---

Kamervragen en antwoorden
---

Uitzending Patriot eenheden

07-03-2003

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Karimi (GroenLinks) over de uitzending van Patriot eenheden naar Turkije (2020307690 d.d. 23 februari 2003).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

H. G. J. Kamp

1 Is het waar dat, ondanks de zeer kostbare updates van afgelopen jaren, de Patriot-systemen van de Koninklijke luchtmacht nog steeds kampen met ernstige technische storingen? Zo ja, waarom heeft u hier de Kamer niet over ingelicht? Zo nee, kunt u onderzoeken of deze informatie correct is? 2 Is het waar dat van de drie Patriot-systemen er maar één foutloos werkt en de andere twee systemen niet of nauwelijks? Zo ja, welke consequenties heeft dit voor de veiligheid van het uit te zenden personeel en voor de door u beoogde bescherming aan de Turkse bevolking aldaar?

Nee. De Patriot-systemen van de Koninklijke luchtmacht, die recentelijk zijn gemoderniseerd, zijn technisch en operationeel uitvoerig getest en functioneren goed.

3 Is het waar dat van de vijftien lanceerplatformen die uitgezonden worden er maar negen foutloos werken, dat de overige zes platformen kampen met achterstallig onderhoud en dat dit direct gevolgen heeft voor de operationele inzetgereedheid? Zo ja, wat gaat u daar aan doen? Zo nee, kunt u onderzoeken of deze informatie correct is?

Nee. De stand van het onderhoud van de lanceerplatforms is goed. Tijdens hun verblijf in Turkije wordt aan de systemen voorts regulier preventief onderhoud gepleegd. Dit preventief onderhoud gebeurt op een zodanige wijze dat de operationele inzetbaarheid van elk systeem blijft gewaarborgd.

4 Is het waar dat er onvoldoende reserveonderdelen voorradig zijn om technische storingen aan de Patriot-systemen te verhelpen? Zo nee, hoe draagt u zorg voor voldoende bevoorrading van reserveonderdelen?

Nee. De uitgezonden Patriot-eenheden worden bevoorraad volgens een bestaand logistiek concept. Voor zover reserveonderdelen niet ter plaatse zijn, zullen deze met transportvluchten worden aangevoerd.

5 Is het waar dat voor de uitgezonden Fireplatoons slechts de helft van het benodigde personeel wordt uitgezonden? Zo ja, in hoeverre wordt het uitgezonden personeel door het tekort aan ondersteuning, buitensporig overbelast waardoor de kans op menselijke fouten groter wordt?

Nee. De gehele uitgezonden eenheid heeft een volledige bezetting.

6 Hoe wilt u met drie Patriot-systemen de burgers in Oost-Turkije beschermen? Is het waar dat voor de bescherming van burgers in een dusdanig uitgestrekt gebied er toch minimaal 16 Patriot-systemen nodig zijn? Zo ja, leveren de NAVO partners de resterende Patriot-systemen om de Turkse bevolking te beschermen? Zo nee, waar ligt dan voor de Nederlandse regering haar prioriteit: bij bescherming aan de Turkse burgerbevolking of bescherming van militaire bases? 7 Is het waar dat de Patriot-systemen geplaatst worden bij twee vliegbases waar Amerikaanse troepen en materieel gestationeerd zijn? Is het waar dat de hoeveelheid materieel en opstellingen net voldoende is om een vliegveld te beschermen omdat het bereik niet meer is dan 100 km per missile? Zo ja, is dit niet strijdig met uw uitspraken in de Kamer dat door plaatsing van de Patriot-systemen de Turkse bevolking beschermd wordt? 9 Is de Turkse regering op de hoogte van de mankementen van de Patriot-systemen? Is zij ervan op de hoogte dat de stationering van deze systemen ter bescherming dient van twee militaire bases en niet van de Turkse burgerbevolking? Is dit niet strijdig met de gemaakte afspraken met de Turkse regering waarbij Turkije de Nederlandse regering heeft verzocht om plaatsing van Patriot-systemen om de burgerbevolking te beschermen?

De Nederlandse Patriot-systemen maken deel uit van de geïntegreerde Navo-luchtverdedigingsorganisatie. Zij hebben, zoals ik u tijdens het plenair debat van 19 februari jl. heb meegedeeld, tot taak de bevolking van Diyarbakir en Batman te beschermen tegen mogelijke aanvallen met ballistische raketten van Iraakse kant. De Patriot-systemen zijn om veiligheids- en logistieke redenen geplaatst op de bij deze steden gelegen militaire terreinen. Verkenningen ter plaatse hebben uitgewezen dat de Patriot-systemen vanaf deze locaties in staat zijn bescherming te bieden aan de bevolking in en rondom de twee steden. Over de exacte grootte van het gebied dat kan worden beschermd door de Patriot-systemen en het bereik van de Patriot-luchtverdedigingsraketten worden om operationele redenen geen mededelingen gedaan.

8 Hebben de naar Turkije uit te zenden militairen een spreekverbod opgelegd gekregen over het daadwerkelijke doel van de stationering van de Patriot-batterijen, te weten de bescherming van militaire bases?

Nee. Voor het personeel geldt geen spreekverbod.

10 Kunt u deze vragen, mede gezien het feit dat de troepen waarschijnlijk al volgende week uitgezonden worden, binnen een week beantwoorden?

De systemen en het personeel zijn op dit ogenblik ter plaatse.

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Antwoorden kamervragen over uitzending Patriot eenheden '
Lees ook