Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2001/9307
datum
15-10-2001

onderwerp
Controle en handhaving groene wetten
Trcnr. 2001/9307 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Stellingwerf, Schreijer-Pierik, Bolhuis, Van Heemst, Passtoors en Augusteijn-Esser over de controle en handhaving van groene wetten en ingezonden 14 september 2001 (kenmerk 2000115440).

datum
15-10-2001

kenmerk
TRCJZ/2001/9307

bijlage

1.
De problematiek rond de effectieve controle en handhaving van de groene wetten heeft ertoe geleid dat op verschillende fronten initiatieven zijn genomen. In dit verband verwijs ik u kortheidshalve naar mijn brief van 9 oktober 2001 inzake de toezichtsketen natuur naar aanleiding van de motie Dijsselbloem (Kamerstukken II, 27 235, nr 8).

2.
De incidentenregistratie van stroperij vindt plaats bij de regiopolitie. Bij de inwerking-treding van de Jachtwet zijn afspraken gemaakt over de opsporing van stroperij tussen de Algemene Inspectiedienst en de destijds in het landelijk gebied opererende veldpolitie. Deze afspraken komen er zakelijk samengevat op neer, dat de opsporing en registratie van stroperij in eerste instantie berust bij de veldpolitie en vanaf 1992 bij de regiopolitie, toen de taken van de veldpolitie werden geïncorporeerd in de basispolitiezorg bij de regiopolitie.
Mij zijn tot op heden geen signalen bekend dat de regionale incidentenregistraties ontoe-reikend zijn om aan de opsporing van stroperij de nodige aandacht te geven.

3.
Mij is bekend dat er een verschuiving in de taakopvatting- en invulling van het toezicht-houdend personeel van grote boseigenaren gaande is. Deze verschuiving hangt niet samen met de 'ontwapening' van dit personeel. Bij de evaluatie van artikel 142 Sv (BOA-regeling), die de minister van Justitie eind 2001 aan uw Kamer zal doen toekomen, zal deze ontwikkeling de nodige aandacht krijgen.

4.
Ik heb signalen ontvangen dat een aantal beheerders van bos, natuur- en recreatie-terreinen er steeds meer toe neigt de veiligheidsrisico's voor in hun dienst opererende bijzondere opsporingsambtenaren te beperken door het toezicht in de nachtelijke uren te verminderen. Ik zal dit betrekken bij de in de eerdergenoemde brief van 9 oktober jongstleden aan uw Kamer geschetste initiatieven ter versterking van de handhaving van de groene wetten.

5,6 en 7.
Het zal naar mijn oordeel over het algemeen aan de hand van de verwondingen van het vervoerde dier, het betoog van degene die het dode dier vervoerd en de deskundigheid van de opsporingsambtenaar mogelijk moeten zijn te constateren op welke wijze en op welk tijdstip een dier is gedood of verwond. De door de vragenstellers onderkende handhavingsproblemen van artikel 14 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten kan ik derhalve niet delen. Mocht evenwel de uitvoeringspraktijk in de komende jaren aanleiding geven de handhaving van deze bepaling nader te bezien dan acht ik de in de Flora- en faunawet aangekondigde evaluatie over de doeltreffendheid van deze wet hiertoe het aangewezen kader.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Stellingwerf (ChristenUnie), Schreier-Pierik (CDA), Bolhuis en Van Heemst (beiden PvdA), Passtoors (VVD) en Augusteijn-Essers (D66) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over controle en handhaving van de groene wetten.(Ingezonden 13 september 2001)

1
Wat is de stand van zaken met betrekking tot uw constatering dat een effectievere controle en handhaving van de zogeheten 'groene wetten' noodzakelijk is en met betrekking tot uw toezegging dat hierover, in samenspraak met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken een notitie wordt opgesteld? 1 Welke prioriteit wordt aan een snelle totstandkoming van deze notitie en daarmee aan een adequate handhaving en controle van deze wetten gegeven? 2

2
Heeft u, gezien het gebrekkige toezicht en de tekortschietende handhaving, wel voldoende inzicht om b.v. over de omvang en ontwikkeling van de stroperij in Nederland, vanaf het moment dat de veldpolitie is opgeheven, uitspraken te doen? Zo ja, kunt u de Kamer daarover cijfermatig en beleidsmatig informeren?

3
Is het u bekend dat steeds meer grote boseigenaren hun toezichthoudend personeel verbieden politietaken te verrichten en zich steeds meer tot de rol van gastheer beperken? Hangt deze ontwikkeling samen met het feit dat steeds meer toezichthoudend personeel c.q. bijzondere opsporingsambtenaren hun werk zonder wapen moeten uitvoeren? Hoe beoordeeld u deze ontwikkeling?

4
Draagt de 'ontwapening' van bijzondere opsporingsambtenaren en toezichthoudend personeel ook bij aan de ontwikkeling dat steeds minder toezicht in de nachtelijke uren plaats vindt en dat steeds minder aan gezamenlijke acties met de reguliere politie wordt deel genomen? Zo ja, hoe denkt u deze ontwikkeling te keren?

5
Onderkent u, in het licht van een adequaat handhavingsbeleid, het probleem van de handhaving van artikel 14 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, op grond waarvan vrijstelling kan worden gegeven tot het vervoer van zieke of gewonde beschermde inheemse diersoorten? Maakt deze bepaling het voor stropers niet eenvoudig mogelijk bij aanhouding te betogen dat een vervoerd dier nog leefde op het moment dat het in de auto werd geladen?

6
Zo ja, bent u bereid dit probleem te ondervangen door het instellen van een meldingsplicht of door grofwild in dit artikel uit te zonderen van de vrijstellingsmogelijkheid?

7
Zo nee, hoe denkt u dan deze bepaling op een voor de Politie Dier-en Milieubescherming (PDM) werkbare manier te gaan handhaven?

1 Kamerstukken 27 400 XIV en 23 147, nr. 83.
2 Zie ook motie Dijsselbloem, Kamerstuk 27 235, nr. 8.


---

Deel: ' Antwoorden op vragen Controle en handhaving groene wetten '
Lees ook