Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/3215
datum
04-09-2001

onderwerp
Kamervragen
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden Atsma en Schrijer-Pierik (CDA) over het MKZ-virus.

up

datum
04-09-2001

kenmerk
VVM. 2001/3215

bijlage

1
Ja.

2
De ontwikkelingen van de MKZ-epidemie in het Verenigd Koninkrijk noopt inderdaad tot grote waakzaamheid. Zoals ik heb aangegeven in mijn brief over ditzelfde onderwerp die de Kamer heden bereikt, is het pakket maatregelen dat er op is gericht het overslaan van het MKZ-virus naar andere lidstaten te voorkomen, mijns inziens in het algemeen toereikend. Wel ben ik van mening dat de uitvoering van dit maatregelenpakket op bepaalde punten extra aandacht behoeft. Daarnaast kunnen hier en daar verfijningen en waar nodig uitbreiding van de maatregelen geboden zijn; de in Ierland getroffen voorzieningen zijn daarvan een goed voorbeeld.

3
De folder 'Word geen ramptoerist' wordt verspreid door reisbureaus en organisaties aangesloten bij ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties) en door Grenswisselkantoren in de grensstreek. Daarnaast zal de folder voor verdere verspreiding ter beschikking gesteld worden aan veerdiensten, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. De tekst staat tevens op Internet
(www.minlnv.nl/insleep). In de komende weken zal de tekst ook aangeboden worden aan de huis-aan-huisbladen. Ook wordt overlegd met Buitenlandse Zaken over de mogelijkheden voor gemeenschappelijke benadering van reizigers.

4
Het grootste risico van insleep van een besmettelijke dierziekte treedt op bij de invoer van levende, MKZ-gevoelige dieren. Zoals bekend is de uitvoer uit het VK van MKZ-gevoelige dieren en van eicellen, embryo's en sperma, op grond van EU-regelgeving, verboden. De controle op de naleving van dit verbod vindt in eerste aanleg in het VK plaats. Daarnaast zijn in Nederland Douane en RVV extra alert op de invoer van levende dieren. Ook de uitvoer vanuit het VK van producten van MKZ-gevoelige dieren als vlees en bepaalde onbehandelde zuivelproducten is niet toegestaan. Ook in dit geval vindt de controle in eerste instantie in het VK plaats. Daarnaast controleert aan Nederlandse zijde de Douane, steekproefsgewijs zowel reizigers uit het VK die per vliegtuig of veerboot arriveren, als ook het vrachtvervoer. Ik heb geen aanwijzingen dat de controle in het VK op de naleving van het uitvoerverbod tekort zou schieten. Niettemin heb ik de Europese Commissie met nadruk gevraagd er op toe te zien dat in dit verband geen risico's worden gelopen.

5
Vervoermiddelen dienen voor vertrek vanuit het VK, op grond van EU-voorschriften gereinigd en ontsmet te worden. Ik heb de Commissie gevraagd er op toe te zien dat dit ook inderdaad gebeurd. Om ook aan de Nederlandse kant een zo groot mogelijke zekerheid in te bouwen ben ik in overleg getreden met de veerdiensten teneinde te bereiken dat in Nederland uit het VK arriverende personenauto's, touringcars en vrachtwagens via ontsmettingsmatten worden ontsmet. De veerdiensten hebben in dat overleg grote bereidheid tot medewerking getoond. Door een aantal van hen is aangegeven dat zij er voor in kunnen staan (middels contracten met de havens waarmee zij samenwerken) dat de vervoermiddelen reeds in het VK over ontsmettingsmatten rijden.

6
Mede op aandringen van Nederland heeft de Europese Commissie op 4 mei aanvullende eisen gesteld aan de export van paarden vanuit het VK. In beschikking 2001/356/EG wordt gesteld dat het VK er op toe dient te zien dat paarden die vanuit het VK naar een lidstaat worden verzonden in de laatste 15 dagen niet hebben verbleven in een beschermings-gebied of een toezichtsgebied. Deze beschikking is later aangepast, in die zin dat import slechts verboden bleef voor paarden afkomstig van besmette of verdachte bedrijven, paarden van alle overige bedrijven mogen geëxporteerd worden als de dieren gereinigd worden en de hoeven ontsmet.
Omdat paarden niet gevoelig zijn voor MKZ en paarden uit het VK niet afkomstig mogen zijn uit door MKZ getroffen gebieden van het VK zie ik geen aanleiding tot het geven van een advies aan organisatoren van manifestaties met paarden. Wel zal ik er bij de organisatoren van evenementen op aandringen te zorgen voor goede mogelijkheden voor Reiniging en Ontsmetting van de transportmiddelen en het verzorgen van voorlichting over MKZ aan de bezoekers (en zeker ook aan de Britse bezoekers). Overigens heb ik besloten ook voor transportmiddelen voor paarden uit het VK verplicht R&O voor te schrijven.

