Ministerie van Defensie


Antwoorden op Kamervragen project LVB

07-12-1999

Aan:
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2
2511 CR 's Gravenhage

In afschrift aan:
de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Gene-raal Binnenhof 21
2513 AA 's-Gravenhage

M99005885
6 december 1999

Onderwerp
Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB)

Met mijn brief van 22 juni 1999 (Kamerstuk 26 637 nr. 1) heb ik u geïnformeerd over de aanvullende kwalitatieve behoeften voor het project LVB.
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die naar aanleiding van de genoemde brief door de vaste commissie voor Defensie zijn ingediend.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof

Vraag 1
Nederland treedt op als "Lead Nation" bij het gezamenlijke met Duitsland uit-gevoerde project "Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB)". Kan de staats-secretaris aangeven hoe deze positie van "Lead Nation" in de praktijk tot uit-drukking komt en op wat voor manier de invloed van de ontwikkelingen bij de vroegere SP deze leidersrol heeft beïnvloed? (blz 1) Vraag 2 Nederland treedt op als "Lead Nation". Welke risico=s zijn hieraan verbonden in verband met kinderziektes e.d. en kunnen eventuele kosten hiervan verhaald wor-den? (blz 1) Vraag 34
Hoe zal de genoemde positie van "Lead Nation" tot uitdrukking komen bij de Nederlandse randvoorwaarden bepaling rond de vorming van de nieuwe Arbeitsgemeinschaft DDVS/KMW? (blz 5) Vraag 35 Onder welke precieze voorwaarden is de Nederlandse overheid bereid in te stemmen met het onderbrengen van het ontwikkelingscontract in de DDVS/KMW? (blz 5) Als "lead nation" leidt Nederland, daartoe gemachtigd door Duits-land, het project en voert het alle onderhandelingen en cor-respon-den-tie met de "Arbeitsgemein-schaft SP/Krauss-Maffei Wegmann (KMW)" (ARGE). Een en ander is geregeld in een Memorandum of Understan-ding (MOU). De ontwikkelingen bij SP hebben niet geleid tot aanpassing van het MOU.
Het optreden als "lead nation" houdt voor Nederland geen extra risico´s met betrek-king tot het product in. Het afleveringsschema van de Duitse en Nederlandse voertuigen moet nog worden vastgesteld. Pas dan is bekend welk land als eerste de voertuigen zal invoeren. Even-tuele kinder-ziektes en de daaraan gerelateerde kosten vallen onder de gebruikelijke, in het contract afgedekte garantie-voorwaarden.
In mijn brief van 22 juni 1999 meldde ik dat de Nederlandse over-heid als "lead nation" onder voorwaarden zou kunnen instemmen met het onder-brengen van het project bij de Arbeitsgemeinschaft Dutch Defence Vehicle Systems (DDVS)/KMW. Omdat echter over de voorwaar-den geen over-een-stemming met de indus-trie kon worden bereikt, heeft de overheid- deze constructie afgewezen en is de overeenkomst met de ARGE onverkort van kracht gebleven.
