Persbericht, 4 februari 1999

Apotheker trekt 400 miljoen uit voor nieuw landinrichtingsbeleid

Apotheker trekt 400 miljoen uit voor nieuw landinrichtingsbeleid

Minister Apotheker (Landbouw, natuurbeheer en visserij) is bereid om
400 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied die via de landinrichting worden gerealiseerd. Gelijktijdig zullen de provincies 300 miljoen bezuinigen op de lopende landinrichtingsprojecten. Dit is de minister met het Interprovinciaal Overleg (IPO) overeengekomen. Eind vorig jaar is het parlement akkoord gegaan met de voorstellen voor de herijking van het landinrichtingsintrument. Deze herijking is er op gericht tot een veel flexibeler en sneller werkend instrument te komen, waarmee maatwerk geleverd kan worden. Om nu de invoering voortvarend ter hand te nemen, moet het lopende programma van landinrichting versneld afgebouwd worden. De provincies hebben te kennen gegeven dat zij voor 1 maart a.s. aan de minister zullen rapporteren om welke wijze en bij welke lopende projecten de bezuiniging van 300 miljoen gulden gevonden zal worden. In een groot aantal landinrichtingsprojecten zal het nieuwe beleid versneld ingepast worden. Bij nieuw beleid kan bijvoorbeeld worden gedacht aan glastuinbouw, natte natuur en de reconstructie van zandgebieden. Daarbij gaat het met name om het omvormen van landinrichtingsprojecten in voorbereiding tot plannen die gericht zijn op de realisatie van dat nieuwe beleid (bijvoorbeeld: omvormen van landinrichtingsplannen naar reconstructieplannen).

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Apotheker 400 miljoen voor nieuw landinrichtingsbeleid '
Lees ook