Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Apotheker dient ontslag in

7 juni 1999 -

Minister Apotheker van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vandaag zijn ontslag ingediend. De minister motiveert zijn ontslagaanvraag als volgt:

"Zoals u bekend ben ik sinds eind vorig jaar geconfronteerd met beperkingen ten aanzien van het door mij voorgestane beleid voor de varkenshouderij. Dit beleid was erop gericht binnen deze kabinetsperiode o.a. de milieudoelstellingen voor de varkenssector te realiseren. Ik stuitte daarbij op juridische belemmeringen bij de uitvoering van de Wet herstructurering varkenshouderij. Ik constateerde dat de in de huidige wet beoogde aanpak niet tot resultaten zou kunnen leiden als gevolg van te voorziene jarenlange juridisch procedures. Ik heb daarop een alternatieve aanpak ontwikkeld die de beoogde doelen alsnog binnen aanvaardbare termijnen realiseerbaar zou maken.
Ik moet constateren, dat ik onvoldoende politiek draagvlak heb kunnen verwerven om dit alternatief onverkort in te zetten Hierdoor is een belangrijke mogelijkheid om tot een voortvarende herstructurering van de sector te komen en uit de juridische impasse te geraken, niet benut. Dit betreur ik ten zeerste.
Ik heb mij daarom de afgelopen weken diepgaand beraden op mijn positie en hieruit de uiterste consequentie getrokken."

Deel: ' Apotheker dient ontslag in '
Lees ook