Vraag 3
Was de eis met betrekking tot waarneming op grote afstand en onder slecht zicht condities geen onderdeel van het oorspronkelijke LVB-concept? (blz 2) De eis op het gebied van waarneming op grote afstand en bij slecht zicht was ook in het oorspronkelijk LVB-concept opge-nomen. Tijdens de tactische beproevingen bleek evenwel dat voor een opti-male waar--neming overdag een grotere waarne-mings-afstand nodig is dan oor-spronkelijk werd geëist. Om aan deze eis te voldoen moet de waarnemingsmast van een daglicht-camera worden voorzien. Vraag 4
Kan wat preciezer worden aangegeven hoeveel voertuigen direct bestemd zijn voor parate eenheden? En hoeveel voertuigen in principe voor mobilisabele reserve? Welk deel daarvan zal gebruikt worden voor tactische, logistieke en rijopleidingen? Hoeveel voertuigen zijn daarna beschikbaar voor bijzondere opdrachten bij vredesoperaties? (blz 3) Vraag 20
Na het verschijnen van de hoofdlijnennotitie blijkt er minder voertuigen noodzakelijk zijn. Hoeveel is de behoefte minus een algemene reserve. Is het gebruikelijk om zulke dure voertuigen te bestellen voor reserve? (blz 4) Vraag 22
Mocht aan de hand van de discussie over de Defensienota besloten worden tot uitbreiding van de paraatheid van landmachteenheden t.b.v. mogelijke uitzen-dingen, is daarvoor een nieuwe behoefte-stelling voor het LVB nodig of kan een grotere paraatheid ge-realiseerd worden met het aantal van 202 voertuigen? (blz 4) De huidige opzet voorziet in de organieke indeling van 93 voer-tuigen bij parate eenheden, de indeling van 99 voertuigen bij reserve-eenheden en een algemene reserve van tien voer-tuigen. Bij de re-serve-eenheden is vervanging nodig omdat de huidige verken-ningsvoertuigen van het type M113 C&V en Landrover 7,5 kN opera-tioneel en tech-nisch totaal verouderd zijn. Uit het reserve-bestand zullen vijftien voertuigen worden ingezet voor tac-tische oplei-dingen, vier voer-tuigen voor rijopleidingen en twee- voor logis-tieke oplei-dingen. Er resteren dan 78 voertuigen voor de inzet bij vredesoperaties, niet in een organieke eenheid, voor andere dan verkenningsopdrachten.
Het is altijd mogelijk voertuigen uit het reserve-be-stand paraat te stellen. Mocht in het kader van de Defensienota worden besloten tot uitbreiding van het parate bestand, dan zullen de gevolgen daarvan in de D-brief worden toegelicht.
Vraag 5
Kan de staatssecretaris aangeven of de van juli 1999 tot en maart 2000 uit te voeren technische en logistieke beproevingen zowel qua tijdsplanning als qua technische resultaten volgens verwachting verlopen? (blz 3) Vraag 6
Is het prototype in juli 1999 beschikbaar gekomen voor met name technische en logistieke beproevingen? Zo ja, zijn er tussentijdse rapportages? Hoe luiden deze? (blz 3) Het onderstel van het gewijzigde prototype is in juli jl. be-schik-baar gekomen. De technische en logistieke beproeving verloopt vol-gens plan en zal waarschijnlijk eind maart 2000 worden vol-tooid.
Vraag 7
Waaruit bestaat de verbeterde bescherming tegen anti-personeelsmijnen? (blz 3) De verbeterde bescherming tegen antipersoneelmijnen bestaat uit nieuw geconstrueerde wielkasten en een versterkte bodemplaat onder de bemanningsruimte van dikker en harder pantser-aluminium. Vraag 8
Waaruit bestaat de verbeterde bescherming tegen NBC-wapens? (blz 3) De NBC-bescherming wordt verbeterd door de voertuigen in aanvul-ling op het voorziene luchtverversingssysteem uit te rusten met een over-druksysteem en een filterinstallatie.
