Ministerie van Financien

Antwoorden op kamervragen over de stijging van waterschapslasten

Persbericht

No 01/223

Den Haag, 16 augustus 2001

Antwoorden op kamervragen over de stijging van waterschapslasten

Vragen


1


Is het waar dat gemeenten zich aan de gemaakte afspraak houden en trachten de lokale lastendruk enigszins stabiel te houden en een aanzienlijke lastenstijging compenseren door tariefsverlaging?


2


Erkent u dat de waterschapslasten mede als gevolg van de gestegen WOZ-waarden aanzienlijk zijn gestegen?


3

Bent u mede in het licht van de sub 1 genoemde gedragsregel bereid maatregelen te treffen om paal en perk te stellen aan de gestegen waterschapslasten? Zo ja, hoe?

Antwoord 1:

Ik ga er vanuit dat met deze vraag wordt gedoeld op de stijging van de waarden van onroerende zaken en de effecten daarvan op de onroerende-zaakbelasting. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Monitor Inkomsten uit Lokale heffingen 2001. Deze zal op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Een eerste, voorlopige, analyse van de beschikbare cijfers laat een stijging zien van de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting. Deze stijging bestaat uit een volume component (meer onroerende zaken waarop de onroerende-zaakbelasting van toepassing is) en het gecombineerde effect van de aanpassing van de OZB tarieven en de overgang op een nieuw WOZ-tijdvak . De uitsplitsing van de stijging van de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting in deze drie onderdelen, kan nu nog niet worden gegeven. Overigens is mij geen afspraak met gemeenten bekend.

Antwoorden 2 en 3

De waterschapsbelastingen die dienen ter dekking van de begrote uitgaven - worden geheven op basis van een omslagstelsel. Dit betekent dat behoudens een incidentele uitzondering de begrote kosten gelijk zijn aan de begrote opbrengsten. Indien de WOZ-waarden meer stijgen dan het begrotingstotaal dalen de tarieven per waarde-eenheid. De door u bepleite gedragsregel geldt dus reeds voor de waterschappen.

De hoogte van de waterschapslasten zijn voornamelijk afhankelijk van de taken die het waterschap uitvoert. De waterschappen hebben bijvoorbeeld hun taken op het gebied van stedelijk waterbeheer, waterbodems en waterkeringszorg geïntensiveerd, waardoor de begrote kosten zijn gestegen. Daarnaast zijn de totale kosten die samenhangen met de bepaling en levering van de WOZwaarden, waar de waterschappen een deel van betalen, fors gestegen. De invloed van de laatstgenoemde ontwikkeling zal overigens met het recente akkoord over het kostenplafond en de te hanteren kostenverdeelsleutel tussen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen, in de toekomst in omvang afnemen,

De democratisch gekozen bestuurders van de waterschappen stellen de jaarlijkse tarieven ter dekking van de lasten overigens zelfstandig vast. Dat behoort tot de eigen, lokale autonomie. De begroting moet na vaststelling worden toegezonden aan gedeputeerde staten, die het orgaan zijn dat toezicht houdt op de waterschappen. Ik ben dan ook niet voornemens om mij hier in te mengen.

Deel: ' Antwoorden van kamervragen over stijging waterschapslasten '
Lees ook