Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

MINFIN:EU-Stabiliteitspact

Persbericht

No 01 /241 Den Haag 10 september 2001

Antwoorden op Kamervragen over het EU-Stabiliteitspact

Antwoorden van de minister van Financiën op Kamervragen van 24 augustus 2001 over geruchten omtrent het loslaten van het Stabiliteitspact.

Vragen


1.
Heeft u kennis genomen van het artikel 'EU ontkent loslaten stabiliteitspact'?1


2.
Is het bericht waar dat tijdens de Ecofin op 9 juli jl. door de ministers van Financiën is besproken over het stabiliteitspact?


3.
Is het bericht waar dat in het geheim besloten zou zijn 'de eisen van het pact, dat overheidsuitgaven in toom moet houden , te versoepelen'?
Is er, zoals in genoemd artikel wordt gesuggereerd, wel of geen 'stilstaand besluit'?


4.
Gelden op dit moment de thans vigerende criteria van het Stabiliteitspact onverkort en blijft dat ook zo? Treden er is de naleving van de criteria naar letter en geest , zowel in de afzonderlijke lidstaten als op Europees niveau, wel of geen veranderingen op?


5.
Is het waar dat landen als Frankrijk, Duitsland en Italië zich hard zouden willen maken voor een aanpassing - 'nieuwe invulling' - van het Stabiliteitspact?


6.
Ligt, gelet op de vergrijzing en de kosten van de pensioenen, niet eerder een aanscherping van het Stabiliteitspact, in de zin van een meer ambitieuze doelstelling ten aanzien van de terugdringen c.q. afbouw van de staatsschuld voor de hand?


1 Het Financieele Dagblad, 21 augustus jl.
Antwoorden


1.
Ja.


2.
Ja. Zoals blijkt uit het verslag van de vergadering van de Eurogroep en de Ecofin Raad van 9 en 10 juli 2001, dat ik op 16 juli jl. aan de Kamer zond, is zowel in de Eurogroep als in de Ecofin Raad het Stabiliteits- en Groeipact aan de orde gekomen.


3.
Nee. Nee.


4.
De in het Stabiliteits- en Groeipact opgenomen afspraken zijn van kracht. Het is aan de Commissie en de Ecofin Raad om te beoordelen of alle deelnemende lidstaten de gemaakte afspraken naar letter en geest naleven.


5
Op dit moment zijn er door landen als Frankrijk, Duitsland en Italië geen voorstellen ingediend voor aanpassing of nieuwe invulling van het pact.


6.Op de Europese Raad in Stockholm (maart 2001) is afgesproken dat lidstaten jaarlijks in de stabiliteits- en convergentieprogramma's aandacht zullen besteden aan de budgettaire gevolgen van vergrijzing en de nationale beleidsreacties. Dit is een aanscherping van het Stabiliteits- en Groeipact.

Woordvoerder Drs. F.F.M. Kemperman
070 - 3428263

10 sep 01 14:32

Zoekwoorden:

Deel: ' Antwoorden op Kamervragen over het EU-Stabiliteitspact '
Lees ook