Vraag 9
Wat is het ruimtebeslag van de voorgestelde aanpassingen (beschermingsmiddelen en installaties)? Welke consequenties heeft dit ruimtebeslag voor bewegingsruimte en werkomstandigheden van de bemanning? (blz 3) Het gewijzigde prototype is vijf centimeter breder geworden dan de oorspronkelijke prototypen. Hierdoor wordt het extra ruimtebeslag ruimschoots gecompenseerd, zodat er geen sprake is van een onguns-tige invloed op de werkomstandigheden van de beman-ning. Door de ver-beterde NBC-bescherming zijn de werkomstandigheden onder NBC-dreiging zelfs verbeterd, -omdat het dragen van beschermende kle-ding en gasmasker in het voertuig niet langer nodig is. Vraag 10
Wat was de reden dat bij het ontwerp van de oorspronkelijke prototypen Nederland bewust uitging van een lager uitrustingsniveau dan dat van de voor Duitsland be-doelde voertuigen, terwijl nu het belang van een gelijke voertuigenconfiguratie wordt benadrukt? (blz 3) Vraag 11 In hoeverre is bij de genoemde Nederlands/Duitse standaardisatie en inter-opera-bi-liteit rekening gehouden met en aansluiting gezocht bij technische ontwikke-lingen en keuzes in andere EU-landen. Vraag 12
Na het doorvoeren van de voorgestelde aanpassingen zullen Duitse en Nederlandse voertuigen vrijwel identiek zijn. Op welke punten blijven er verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse voertuigen? Zijn de standaardisatie en interopera-bi-liteit er mee gediend als de voertuigen volledig identiek worden? Zo ja, waar-om blijven er desondanks verschillen tussen de Duitse en Nederlandse voertuigen? (blz 3) Vraag 13
Inmiddels zijn er aanvullende kwalitatieve behoeften geformuleerd. Waarom zitten deze wel standaard in de Duitse versie en niet in de Nederlandse? Zijn er voor Nederland wel en voor Duitsland geen extra kosten gerekend? (blz 3) In 1994 is voor de Nederlandse voertuigen gekozen voor een uit-rus-tingspakket dat aansloot bij de toen geldende wijze van optreden van verkenningseenheden en de veronderstelde dreiging. In -de afge-lopen jaren zijn de opvattingen over de verkenning evenwel veran-derd, is meer ervaring opgedaan bij crisisbeheersingsoperaties--- en is de dreiging van NBC-wapens duidelijk toege-nomen. Deze ontwik-kelingen, en de samenwerking met Duitsland binnen het binationale leger-korps, leiden tot een behoefte aan vrijwel identieke voer-tuigen. Neder--land betaalt voor de aanvullende behoeften dezelfde prijs als Duitsland. De ver-schillen tussen de Duitse en Neder-landse uitvoering betref-fen uitrustingsstukken zoals de voertuigradio, het boordwapen en een "Battlefield Managementsysteem", en de persoonlijke uitrusting van de bemanning.
In de voorstudiefase van dit project zijn de technische moge-lijk-heden en (plan)keuzes van andere EU-landen uitvoerig in be-schou-wing genomen. Onder meer op basis van dat onderzoek is in 1994 besloten de ontwikkeling te laten uitvoeren door een Duits/-Neder-lands industrieel consortium. Het door Nederland en Duitsland gekozen concept blijkt over unieke eigen-schappen te beschikken, waardoor inmiddels ook de interesse van enkele andere landen is gewekt-.
Vraag 14
Hoe is het genoemde extra bedrag van 68 miljoen gulden tot stand gekomen? Is dit bedrag uitonderhandeld met de beoogde leverancier of gaat het hier slechts om een schatting? Indien dit laatste het geval is, welke garanties kunnen dan worden gegeven om te voorkomen dat we na uitonderhandelen met een significant hoger bedrag worden geconfronteerd? Dit risico lijkt immers niet ondenkbaar in het licht van de door de beoogde producenten gemaakte opmerkingen over de knellende financiële afspraken tot nu toe (blz 3) Het merendeel van de aanvullende behoeften is reeds als optie (met vaste prijs) in het huidige contract voorzien. Het overige deel van het bedrag van f 68 miljoen berust op voorlopige infor-matie van de in-dustrie. Inmiddels zijn definitieve offertes van de in-dustrie ontvangen. Deze worden thans aan een accountantsonder-zoek onderworpen. Uit een eerste analyse is geble-ken dat het ge-offreer-de totaal-bedrag niet aanmerkelijk afwijkt van het genoemde bedrag van f 68 miljoen. De opmerkingen van de beoogde producenten over de knellende finan-ciële afspraken hebben betrekking op de contractueel vastgelegde prijzen.
