---

Kamervragen en antwoorden
---

Antwoorden op schriftelijke vragen inzake het verstrekken van noodreisdocumenten op Schiphol

21-02-2003

1. Is het waar dat de Koninklijk Marechaussee (KMar) op Schiphol momenteel op jaarbasis ongeveer 19.000 noodreisdocumenten verstrekt (in 1996 bijna 15.000)?

Ja. Jaarlijks neemt het aantal door de KMar verstrekte noodreisdocumenten met ongeveer 1000 toe.

2. Wat is de oorzaak van de stijging van het aantal verstrekte noodreisdocumenten? Is het waar dat er een verschuiving plaatsvindt van door andere bevoegde autoriteiten verstrekte (nood-)reisdocumenten naar de KMar? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

De oorzaak voor de stijging van het aantal verstrekte noodreisdocumenten dient te worden gezocht in de grotere mobiliteit van mensen. De stijging in de uitgifte van reisdocumenten vindt overigens bij alle ter zake bevoegde autoriteiten plaats.

Begin vorig jaar was er korte tijd sprake van een relatief sterke stijging van het aantal afgegeven noodreisdocumenten, in het bijzonder van de noodverlengingen. Voor een belangrijk deel is dit seizoensgebonden. De stijging van het aantal afgegeven noodreisdocumenten heeft zich inmiddels gestabiliseerd, waarschijnlijk mede als gevolg van een grotere bekendheid van het publiek met de nieuwe regelgeving inzake de centrale personalisering en de daaraan verbonden langere wachttijd bij uitreiking van een reisdocument.

3. Is het waar dat het bedrag dat de KMar voor het verstrekken van de noodreisdocumenten ontvangt, de door de KMar gemaakte kosten niet volledig dekt? Hoe verhouden zich de kosten tot de ontvangsten?

Het verstrekken van nooddocumenten is een wettelijke taak, die is vastgelegd in de Paspoortwet. Er is geen directe relatie tussen de kosten van deze taak en de gevraagde vergoeding.

4. Bent u bereid om het in rekening brengen van een hoger tarief voor de verstrekking van noodreisdocumenten door de KMar mogelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

Voor het verstrekken van een nooddocument of het aanbrengen van een verlenging in een reisdocument is in het Besluit paspoortgelden het tarief vastgesteld op het bedrag dat in Nederland ten hoogste in rekening kan worden gebracht voor een nationaal paspoort. De reden hiervoor is onder meer gelegen in de omstandigheid dat het een bijzondere voorziening betreft ter vervanging van een regulier reisdocument. De hoogte van dit tarief is derhalve niet gerelateerd aan de door de KMar gemaakte kosten.

5. Gaat de stijging van het aantal verstrekte noodreisdocumenten ten koste van andere taken die de KMar op Schiphol verricht? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen om deze ontwikkeling tegen te gaan.

Ondanks de stijging in het aantal verstrekte noodreisdocumenten kunnen de overige taken door de KMar (vooralsnog) worden uitgevoerd. De uitvoering van deze overige taken staat echter in bepaalde periodes, met name in het hoogseizoen, wel onder druk. Zodra de druk op de overige taken té groot dreigt te worden, zal vanzelfsprekend overleg tussen de betrokken departementen plaatsvinden om tot een oplossing te komen.
---

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Antwoorden kamervragen over verstrekken noodreisdocumenten op Schiphol '
Lees ook