NOSW

Arbeidshandicap in perspectief

De Wet sociale werkvoorziening moet verbreed worden. De Wsw+ moet mensen, die niet mee kunnen komen in de doorstroom naar reguliere arbeid, toch werk kunnen bieden. De gemeenten moeten daar alle gelegenheid voor krijgen. Vereenvoudiging van regelgeving is noodzakelijk.

Wsw+
Met name een aantal door het vorige kabinet in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van Wiw (Wet inschakeling werkzoekenden) en I/D-banen (In- en Doorstroombanen) baren het NOSW en LIW zorgen. NOSW en LIW vragen aandacht voor de groep personen die blijvend aangewezen zal zijn op gestructureerde arbeidsinpassing. Het stelsel dient ervoor te zorgen dat voor deze mensen een sluitende aanpak en een programma wordt geboden. Er is behoefte om de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) te verbreden tot een Wsw-plus regeling. Dit om de personen die niet meekunnen komen in de doorstroom naar reguliere arbeid, toch werk te bieden in een beschermde omgeving.

Rol gemeenten
Ten tweede pleiten NOSW en LIW voor een toename van de regierol voor gemeenten: de gemeenten dienen vorm en inhoud te geven aan de wijze van organiseren van het arbeidsmarktbeleid. Minder bemoeienis van de rijksoverheid leidt in dit geval tot meer maatwerk en dat komt de personen uit de doelgroep, arbeidsgehandicapten en/of personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ten goede.

Minder regels
Om de doorstroom van mensen uit de doelgroep naar reguliere arbeid te stimuleren, een doelstelling die ook door de overheid wordt onderschreven, zouden reguliere werkgevers ontlast dienen te worden van de huidige administratieve rompslomp waar deze tegen aanlopen bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en/of personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. NOSW en LIW vragen daarom om vereenvoudiging van regelgeving. Meer eenduidig en transparant: één regeling voor alle personen die vanwege een arbeidshandicap een structureel beroep moeten doen op een aangepaste dan wel beschermde werkomgeving.

WAO probleem aanpakken
Het NOSW en LIW bieden graag hun specifieke kennis, expertise en infrastructuur aan om bij te dragen aan het vinden van structurele oplossingen rondom arbeidsinpassing en bij de verwezenlijking van een goede participatie en reïntegratie in werk van mensen uit de doelgroep. Deze bijdrage wordt als aanbieding gedaan om pilots uit te voeren voor het grote bestand (oud) WAO-ers.

De brancheorganisatie voor de sociale werkvoorziening, het Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (NOSW) en de Landelijke vereniging van uitvoeringsorganen wet Inschakeling Werkzoekenden (LIW) hebben in een gezamenlijke brief aan de kabinetsinformateurs Donner en Leijnse hun zorgen geuit over een aantal ingezette ontwikkelingen op het gebied van gesubsidieerde en beschermde arbeid. Tevens geven beide organisaties in deze brief hun afgestemde toekomstvisie aan.

Einde persbericht

Voor nadere informatie:
NOSW, Leo Kooyman (telefoon 030 - 290 68 00).
De integrale tekst van de brief aan de informateurs en van een toelichtende nota kunt u eveneens bij het NOSW opvragen.


07 mrt 03 17:21

Deel: ' Arbeidshandicap in perspectief '
Lees ook