Gemeente Leeuwarden

Arbeidsmarktmonitor ¦ Herinrichting omgeving Friesland Bank ¦

Procedure Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan en Project Stadsring ¦ Onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening inzake reïntegratie van uitkeringsgerechtigden ¦ Regiovisie maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ¦ Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies 2002

Arbeidsmarktmonitor

De jaarlijkse arbeidsmarktmonitor over 2001 laat zien dat Leeuwarden een gunstige uitgangspositie bekleed met betrekking tot werkgelegenheid. De beroepsbevolking is relatief goed opgeleid, de mate waarin Leeuwarders deelnemen aan het arbeidsproces is toegenomen, maar loopt nog steeds achter bij het landelijk gemiddelde.

Leeuwarders hebben een gemiddeld lager inkomen ten opzichte van de rest van Nederland. Het aandeel huishoudens onder het sociaal minimum is echter gedaald naar 13% en dat percentage zal naar verwachting verder dalen.

Leeuwarden heeft qua werkgelegenheid een echte centrumfunctie: 25% van het totaal aantal banen in Friesland is in Leeuwarden. De werkloosheid ligt op een percentage 13,5% per april 2002.

Besluit: 21 mei 2001

Herinrichting omgeving Friesland Bank

In 2001 heeft de Friesland Bank aangegeven haar huidige pand, gelegen tussen Zaailand, Beursplein en Willemskade, te willen verbouwen en nieuwbouw te willen plegen. Er is een plan opgesteld voor de herinrichting van de omgeving van de Friesland Bank. Dit ontwerp voorziet in een opener, ruimtelijker beeld, warbij er een plein ontstaat rond de Beurs en de Friesland Bank. De hoofdingang van de nieuwe Friesland Bank komt aan dit nieuwe Beursplein te liggen. Op het plein worden los gegroepeerde bomen aangebracht met een markant rooster en de bestrating bestaat uit rode gebakken klinkers, dezelfde als op het Zaailand en de Wirdumerdijk.

Het college van b. en w. heeft ingestemd met het plan en stelt de raad voor een krediet van 236.275,65 beschikbaar te stellen.

Besluit: 21 mei 2002

Procedure Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan en Project Stadsring

Van 20 februari tot en met 20 maart heeft de inspraakperiode gelopen van het ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) met op 25 februari het verkeersdebat. In het ontwerp GVVP is het integrale en samenhangende verkeers- en vervoerbeleid van Leeuwarden verwoord dat aansluit bij de ontwikkeling die de Friese hoofdstad nastreeft voor de komende twintig jaar. Doel van dit beleid is een doelmatig, veilig en duurzaam verkeers- en vervoersysteem. Eén van de projecten die onderdeel uitmaakt van de autostructuur is de stadsring. Deze weg zal steeds drukker worden. Op de korte termijn schiet de capaciteit van deze ring tekort op het gedeelte
Julianalaan-Heliconweg-Valeriusstraat. In het ontwerp GVVP is aangegeven dat op korte termijn de kruispunten verbeterd moeten worden en daarna de wegvakken. Uit de inspraakreacties is gebleken dat de noodzaak van de uitbouw van de stadsring ter discussie staat en dat er onduidelijkheid is over de gevolgen van de maatregel. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een apart onderzoek uit te voeren naar de stadsring. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het ene deel is de nadere onderbouwing van de keuze voor de uitbouw van de stadsring, waarbij de problematiek, doelen en alternatieven centraal staan. Bij het andere deel worden de consequenties van de maatregelen in beeld gebracht vanuit de invalshoeken stedenbouw, verkeer, woon- en leefmilieu en civieltechnisch.

De resultaten van het onderzoek zullen tegelijk met de behandeling van het GVVP in de gemeenteraad beschikbaar zijn. De verwachting is dat het GVVP in oktober in de gemeenteraad wordt behandeld.

Besluit: 21 mei 2002

Onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening inzake reïntegratie van uitkeringsgerechtigden

Het Centrum voor Arbeid en Beleid gaat in opdracht van de gemeente Leeuwarden een onderzoek doen naar de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven die uitkeringsgerechtigden in een traject hebben.

Daarnaast gaat dezelfde instelling een onderzoek uitvoeren naar de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van Sociale Zaken van de gemeente op het gebied van activering en toeleiding van cliënten naar de reïntegratiebedrijven en van het casemanagement gedurende de periode dat clienten in traject zijn.

Besluit: 21 mei 2002

Regiovisie maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Het Rijk heeft de gemeente Leeuwarden aangewezen als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Er is een regiovisie op deze opvang opgesteld, die erin voorziet dat er een sluitend aanbod van basisvoorzieningen moet zijn dat voorziet in de behoeften aan opvang van dak- en thuislozen en voor slachtoffers van huiselijk geweld. Er is een taakverdeling gemaakt tussen Leeuwarden als centrumgemeente en de overige gemeenten in Friesland, waarbij Leeuwarden verantwoordelijk is voor de opvangvoorzieningen en de overige gemeenten voor de preventie en nazorg. Om dit vorm te geven zal een netwerk van woningbouwcorporaties, politie en eerstelijns gezondheids- en welzijnsinstellingen worden gebouwd.

Het college van b. en w. heeft de regiovisie en de bijbehorende reactienota vastgesteld.

Besluit: 21 mei 2002

Deel: ' Arbeidsmarktmonitor herinrichting omgeving Friesland Bank '
Lees ook