ABVAKABO FNV

Arbeids-inspecteurs SZW stoppen met telewerken (13 maart)

Conflict over vergoedingsregeling met Ministerie

DEN HAAG - De uiterste poging van de vakbonden ABVAKABO FNV, CFO CNV-BOND, CMHF en AC om in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) met secretaris-generaal Gerritse van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een adequate vergoeding voor telewerken ten behoeve van de inspecteurs bij de Arbeidsinspectie te bereiken is mislukt. Maandenlang is over een redelijke en billijke vergoeding voor het gebruik van privé-ruimte van werknemers voor telewerken in het overleg met de dienstleiding van SZW gesteggeld.

De leden van de bonden, werkzaam bij de Arbeidsinspectie in vijf regios in het land eisen een vergoeding van circa f 140,-- bruto per maand, vergelijkbaar met de regeling van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat voor telewerkend personeel. Het ministerie van SZW biedt slechts bruto f 60,-- per maand, welk bedrag de vakbondsleden als beledigend ervaren. Velen hadden in het kader van een proef reeds geruime tijd geleden op vrijwillige basis een werkplek thuis door de werkgever laten inrichten in het vooruitzicht van een redelijke vergoeding. Deze medewerkers voelen zich nu in de steek gelaten.

Nu het ministerie van SZW weigert de vergoeding te verhogen hebben bijna 200 van de 400 inspecteurs bij de Arbeidsinspectie een lijst getekend door middel waarvan zij aan het ministerie te kennen geven niet meer te willen telewerken. De lijst is aan de secretaris-generaal overhandigd. De vakbonden vinden de houding van SZW getuigen van slecht werkgeverschap. Alom in de rijkssector wordt getracht telewerken op vrijwillige basis van de grond te krijgen door een redelijke vergoeding. Echter als dit voor een groot deel op eigen kosten van de werknemers moet gebeuren zakt de animo tot het nulpunt. Het imago van de rijksoverheid als moderne werkgever op de arbeidsmarkt loopt hierdoor schade op.

De bonden vrezen dat door de starre opstelling van het ministerie van SZW problemen gaan ontstaan, omdat er op de kantoren van de Arbeidsinspectie onvoldoende werkplekken voor de inspecteurs zijn. Als gevolg van telewerken is de kantoorruimte beperkt. Het kan niet anders dat bij de weigering te telewerken er achterstand in het opstellen van inspectierapporten gaat ontstaan en inspecties te laat plaatsvinden. Mede uit oogpunt van de kwaliteit van de dienstverlening aan de samenleving vinden de centrales dat op zeer korte termijn toch een oplossing voor de problemen moet worden bereikt

De bonden hebben nog voorgesteld de kwestie rond de vergoeding voor telewerken aan de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) voor te leggen. Het ministerie van SZW wil dit alleen doen op voorwaarde dat de bonden bereid zijn de lijst met de namen van de inspecteurs op de protestlijst niet te verspreiden. De bonden betitelen deze eis als chantage.Deel: ' Arbeids-inspecteurs SZW stoppen met telewerken '
Lees ook