrokken. Ik zal de gemeenten adviseren om dan tevens de aanwezigheidsvergunning van de opsteller in te trekken. Als een speler zelf een automatische startknop meeneemt, die op kansspelautomaten aangebracht kunnen worden, kan alleen bij heterdaad tegen de opsteller en de exploitant worden opgetreden. Ik zal de door mij aangewezen toezichthouder op de speelautomatensector, Verispect BV, instrueren om nadrukkelijk daarop toe te zien. De speelautomatensector zal ik hier binnenkort schriftelijk van op de hoogte stellen.


3 Op grond van artikel 30w van de Wet op de kansspelen heb ik Verispect BV aangewezen als toezichthouder op de speelautomatensector. Jaarlijks voert Verispect BV daartoe controlewerkzaamheden uit, die ook een preventieve werking beogen. Omvang en invulling van deze controlewerkzaamheden worden contractueel vastgelegd in een jaarwerkplan. Door middel van de controles worden ondeugdelijke, ontregelde, onjuist opgestelde en onjuist gebruikte speelautomaten ontdekt en wordt vervolgens herstel van de wettige toestand bewerkstelligd. Bestrijding van de illegaliteit is primair een politietaak, waarbij de controleurs van Verispect BV de politie op verzoek kunnen ondersteunen. Driejaarlijks wordt elk van de in totaal ongeveer 28.000 locaties waar speelautomaten in ons land staan opgesteld door controleurs van Verispect BV bezocht. Speelhallen en casinos worden jaarlijks gecontroleerd. Naast deze locatiecontroles, controleert Verispect BV ook jaarlijks alle ongeveer 900 exploitanten op vergunninggegevens en bedrijfsruimten. Bij deze controles worden per exploitant twee automaten aan een uitgebreide technische inspectie onderworpen. De controlewerkzaamheden zouden op zichzelf voldoende moeten zijn. De wettelijke context waarbinnen het toezicht is geregeld, vraagt echter nadere aandacht. De huidige wet- en regelgeving is sterk gericht op bescherming van de speler en de daarmee samenhangende technische voorschriften en minder op toezicht en handhaving. Zo zou bijvoorbeeld de mogelijkheid van het opleggen van een bestuurlijke boete een te bestuderen aanvulling op het toezichtsarrangement zijn. Ik ben, samen met de minister van Justitie, voornemens om in de tweede helft van 2003 een evaluatie van de Speelautomatentitel naar uw Kamer te sturen. Op de wettelijke context van toezicht en handhaving zal ik dan nader ingaan. Daarbij zal ik ook de gemeentelijke praktijk betrekken. Het materiaal dat deze evaluatie oplevert, kan worden gebruikt als inbreng voor de herziening van de Wet op de kansspelen. Verispect BV heeft mij reeds vóór de EO uitzending op Radio 1 van 18 november 2002 op de hoogte gesteld van het bestaan van automatische startknoppen. Ook de politie heeft mij hiervan verwittigd. Het onderwerp is daarop besproken in het handhavingoverleg kansspelen met het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, de politie, de VNG, het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, Verispect BV en mijn ministerie.

Dat heeft geresulteerd in de handhavinglijn zoals weergegeven in antwoord op vraag 2.

Deel: ' Antwoorden kamervragen over ontduiking van kansspelautomaten '
Lees ook