Vraag 15
Zijn voor rijopleidingen en bijzondere opdrachten bij vredesoperaties volledig opgetuigde versies van het LVB nodig of kan mogelijk volstaan worden met be-scheidener versies? (blz 4) Bij bijzondere op-drachten zoals monitor-mis-sies, de bege-leiding van colonnes en alge-mene waarnemingstaken, zal het voertuig juist om zijn unieke combi-natie van waarnemingsmiddelen, bescher-ming en mobi-liteit worden in-gezet. De rijtechnische eisen waaraan een be-stuurder van het LVB-voertuig moet voldoen, zijn nog onderwerp van studie. Verwacht wordt dat er geen specifieke rijopleiding nodig is, maar dat -kan worden volstaan met een om-scholingscursus. Ook daarvoor zal --worden gebruikgemaakt van de volledig uitgeruste voertuigen, evenals bij de tactische opleidingen.
Vraag 16
Hoe kan het zijn dat de raming van de onderwijsleermiddelen van de oorspron-ke-lijke 0,5 miljoen zoveel hoger uitvalt nl 19 miljoen. Worden hiermee simulatoren aangeschaft? Zo ja hoeveel en hoe duur zijn ze. Waarom was hier niet in voor-zien? (blz 4) Vraag 17 Kan de staatssecretaris, vooruitlopend op het nog te houden efficiency-onderzoek aangeven of het nu geraamde bedrag van 19 miljoen in verhouding is met de in Duitsland geraamde kosten voor onderwijsleermiddelen? (blz 3) Vraag 18
Wanneer komt er meer duidelijkheid over de daadwerkelijke hoogte van de nieuw geplande onderwijsleermiddelen? (blz 3) In 1994, ten tijde van de besluitvorming over de deelneming aan de ontwikkeling van het LVB-voertuig, werd nog geen behoefte aan ge-avanceerde onderwijsleermiddelen onderkend. Wandplaten en
oplei-dingsdocumentatie, in combinatie met het voertuig zelf, werden toen afdoende geacht. Inmiddels hanteert de Koninklijke land-macht voor de opleiding een andere benadering, waarin voor ge-avanceerd materieel,- zoals het LVB-voertuig, simula-toren worden toege-past om de duur van de opleiding te verkorten en de kwaliteit ervan te verbeteren. Thans wordt samen met Duitsland op basis van een kosten-batenanalyse een nadere studie verricht naar de wer-kelijke behoefte aan onderwijs-leermiddelen. Het uit-eindelijke resultaat zal u met de D-brief in het eerste kwar-taal van 2000 worden gemeld. Vraag 19
In 1994 was er sprake van 220 LVB=n, 218 met 2 prototypes, aanpassing van de pro-totypes is niet uitvoerbaar en rendabel, wordt gesteld. Wat gebeurt er nu met deze prototypes? (blz 4) De twee oorspronkelijke prototypen zijn eigendom van Defensie. Thans worden ze gebruikt voor detailonderzoek, opleiding van tactisch personeel en demonstraties. Nog nader wordt bezien of (delen van) de prototypen in de toekomst voor opleidingen of onderzoek kunnen worden toegepast-. Vraag 21
In het ontwikkelingscontract is afgesproken dat Nederland 218 stuks zou afnemen, mijn berekening is dat er 192 nodig zijn, zestien overtollig, 10 reserve. Is de mogelijkheid nagegaan om een nieuw contract te sluiten dat concurrerend is voor het noodzakelijke aantal? Inclusief een algemene reserve van tien voertuigen (5%) bedraagt de hui-dige Neder-land-se behoefte 202 voertuigen. Het onderhandelen over een nieuw contract voor deze bijgestelde behoefte is wel over-wogen, maar er is bewust niet voor gekozen omdat het contract, met scherpe stuksprijs, in 1994 na moeizame onderhan-delingen-- tot stand is gekomen. Nieuwe onder-handelingen hadden waarschijnlijk geresulteerd in een hogere serieprijs voor alle Nederlandse en Duitse voertuigen-. Vraag 23
