OPTA

Antwoorden van Global One Communications B.V.
op de vragen in het consultatiedocument van OPTA
van 25 juli 2001 inzake tariefregulering huurlijnen2/4

Inleiding

In dit document is de reactie van Global One Communications B.V (hierna "Global One"). opgenomen terzake van de vragen die door OPTA in het consultatiedocument van 25 juli 2001 zijn gesteld. Global One verzoekt u de passages die tussen vierkante haken en in vet zijn gedrukt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden kenbaar te maken.

Global One is geen voorstander van een price cap regulering omdat hiermee het beoogde doel, namelijk de introductie van concurrentie, niet zal worden bereikt. Zo is er op de markt van huurlijnen tot en met 2 mb geen concurrentie en is het niet te verwachten dat er concurrentie zal komen op deze markt. Als er toch wordt gekozen voor het instellen van een price cap systeem, dan dient naar de mening van Global One rekening te worden gehouden met de hieronder weergegeven aspecten. Global One wenst een prijsregulering op basis van de werkelijke kostprijs.

Beantwoording van de vragen


1. Zienswijze ten aanzien van de overweging om voor huurlijnen over te gaan naar price cap-regulering
Global One heeft in de praktijk ervaren dat het niet mogelijk is om huurlijnen van 2 Mbit/s of kleiner bij een andere partij dan KPN in te kopen. Global One betwijfelt dan ook of een price cap-regulering op de markt van huurlijnen kleiner dan 2 Mbit/s zal leiden tot meer concurrentie op de markt van huurlijnen. Zo zijn de nieuwe DSL-technieken op dit moment nog niet bedrijfszeker genoeg om als volwaardig alternatief te dienen voor vaste verbindingen. Bovendien verschuift de vraag op de markt steeds meer richting bandbreedte vanaf 2 mb. Het is daarom niet te verwachten dat andere partijen zullen investeren in de markt van huurlijnen tot 2 mb. Global One mist de volumekortingen in het consultatiedocument tariefregulering huurlijnen en Global One meent derhalve dat OPTA expliciet ruimte dient te geven voor kwantumkortingen. Verder benadrukt Global One dat bij de toetsing van het aanbod het commerciële aanbod en niet de technische uitvoering centraal dient te staan. Met andere woorden: indien een price cap-regulering wordt ingevoerd dient er bij de beoordeling van het aanbod van huurlijnen geen onderscheid te worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een directe huurlijn of een combinatie van huurlijnen (wat bijvoorbeeld bij de nieuwe techniek CTN het geval is). Global One verzoekt OPTA voldoende rekening te houden met het bovengenoemde zodat zij de tarieven niet te hoog vaststelt en marktpartijen niet deze hoge tarieven financieren.


2. Zienswijze ten aanzien van het al dan niet opnemen van huurlijntypen in de price cap.
Als OPTA overweegt toch een price cap regulering in te stellen dan stelt Global One voor alle verbindingen tot en met 2 Mbit/s inclusief de digitale verbindingen (met de hoogste availability and management) onder de price cap-regulering te laten vallen.
3/4
3. Zienswijze ten aanzien van het uit het price cap-systeem verwijderen van huurlijntypen bij het vervallen van kostenoriëntatieplicht Global One vindt dat het verwijderen van huurlijntypen uit het price cap-systeem tijdig en op transparante wijze zou moeten worden aangekondigd. Tussentijdse uitfasering dient alleen mogelijk te zijn indien de marktpartijen daartegen geen bezwaar hebben. Er dient een redelijk termijn te worden gegeven zodat partijen daar op kunnen inspelen.