7
Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat er in de afgelopen maanden onvoldoende controle is geweest. Ik herinner er aan dat de controle steekproefsgewijs plaatsvindt, een deel van de reizigers zal daarom niet gecontroleerd worden. Een controle van 100% van de reizigers is onmogelijk. Overigens vormt de steekproefsgewijze controle het sluitstuk van de maatregelen; de voorlichting aan binnenkomende reizigers gaat daar nadrukkelijk aan vooraf.

8
Met betrekking tot het voorkomen van de verdere verspreiding van het MKZ-virus vanuit het VK is een zeer uitgebreid pakket van maatregelen getroffen door de Europese Commissie. Daarnaast heeft Nederland aanvullend maatregelen getroffen. Dit pakket is mijns inziens toereikend. Wel is, zoals ook eerder aangegeven waakzaamheid geboden bij de uitvoering van deze maatregelen. Met name ten aanzien van de hygiënemaatregelen bij boerenbedrijven en transitgebieden als veerhavens en luchthavens moeten de puntjes op de i gezet worden. Hiertoe ben ik in overleg getreden met de controlerende instanties, luchthavens, veerdiensten en het agrarisch bedrijfsleven. Een en ander heeft er toe geleid dat reizigers die vanuit het VK ons land per veerboot of vliegtuig binnen komen extra zullen worden gewaarschuwd voor het risico van de verspreiding van MKZ. Verder zullen zij verplicht ontsmettingsmatten moeten passeren. Zie in dit verband ook de brief die u heden bereikt. Het is van groot belang dat eenieder zijn verantwoordelijkheden serieus neemt en alles doet wat men kan.

9
De maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding van het MKZ-virus te voorkomen, leggen verplichtingen op aan het VK, maar ook aan andere lidstaten. Ik zal, via de geëigende kanalen bij de Commissie en andere lidstaten blijven aandringen op een goede naleving van deze maatregelen. In dit verband ben ik in het bijzonder in overleg met België en Frankrijk.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Atsma en Schreijer-Pierik (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het MKZ-virus.(Ingezonden 27 augustus 2001)

1
Heeft u kennisgenomen van het feit dat er nog dagelijks sprake is van uitbraken van Mond- en Klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk?

2
Bent u met ons van mening dat ook voor Nederland vergelijkbare preventieve maatregelen als in Ierland 1 gewenst zijn en blijven?

3
Op welke wijze en aan wie worden de informatiefolders 'word geen ramptoerist' verspreid? 2

4
Op welke wijze worden momenteel mens en dier, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, gecontroleerd om te voorkomen dat het MKZ-virus opnieuw toeslaat in Nederland?

5
Op welke wijze worden auto´s, touringcars en onder meer vrachtwagens, die vanuit het Verenigd Koninkrijk onderweg zijn naar Nederland gecontroleerd en ontsmet?

6
Welke adviezen geeft u aan organisatoren van evenementen waarbij uit de Britse MKZ-gebieden afkomstige paarden aanwezig zullen zijn? Vindt u de aanwezigheid van uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige paarden bij grote publieksevenementen gewenst?

7
Bent u van mening dat er de afgelopen maanden voldoende toezicht op de controle is geweest? Zo ja, hoe verklaart u dan dat de vele klachten van vakantiegangers en anderen over het ontbreken van elke vorm van controle en ontsmetting?

8
Bent u bereid meer stappen te ondernemen om te voorkomen dat het MKZ-virus opnieuw kans krijgt om vanuit het buitenland in Nederland toe te slaan? Zo ja, aan welke stappen denkt u?

9
Op welke wijze wordt het toezicht en de controle in andere landen van de Europese Unie georganiseerd en wat wordt gedaan om daarin meer uniformiteit aan te brengen?

1 Het departement van Landbouw in Ierland laat weten dat naar aanleiding van de uitbraken desinfecterende maatregelen nodig blijven op de lucht- en zeehavens (The Irish Independent (23-08-2001). 2 Sedert 27 juli jl. worden reizigers middels deze folders gewaarschuwd voor de verspreiding van besmettelijke dierziekten.Deel: ' Antwoorden op Kamervragen CDA over MKZ-virus '
Lees ook