Gaat de voorkeur van de staatssecretaris uit naar een herbestemming binnen of buiten defensie? (blz 4) Vraag 24
Heeft de zoektocht van defensie naar een andere bestemming voor deze voertuigen buiten defensie al serieuze kandidaat-kopers opgeleverd? (blz 4) Vraag 25
Mochten de overtollige voertuigen een bestemming krijgen binnen defensie, aan welke defensieonderdelen wordt dan gedacht? (blz 4) Vraag 27
Is het gezien de brede inzetbaarheid (blz 2) van de voertuigen niet aan te bevelen om voor de zestien overtollige voertuigen een bestemming binnen Defensie te zoeken? (blz 4) Vraag 28 Is de regering bereid om met betrekking tot de afstoting van de nieuwe over-tollige voertuigen te bezien of er bij de nieuwe bondgenoten behoefte aan een dergelijk voertuig bestaat? blz 4) Er bestaat geen voorkeur voor een herbestemming binnen of buiten Defensie. Een en ander wordt thans onderzocht. Bij een her-bestem-ming binnen de Ko-ninklijke landmacht kan worden gedacht worden aan de inzet als platform voor toe-komstige wapensystemen. Binnen de Konink-lijke marechaussee is de toepassing als bewakings- en begeleidingsvoertuig op Schiphol denkbaar. De meest concrete herbestemmingsmogelijkheid buiten Defensie is overname door Duits-land. Vooralsnog is daarom alleen met Duitsland gesproken over een overname van de overtollige voertui-gen. De D-brief zal een uitge-werkt voorstel voor herbestemming bevatten.
Vraag 26
De staatssecretaris zegt vast te houden aan de vaste, concurrerende stuksprijs. Heeft hij kennis genomen van opmerkingen vanuit de beoogde producent dat men voor dit bedrag niet kan doen? Zo ja, wat is dan de mening van de staatssecretaris over het realiteitsgehalte van deze opmerkingen? Kan hij aangeven of hij vasthoudt aan de afgesproken vaste stuksprijs, ook indien dit zou betekenen dat de productie van de voertuigen niet in Nederland maar bij de Duitse partner zou plaatsvinden? (blz 4) De prijzen voor de serievoertuigen zijn in 1994 in een contract vastgelegd. Ik heb kennis genomen van de opmerkingen van de pro-ducent dat men voor dit bedrag het serievoertuig niet zou kunnen produceren. Op het ogenblik wordt samen met de Duitse overheid bezien op welke, voor Nederland en Duitsland doel-matige wijze op basis van het huidige con-tract in de serieproductie kan worden voorzien. Ook het ministerie van Economische Zaken is be-trokken bij het zoeken naar een oplos-sing.
Vraag 29
Op basis waarvan acht men de opbrengst van ongeveer 22 miljoen gulden voor de overtollige voertuigen reëel? (blz 4) Vraag 30 Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de herbestemming van de zestien overtollige voertuigen (zie blz 6). Waarop is de potentiële opbrengst van deze voertuigen van ongeveer 22 miljoen gebaseerd? (blz 4) De opbrengst van f 22 miljoen berust op -de contractueel vastge-legde se-rie--prijs van het voer-tuig.-
Vraag 31
In maart en november 1997 is de Kamer op de hoogte gebracht van organisatorische en technische problemen. De industrie heeft maatregelen voorgesteld die vol-doen-de basis waren voor Duitsland en Nederland om het project voort te zetten. Zijn deze maatregelen nu naar behoren uitgevoerd? (blz 5) Ja, de voorgestelde organisatorische en technische maatregelen zijn naar behoren uitgevoerd, wat heeft geleid tot een- verbeterd prototype.
