---

VS: Arbeiderspartij van Kurdiastan (PKK) "terroristisch"

Op 5 oktober 2001 publiceerde het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken een lijst met name van organisaties die als terroristisch worden gezien. In deze lijst is ook de Arbeiderspartij van Kurdiastan (PKK) opgenomen. De Presidentiële Raad van de Arbeiderspartij van Kurdistan (PKK) gaf op 6 oktober een schrifelijke verklaring hierover uit die we hier vertaald weer geven.
Initiatiefgroep Kurdistan en de Federatie Koerden in Nederland 15 oktober 2001

---

Het opnemen van onze partij in de 3de Lijst van terroristsiche organisaties door het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken staat in tegenstelling tot de realiteiten daagt andere krachten uit die de ware terreur uit oefenen. Het feit dat deze lijst is uitgebracht onmiddellijk na het staatsbezoek van de Turkse minister van buitenlandse zaken aan de VS maakt al het nodige duidelijk. Het is ons ook bekend hoe de Turkse staat probeert om de Europese Unie over hetzelfde thema onder druk te zetten. Het is een poging van het internationale conservatisme, met Turkije als middelpunt om een nieuwe aanval tegen onze partij en daardoor ook tegen het Kurdische volk uit te voeren. De publieke opinie weet dat onze partij, die op basis van een oplossing van de Kurdische kwestie de oorlog heeft gestopt, al meer dan twee jaar tegen het geweld en tegen de chaos die uit het geweld voortvloeit, een brede en vastbesloten vredesstrijd voert. Onze partij heeft met deze lijn éénzijdig voor Turkije de weg naar de democratisering geopend en de basis gelegd voor een democratische en politieke oplossing van de Kurdische kwestie. Meerdere malen heeft zij haar bereidheid getoond om met alle krachten samen te werken richting een democratische omwenteling en voor een oplossing, en uiteindelijk gepoogd om op eigen kracht zo een oplossing te verwezenlijken. Maar het is ook bekend dat ondanks deze duidelijk vredes en democratielijn en de vastbesloten praktijk van onze partij, niemand, noch Turkije, noch het VS systeem een positie heeft nagestreefd om tot democratie en een oplossing is te komen. Daarom zijn de democratie en vredesinspanningen van onze partij éénzijdig gebleven. Op grond hiervan komt de beschuldiging van het VS ministerie van buitenlandse zaken niet overeen met de realiteit. Deze beschuldiging en de opname van onze partij in de lijst verbergen juist die krachten die voor de ware terreur verantwoorde lijk zijn en moedigen hen aan meer geweld te gebruiken. De beschuldigingen tegen onze partij zijn ook beschuldigingen tegen het Kurdische volk en worden door ons volk en de democratische publieke opinie betreurt. Als men onder ogen ziet dat de VS leiding zo ongeveer de 3de wereld oorlog tegen de terreur heeft aangekondigd, word duidelijk hoe groot de gevaren zijn die de beschuldigen en de beslissing om ons in de lijst op te nemen met zich mee brengen. In deze tijd is het noodzakelijk om een breed democratisch verbond van politieke krachten tegen blind geweld in het belang van de oorlogsprofiteurs te ontwikkelen. Als men die politieke krachten die een product zijn van nationale en maatschappelijke problemen, die op basis van principes van vrijheid en gerechtigheid met democratische middelen moeten worden opgelost, tot het terroristisch front gaat rekenen, maakt men een grote fout en verdiept men nog verder het gevoel van uitzichtloosheid van de eigen situatie.
Daarom roepen wij alle krachten op, zich van deze denkkaders te bevrijden. Ons volk en de democratische kringen roepen we op zulke dreigementen, die gelijk staan met een aanval, met nog meer waakzaamheid te bestuderen en de strijd voor vrede, democratie en gerechtigheid nog te versterken.
PKK Presidentiële Raad

_____

Deel: ' Arbeiderspartij van Kurdiastan PKK terroristisch volgens VS '
Lees ook