Algemene Onderwijsbond


Persbericht AOb

Utrecht, 13 april 1999

Minister Hermans omzeilt de kern van de lerarencrisis. De nota 'Maatwerk voor morgen' bevat een aantal op zichzelf positief te waarderen voorstellen voor het verruimen van de arbeidsmarkt voor het onderwijs. Als gevolg van het uitblijven van echte verbeteringen wordt het beroep van leraar er echter niet aantrekkelijker op.

De kern van de problemen rond het leraarschap wordt gevormd door de hoge werkdruk, de onvoldoende huisvesting en leermiddelen en de salarisachterstanden. Ten aanzien van de werkdruk stelt de nota over het leraarschap slechts een onderzoek in het vooruitzicht. Cijfers van de Oeso en recentelijk het CBS hebben de werkdruk echter al in kaart gebracht. Nodig zijn maatregelen om de hoeveelheid lessen en leerlingen per leraar op een normaal West-Europees peil te brengen. Over de materiële voorzieningen zwijgt de minister. Een belangrijke stap vooruit is het feit dat hij de salarissen in het onderwijs als een arbeidsmarktknelpunt beschouwt, waarover hij in het kabinet voorstellen wil doen.

In navolging van zijn voorganger zoekt minister Hermans verbetering van de status van het beroep in verhoging van de kwaliteit en de professionaliteit. Dit zijn belangrijke onderwerpen, maar niet als middel om het onderwijs te laten concurreren op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn maatregelen op de eerder genoemde terreinen nodig. Aan de professionalisering van het leraarschap kan het voorgestelde lerarenregister een bijdrage leveren, maar alleen als leraren voldoende tijd en middelen krijgen voor nascholing en het scholingsaanbod verbetert. De nota biedt in dit opzicht hoegenaamd niets, waardoor invoering van het register zonder effect blijft.

Hermans onderschat (opnieuw) de omvang van het personeelstekort, zoals dit zich tot 2002 zal voordoen. Enerzijds zijn de ramingen van de behoefte aan nieuw personeel veel te laag, anderzijds blijft OCenW geforceerd optimistisch over het inzetten van herintreders. De minister wil de mogelijkheid openen om onbevoegd personeel voor de klas te zetten. Een noodmaatregel, waaraan ook volgens de AOb niet valt te ontkomen. Het zou gaan om mensen met een hbo- of wo-opleiding, die in maximaal twee jaar hun bevoegdheid moeten halen. Uit een oogpunt van kwaliteitsbewaking valt deze relatief zware bekwaamheidseis te begrijpen. Gevreesd moet echter worden dat de lat te hoog wordt gelegd in relatie tot de omvang van het tekort. De AOb steunt in principe voorstellen voor dualisering van de opleiding (werken en leren) om zodoende de belangstelling voor de opleiding te vergroten. Maar omdat echte verbeteringen uitblijven, is het zeer de vraag of mensen buiten het onderwijs gebruik zullen maken van de mogelijkheden om 'zij-instromer' te worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' AOb Hermans omzeilt kern lerarencrisis '
Lees ook