4. Zienswijze ten aanzien van welke submandjes gebruikt zouden moeten worden Global One heeft haar twijfels bij het instellen van submandjes voor bijvoorbeeld korte huurlijnen, geografisch gebied of voor capaciteit. Het uitgangspunt dient te zijn dat de technische structuur los staat van de commerciële structuur. Met andere woorden: De wijze waarop een verbinding technisch wordt opgebouwd mag het mandje niet beïnvloeden. Mede in dit licht ziet Global One niet in waarom de lengte van de huurlijn relevant is voor een submandje. De mate van concurrentie neemt immers niet toe met de lengte van de huurlijn. De prijs per km kan wel omlaag gaan maar de prijs is ook afhankelijk van de kosten die gemaakt worden. Global One betwijfelt dan ook of de concurrentie per definitie toeneemt met de lengte. Daarnaast geldt dat de prijsstructuur van KPN ook de wijze waarop de afnemer zijn eigen netwerk opzet beïnvloedt. Verder meent Global One dat door (nieuwe) ontwikkelingen in de techniek het moeilijk is om met submandjes te werken; veranderingen in de techniek leiden immers tot veranderingen in submandjes. Ook het geografisch gebied is niet bepalend voor een submandje. Daarnaast geldt dat de prijsstructuur van KPN ook de wijze waarop de afnemer zijn netwerk opzet beïnvloedt. Kortom: De submandjes dienen zo transparant mogelijk te zijn. De controleerbaarheid van de submandjes is cruciaal. Global One lijkt een onderverdeling in submandjes met huurlijnen groter dan 2 Mbit/s weinig zinvol. Doordat er geen concurrentie is op de markt van huurlijnen kleiner dan 2 Mbit/s zou OPTA kunnen overwegen om daarop een price cap in te stellen.


5. Zienswijze ten aanzien van het definiëren van separate mandjes uit het oogpunt van sterk verschillende kostenontwikkelingen Global One is van mening dat als OPTA uitgaat van verschillende sub en separate(?)rate mandjes, het de tariefstructuur niet overzichtelijker maakt. Hoe minder mandjes, hoe beter de overzichtelijkheid. Global One vraagt zich af of de historische kostprijs het juiste uitgangspunt is. Door uit te gaan van de historische kostprijs worden de inefficiënties van KPN meebetaald. Global One prefereert hierbij derhalve een systematiek die gebaseerd is op de werkelijke kostprijs . Zo zouden de tarieven per jaar kunnen worden vastgesteld op basis van de werkelijke kostprijs.4/4


6. Zienswijze ten aanzien van de lengte van de price cap periode Global One is van mening dat voor een price cap- regulering van huurlijnen kleiner dan 2 Mbit/s, mits bij een werkelijke kostprijs , een lengte van de price cap periode van twee jaar redelijk is.


7. Zienswijze ten aanzien van de noodzaak voor samenhang tussen regulering van "gewone" en interconnecterende huurlijnen en de wijze waarop die eventueel zouden dienen te worden gecreëerd
Global One stelt voor dat OPTA interconnecterende huurlijnen duidelijk definieert. Uit het consultatiedocument is niet op te maken wat OPTA precies verstaat onder interconnecterende huurlijnen. Zo zou Global One interconnecterende huurlijnen definiëren als verbindingen tussen twee netwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van een andere dienst (en dus niet alleen van een rechtstreekse verbinding). Global One vraagt zich ook af hoe OPTA bepaalt of KPN retail of wholesale huurlijnen aanbiedt. Een duidelijke definitie is dan ook gewenst mede in het licht van het non-discriminatiebeginsel. Volgens Global One is het aanbieden van (interconnecterende) huurlijnen aan een Telco per definitie wholesale. Echter in de praktijk is het zo dat KPN aan sommige Telco's wholesale aanbiedt terwijl KPN aan andere Telco's dezelfde (interconnecterende) huurlijnen retail aanbiedt. Zoals reeds onder vraag een is aangegeven dient OPTA naar de mening van Global One bij regulering van wholesale diensten ook de mogelijkheid tot kwantumkortingen open te laten. Globale One ziet deze component niet terug in het consultatiedocument terwijl het van groot belang is voor Global One. Daarnaast meent Global One dat als randvoorwaarde voor tariefregulering dient te gelden dat marktpartijen niet gedwongen worden om nu al de lagere tarieven te financieren terwijl de concurrentie de facto niet of pas over een aantal jaren tot stand zal komen.Deel: ' Antwoorden op de vragen in het consultatiedocument van OPTA '
Lees ook