Ministerie van Financien

Titel: ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID OP VRAGEN VAN HET LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL KANT OVER DE WEIGERING VAN BANKEN EEN BETAALREKENING TE OPENENPersberichtnr.

99/299

Den Haag

17 december 1999

Antwoorden van de minister van financien en de minister voor grote steden- en integratiebeleid op vragen van het lid van de tweede kamer der staten-generaal kant over de weigering van banken een betaalrekening te openen

VRAGEN:


1.

Hebt u kennisgenomen van het boek Zolang er mensen zijn die van Luitenant-kolonel

Ine Voorham van het Leger des Heils?1


2.

Kunt u bevestigen dat er een grote groep mensen bestaat die in toenemende mate wordt uitgesloten van maatschappelijk verkeer doordat zij geen bankrekening mogen hebben en zodoende moeilijkheden ondervinden met het betalen van essentiële zaken zoals huur- en energienota en ziekenfondspremie? Zo ja, vormt dat dan niet een belemmering voor hun terugkeer in de maatschappij? Bent u bereid hiervoor een oplossing te zoeken?


3.

Herinnert u zich de antwoorden op kamervragen over het beleid van de VSB-bank ten aanzien van mensen met een uitkering, waarin werd gesteld dat het volgens de VSB-bank niet meer voorkomt dat mensen met een uitkering categoriaal worden geweigerd?2

Zo ja, bent u bereid dit na te gaan voor bovengenoemde groep en bent u bereid te onderzoeken hoe overige banken met deze mensen omgaan?

ANTWOORDEN:


1.

Ja, ik heb kennis genomen van het boek en van het begeleidend persbericht waarin wordt aangegeven dat - volgens de schrijfster van het boek - mensen met een schuldverleden problemen zouden ondervinden bij het openen van een bankrekening.


2. en 3.

Het is mij niet bekend dat er grote groepen mensen bestaan, die worden uitgesloten van het maatschappelijk verkeer doordat zij geen bankrekening zouden mogen openen. De banken, in het bijzonder de banken met een uitgebreid kantorennet (netbanken), zijn zich terdege bewust van het feit dat er een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid op hen rust, aangezien het kunnen beschikken over een bankrekening als basisvoorziening kan worden beschouwd. Dit betekent dat in beginsel elke meerderjarige die woonachtig is in Nederland en die zich, mede op grond van de Wet identificatie financiële dienstverlening 1993, kan legitimeren een bankrekening kan openen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft mij desgevraagd dan ook nogmaals bevestigd, dat het niet voorkomt dat de banken mensen categoriaal zouden weigeren. Aangezien de banken commerciële instellingen zijn, hebben zij de vrijheid om te bepalen met wie ze in zee gaan. Hierdoor kunnen in individuele gevallen potentiële cliënten worden geweigerd.

Bij het openen van een bankrekening wordt, naast de genoemde controle van de legitimatie en registratie van de adresgegevens, veelal de kredietwaardigheid van de potentiële cliënt gecontroleerd. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft mij echter bevestigd dat dit uitsluitend tot doel heeft, te beoordelen of aan de betaalrekening een kredietfaciliteit kan worden gekoppeld en of gegarandeerde betaalmiddelen kunnen worden verstrekt. Het feit dat bij een individuele cliënt zich in het verleden problemen hebben voorgedaan met de kredietverlening is niet zonder meer een reden tot het weigeren van een bankrekening zonder kredietfaciliteit. De banken maken hier per geval een beoordeling.

Overigens zijn er wel andere, specifieke omstandigheden die het openen van een betaalrekening kunnen belemmeren. Zo kunnen mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats moeite ondervinden bij het aantonen dat zij in Nederland woonachtig zijn. Voor dergelijke gevallen wordt door de banken, eventueel in overleg met de overheid, veelal gestreefd naar een praktische oplossing. Zo fungeren diverse instellingen voor dak- en thuislozen als postadres voor cliënten, zodat deze cliënten gebruik kunnen maken van voorzieningen waarvoor een postadres als voorwaarde geldt. Teneinde te onderzoeken of voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats een meer structurele oplossing is te vinden, ben ik reeds met de Nederlandse Vereniging van Banken in contact getreden. U zult over de uitkomst hiervan worden geïnformeerd.

Deel: ' Antwoorden vragen weigering opening rekening door banken '
Lees ook