Vraag 32
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de financiële problemen bij SP die geleid hebben tot aanvraag van surseance van betaling en uiteindelijk opname in de RDM holding? (blz 5) Met de overname van SP door RDM is de surseance van betaling opgeheven. Vraag 33
Welk aandeel in procenten van de opbrengsten voor de producenten vertegen-woor-digt de levering van het onderstel door RDM/SP? Zijn er nog andere Nederlandse bedrijven die optreden als onderleverancier? Hoe verhoudt zich het totale aan-deel van de Nederlandse industrie in dit project tot het deel dat Nederland betaalt in vergelijking met Duitsland? (blz 5) Contractueel is vastgelegd dat 55% van het werk in Nederland wordt uitgevoerd en het overige deel in Duitsland. Deze ver-deling staat in verhouding tot de destijds vastgestelde serieom-vang van beide landen. SP is als Nederlands bedrijf verantwoorde-lijk voor de bouw van het voertuigdeel en voert het merendeel van het werk in eigen beheer uit. Toeleveranciers worden door SP, zon-der inmenging van de overheid, gekozen. Vraag 36
Kan de staatssecretaris aangeven waar hij op inzet in zijn onderhandelingen met de industrie over de toerekening van de opgetreden vertraging?
Vraag 37
Op welke termijn mogen we het resultaat van deze onderhandelingen verwachten? (blz 5) Het project LVB heeft sinds 1994 een vertraging van in totaal drie jaar opgelopen. Inzet bij de onderhandelingen is dat Defensie geen prijsherziening accepteert voor vertragingen die zijn veroorzaakt door de indus-trie. In de D-brief zal het resultaat van de onder-handelingen worden gemeld. Alles is gericht op besluit-vorming in het eerste kwartaal 2000.
Vraag 38
Sinds 1994 is het project aanmerkelijk duurder geworden, bijna 100 miljoen, van 242 miljoen naar 338 miljoen. (blz 6) In mijn brief van 22 juni 1999 (Kamerstuk 26 637 nr. 1) heb ik uiteengezet dat een verhoging van het projectbudget tot f 292 wordt veroor-zaakt door de overboeking van de verwerving van het affuit uit het project "automatische granaatwerper" naar het onderhavige project en de aanpassing van het budget, volgens de contractueel vastgelegde prijsherzieningsformule, naar prijspeil 1999. Rekening houdend met de opbrengst van de zestien overtollige voertuigen, leiden -de aanvullende kwalitatieve behoeften tot een verhoging van het budget met f 68 miljoen tot f 338 miljoen.
Vraag 39
De financiële ruimte voor deze aanvulling van 68 miljoen minus 22 miljoen is in totaal 46 miljoen, wordt gevonden door technische herschikking van kasgeld-reek-sen van een groot aantal projecten. Welke projecten worden daarmee bedoeld en hoe verloopt de kasschuif? (blz 6) Periodiek wordt binnen het beschikbare budget het investerings-pro-gramma van een krijgs-macht-deel geactualiseerd. Voor een dergelijke actuali-sa-tie kunnen verschillende redenen bestaan. De belang-rijk-ste zijn: wijziging van het beschikbare budget, wijzi-ging van het plan--budget voor een project en wijziging van de prio-riteit tus-sen projecten. In het kader van deze integrale bij-stelling binnen en tussen krijgsmachtdeelplannen kan niet precies worden aangeduid ten koste van welke andere projecten de aanvulling van het pro-ject "LVB" is gedaan.
Vraag 40
Welke milieubelasting veroorzaakt het LVB (geluid, energiegebruik en uit-stootgassen? Hoe verhoudt zich dit tot bestaande en vergelijkbare voertuigen? Is de milieubelasting (geluid, energie en uitstoot) een aandachtspunt geweest bij (de onderhandelingen over) het ontwerp? Is er met aanpassingen nog milieu-winst te boeken? (algemeen) Het LVB-voertuig voldoet aan de milieu-eisen. Omdat milieu-eisen al-tijd integraal deel uitmaken van het Pro-gram-ma van Eisen waren deze ook al aan de orde bij (de onderhande-lingen over) het ont-werp. De voorgestelde aanpassingen hebben geen gevolgen voor de , specificaties

Deel: ' Antwoorden op Kamervragen project LVB '
Lees ook