expostbus51


Ministerie van Financien


FINANCIEN: Verordening

PERSBERICHTNR. 99/008 Den Haag 12 januari 1999

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCI.N OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL REMAK OVER VERORDENING

VRAGEN:


1.

Hoe verhoudt de voorgenomen wijziging van verordening (EEG) 2913/92 zich met de op 15 juli 1998 gepubliceerde studie inzake de mogelijke wijziging van de Douanewet?

2.

Hoe verhouden de doelstellingen die zijn vastgesteld in zich met de eindconclusies 2,7,8 en 9 van de studie over de mogelijke wijzigingen van de Douanewet?

ANTWOORDEN:


1.

De voorgenomen wijziging van verordening (EEG) nr. 2913/92 (het Communautair Douanewetboek), waarvan het Gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 53/98 van de Raad van 24 september 1998 is gepubliceerd in Publicatieblad EG nr. C 333 van 30 oktober 1998, heeft betrekking op het extern communautair douanevervoer. Goederen die zich onder de regeling douanevervoer bevinden, vallen onder het douanetoezicht. De benodigde maatregelen om douanetoezicht te kunnen uitoefenen, zijn gegeven in het Communautair Douanewetboek, aangevuld met de bepalingen in de Douanewet en worden door genoemd wijzigingsvoorstel niet geraakt. Wanneer echter bij de uitwerking van de wijzigingen in het extern communautair douanevervoer of naar aanleiding van een ander gegeven zou blijken dat wijzigingen van de regelgeving met betrekking tot het douanetoezicht gewenst zijn, zal van mijn zijde getracht worden, rekening houdend met de aanbevelingen van het rapport "Douanetoezicht", de Commissie te bewegen aan de Raad voorstellen te doen tot de benodigde aanpassingen van het Communautair Douanewetboek.

2.

Zoals reeds bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven vindt douanevervoer plaats onder de "paraplu" van het douanetoezicht. De douaneregeling communautair douanevervoer valt onder de competentie van de Gemeenschap en is derhalve onderworpen aan communautaire regelgeving. De doelstellingen die zijn vastgesteld in het "actieprogramma voor het douanevervoer in Europa - een nieuw douanebeleid" van de Europese Commissie COM 188 van 30 april 1997, gepubliceerd in publicatieblad EG nr. C 176 van 10 juni 1997, betreffen verbeteringen in regelgeving en beheer inzake het douanevervoer. De aanbevelingen II, VII, VIII en IX van genoemd rapport "Douanetoezicht" betreffen verbeteringen in efficiency voor bedrijfsleven en overheid in het douanetoezicht, zowel op communautair als op mondiaal niveau. Bij de uitwerking van de voorstellen in het actieprogramma zal, indien wijzigingen in het douanetoezicht wenselijk zijn, getracht worden de Commissie te bewegen in de lijn van de aanbevelingen van het rapport "Douanetoezicht" haar wijzigingen door te voeren of aan de Raad voor te stellen.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
tel.: 070 - 342 8229


12 jan 99 17:31

Deel: ' Antwoorden op vragen Tweede Kamer over douanewet '
Lees ook