Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op commissievragen over het rapport van de Commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn

28 maart 2003

Antwoorden inzake een lijst van vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor Justitie in verband met het standpunt van de regering over het rapport van de Commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn van 17 december 2002 (TK 2002-2003, 28 374, nr. 13). Voorzover in de vragen wordt gerefereerd aan het nieuwe stelsel van bewaking en beveiliging is in de beantwoording verwezen naar de daarover medio mei 2003 aan de Tweede Kamer te zenden brief.


---

Toelichting

De opdracht luidt te komen tot een nieuw samenhangend stelsel van bewaking en beveiliging in Nederland. Het beoogde resultaat is de beschrijving van een dergelijk stelsel overeenkomstig het in het regeringsstandpunt van 17 december 2002 gestelde. Zulks uiteraard met inachtneming van de aanbevelingen van de Commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn. Zoals gezegd zal het nieuwe stelsel medio mei 2003 gereed zijn.

Momenteel vindt over de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel consultatie van het veld plaats. In dit kader heeft ook tweemaal een gesprek met een delegatie van de Commissie Van den Haak plaatsgevonden.

In de brief van 17 december 2002 (TK 28 374, nr. 13) heeft de regering voorts aangekondigd te zullen voorzien in de budgettaire middelen ter verwezenlijking van de aanbevelingen van de commissie Van den Haak. Op dit moment heeft, mede gezien de demissionaire status van het kabinet en de lopende kabinetsinformatie, nog geen nadere budgettaire besluitvorming plaatsgevonden.
Het spreekt vanzelf dat verwerving van voldoende financiële middelen van groot belang is voor de implementatie van het nieuwe stelsel. Medio mei zullen wij u ook hierover nader informeren.

Rechts in de kantlijn kunt u de vragen en antwoorden downloaden in
***
Download het originele bericht in PDF-formaat. Zie het origineel http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015483 http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015462 . Zie het origineel http://www.minbzk.nl/asp/get....2&ItmIdt=00015483 . © Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 5 april 2003

Deel: ' Antwoorden nav rapport onderzoekscommissie Beveiliging Pim Fortuyn '
Lees ook