Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=419382Antwoord

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Sub Sahara Afrika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 16 augustus 2001 Auteur Gerda Dommerholt
Kenmerk 583/01 Telefoon +31-348 6002
Blad /1 Fax +31-348 6607
Bijlage(n) 1 E-mail gerda.dommerholt@minbuza.nl
Betreft Kamervragen Tsjaad mensenrechten

Zeer geachte voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 16 juli jl., kenmerk 2000113590, waarbij gevoegd waren de door het lid Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

2000113590

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Koenders

Vraag 1:

Hebt u kennisgenomen van de uitslag van de presidentsverkiezingen d.d. 20 mei jl. in Tsjaad? Bent u van mening dat deze uitslag tot stand is gekomen op basis van frauduleuze praktijken door het regime Déby en dat het er alle schijn van heeft dat, bij eerlijk verlopen verkiezingen, Ngarléjy Yorongar mogelijkerwijs tot president zou zijn verkozen?

Antwoord:

Ja, ik heb kennis genomen van de uitslag van de verkiezingen d.d. 20 mei jl. in Tsjaad. Op basis van verkregen informatie van o.a. de gezamenlijke EU-vertegenwoordigers in N'Djamena ben ik van mening dat bij de verkiezingen in Tsjaad, zeker waar het de voorbereidingen betreft, grote onregelmatigheden voorgekomen zijn.

Het is mij ook bekend dat de officiële uitslag van de verkiezingen daarom niet betrouwbaar is. Echter op grond van de uitgebreide informatie die ik ontvangen heb, kan ik niet vaststellen dat bij eerlijk verlopen verkiezingen de belangrijkste vertegenwoordiger van de oppositie de heer Ngarléjy Yorongar, die nu volgens de officiële uitslag 13,9% gehaald heeft, tot president verkozen zou zijn.

Vraag 2:

Hoe beoordeelt u de vele mensenrechtenschendingen, zoals deze geschetst zijn in het in mei jl. gepubliceerde 'Noir procés' van Francois-Xavier Verschave? Bent u bereid stappen te ondernemen om deze schendingen een halt toe te roepen en zo ja, welke?

Antwoord:

Tsjaad is een land waar de mensenrechten sinds de onafhankelijkheid, en m.n. tot 1992/93, herhaaldelijk ernstig onder druk gestaan hebben. Het is ook vanwege de mensenrechten en het slechte bestuur dat Nederland de structurele OS-relatie met Tsjaad verbrak.

De mensenrechtenschendingen zijn middels een gezamenlijk EU-optreden de laatste jaren verschillende malen aan de orde gesteld bij de Tsjadische autoriteiten. Ook rond de laatste verkiezingen heeft de EU haar zorg geuit. Ik blijf de situatie in Tsjaad volgen en zal, naast het EU-kanaal, ook gebruik maken van de mogelijkheid om via andere kanalen mijn zorg over de situatie kenbaar te maken.

Vraag 3:

Bent u op de hoogte van de arrestatie van een zestal verkiesbare oppositieleden op de dag van de presidentsverkiezingen, hun vrijlating en hun hernieuwde arrestatie op 30 mei jl. Bent u van zins door middel van zowel bilateraal contact als internationale druk te trachten hun vrijlating te laten gelasten?

Antwoord:

Ja ik heb weet van de genoemde arrestaties. Ook is mij bekend dat, o.a. door persoonlijke inspanning van de president van de Wereldbank, de 6 kandidaten van de oppositie dezelfde dag (30 mei) weer vrijgelaten zijn.

Vraag 4

Wat is uw mening aangaande de steun die de Franse overheid geeft aan het regime Déby (bijvoorbeeld het raadgeven en trainen van de presidentiële bewaking)? Zou in uw ogen de Franse overheid in EU-en in VN-verband aangesproken moeten worden op het bewust steunen van dit ondemocratische en agressieve regime? Zo ja, op welke wijze(n)? Zo nee, waarom niet.

AntwoordOver officiële informatie die wijst op ondersteuning van de presidentiële garde door Frankrijk beschik ik niet. Ik acht het niet opportuun om op basis van informatie uit diffuse bronnen stappen te ondernemen om Frankrijk in EU- en/of VN-verband aan te spreken op ondersteuning van het regime Déby. Echter berichtgeving geeft aan dat de veiligheidssituatie in Tsjaad momenteel zorgwekkend is en zich niet in positieve zin ontwikkelt. De presidentiële garde lijkt daarbij een dubieuze rol te spelen. Ik zal mij verder informeren over de algehele situatie in Tsjaad via EU-vertegenwoordiging in Tsjaad en de Nederlandse Ambassade in Abuja. De rol van de presidentiële garde zal ik daarbij speciaal opbrengen.

Vraag 5

Valt uws inziens te vrezen dat met het regime Déby het plan om een deel van de olie-inkomsten te gebruiken voor armoedebestrijding waarschijnlijk niet of slechts ten dele zal worden uitgevoerd?

Antwoord

De situatie in Tsjaad is zorgelijk en daarmee is er niet alle garantie dat de olie-inkomsten geheel besteed zullen worden voor armoedebestrijding. Echter de Nederlandse regering heeft zich steeds actief opgesteld om de Wereldbank te helpen waarborgen te zoeken voor goede besteding van de gelden. En ook na goedkeuring van het project blijft Nederland de Wereldbank kritisch volgen, want de situatie in Tsjaad vraagt daar om. Overigens is de Wereldbank zelf zich ook zeer bewust van de zorgelijke situatie aldaar. De persoonlijke inzet van de heer Wolfensohn om de gearresteerde oppositie vrij te krijgen, is daarvan een concreet voorbeeld

Kenmerk 583/01
Blad /1

===

Deel: ' Antwoorden op kamervragen Tsjaad mensenrechten '
Lees ook