Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Basic life support project

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2355537

14 maart 2003

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Meijer (CDA) over Basic Life Support Project (2020306540). De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus

Basic life support project
1.
Basic life support project

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Meijer over Basic Life Support Project (2020306540)

1
Bent u bekend met het artikel aangaande de reactie van uw ministerie omtrent het Basic Life Support (voorheen als First Responder)?

1
Ja.

2
Deelt u de mening, geuit door de woordvoerder van uw ministerie, omtrent de inzet van brandweerpersoneel met betrekking tot eerste hulpverlening?

2
Nee.

3
Deelt u de mening dat de wijze waarop door deze woordvoerder de brandweer is getypeerd "de brandweer zit met overcapaciteit. Die mannen zitten de godganse dag te klaverjassen en besluiten tenslotte maar om hun wagen in een andere kleur te schilderen en de ambulance uit te gaan hangen" als onbehoorlijk en zelfs denigrerend kan worden aangemerkt? Wat bent u voornemens te gaan doen om deze ongenuanceerde uitspraak te herstellen?

3
Nee, deze mening deel ik niet; mijn woordvoerder heeft zich onzorgvuldig uitgelaten.

4
Aan welke voorwaarden moet de brandweer voldoen om ingezet te worden als first respon- der om aanvullend op de ambulancehulpverlening eerste hulp te bieden aan mensen in le- vensbedreigende situaties?

4
Een BLS-geschoold iemand van de brandweer is in staat eerste hulp te bieden. De voor ie- dere burger ontstane mogelijkheid van toepassing van de automatische externe defibrillator vergroot die mogelijkheden. First Responding is echter in het Nederlandse systeem van ge- zondheidszorg een kerntaak van de ambulancesector. Ik ben van mening dat de organisatie van de brandweer geen structureel onderdeel moet worden van de spoedeisende medische hulpverlening.

5
Deelt u de opvatting dat de brandweer meer is dan een "leek" ten aanzien van het verrich- ten van levensreddende medische handelingen? Deelt u de mening dat de handelingen die de brandweer als first responder verricht niet vallen onder de Wet BIG, en dus niet in strijd zijn met deze wet?

5
Een BLS-geschoolde persoon van de brandweer die tevens een cursus heeft gevolgd voor wat betreft het feitelijk toepassen van een automatische externe defibrillator is iemand die niet-professionele hulpverlening toepast. De handelingen die daarin zijn vervat vallen niet onder de reikwijdte van de Wet BIG.

2

6
Is het niet vreemd dat enerzijds wordt gepleit voor het wettelijk toestaan van leken om de AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken en dat de Nederlandse Reanimatie Raad pleit voor een vooruitgeschoven post (zoals de brandweer), en dat anderzijds de In- spectie voor de Gezondheidszorg hier een afwijkende mening in heeft?

6
Het gebruik van de AED wordt niet langer beschouwd als een voorbehouden handeling. In beginsel mag iedereen, dus ook de brandweer, het gebruik van de AED toepassen. Het is wel verstandig enige vaardigheid op het gebied van de eerste hulp en reanimatietechnieken te hebben, maar het gebruik van de AED is vrij. In voorkomende gevallen kan het dan ook van belang zijn dat brandweerlieden naast een BLS-opleiding ook worden geoefend in het toepassen van de AED. Daarover is op zichzelf geen verschil van opvatting met de Neder- landse Reanimatie Raad. Waar het verschil van mening in zit is het gegeven dat bijvoorbeeld bij iedere melding van onwelwording en/of ongeval structureel een BLS-eenheid van de brandweer wordt ingeschakeld om in afwachting van de ambulance eerste hulp in de zin van levensreddende handelingen op BLS-niveau aan te bieden. Daarmee wordt niet-professionele hulpverlening geïncorporeerd in de professionele hulpverlening. Als noodzakelijke hulpverle- ning onvoldoende is, zullen noodzakelijke verbeteringen gezocht moeten worden binnen de gezondheidszorg (regionale ambulancevoorziening met een adequaat spreiding- en beschik- baarheidsplan, afspraken met huisartsen e.d.). In een recent gehouden overleg tussen de Ministeries van VWS en BZK en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is nog eens beves- tigd dat er niet naar moet worden gestreefd BLS-eenheden van de Brandweer op titel van het te laat aanwezig zijn van de ambulancezorg structureel onderdeel te laten worden van de organisatie van de gezondheidszorg. De gezondheidszorg moet m.a.w. niet structureel gaan "leunen" op b.v. de brandweer.

7
Deelt u de mening dat de brandweer een zeer waardevolle rol kan vervullen als first respon- der waarbij zij in aanvulling op de professionele hulpverlening medische zorg levert op het niveau van Basic Life Support aan mensen in een levensbedreigende situatie?

7
De brandweer kan in niet voorziene noodsituaties waar de professionele hulpverlener nog niet ter plaatse is hulpverlening bieden op het niveau van BLS. Die rol is zeer waardevol en zal waardevol blijven. De rol van first responder in de meest zuivere betekenis van het woord is echter voorbehouden aan de professionele hulpverlening van de ambulancezorg (zonodig in samenwerking met huisartsen).

Deel: ' Antwoorden vragen CDA over Basic Life Support Project '
Lees ook