Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

de gezondheidszorg

Opheffen expertcommissie Sekse en etniciteit in de gezondheidszorg

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2361710

5 maart 2003

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bakker (D 66), Tonkens (GroenLinks), Arib (PvdA), Kant (SP) en Van Miltenburg (VVD) over het opheffen van de Landelijke Expertcommissie Sekse en Etniciteit in de Gezondheidszorg (2020307760).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

Opheffen expertcommissie Sekse en etniciteit in de gezondheidszorg 1. Opheffen expertcommissie Sekse en etniciteit in de gezondheidszorg

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Bakker (D66), Tonkens (GroenLinks),Arib (PvdA), Kant (SP) en van Miltenburg over het opheffen van de Landelijke expertisecommis- sie Sekse en etniciteit in de gezondheidszorg (2020307760)

1
Heeft u kennisgenomen van de brief van de Landelijke Expertcommissie Sekse en Etniciteit in de Gezondheidszorg waarin de commissie aangeeft zich niet te kunnen vinden in uw be- vestiging van het besluit tot beëindiging van de werkzaamheden van de commissie?

1
Ja.

2
Erkent u dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen, respectievelijk tussen verschillende ethnische groepen in de Nederlandse bevolking? Bent u zich er daar- naast van bewust dat er verschillen bestaan in de kwaliteit van de zorg voor deze verschil- lende doelgroepen?

2
In de gezondheidszorg is niet altijd voldoende oog voor sekse- en etniciteit gerelateerde ge- zondheidsproblemen.

3
Bent u ervan op de hoogte dat de bijdrage die de commissie in het licht van de soms grote kwaliteitsverschillen levert aan de volksgezondheid, bijzonder op prijs wordt gesteld door tal van wetenschappelijke instellingen in de gezondheidszorg?

3
Ja. Het Kabinet is echter van oordeel dat een aparte commissie voor dit onderwerp niet noodzakelijk is.

4
Is u bekend dat Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw) overleg heeft gevoerd met de Expertcommissie en dat eerstgenoemde bereid is de commissie in haar or- ganisatie op te nemen, mede tegen de achtergrond van het feit dat u de voor de voor de Expertcommissie benodigde middelen tot 1 april 2005 bij ZonMw hebt ondergebracht?

4
Ja.

5
Bent u bereid om akkoord te gaan met onderbrenging van de Expertcommissie Sekse en Etniciteit bij ZonMw tot 1 april 2005?

5
Gelet op het belang van het onderwerp zal het voor de commissie beschikbare budget wor- den toegevoegd aan het ZonMw programma `M/V, gender en seksualiteit in de gezond- heidszorg'. De commissie zal echter ophouden te bestaan.

2

6
Bent u bereid om deze vragen binnen één week na indiening te beantwoorden?

6
Bij deze.

Deel: ' Antwoorden kamervragen over opheffen expertcommissie Sekse en etnici.. '
Lees ook