expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Arbeidsomstandigheden

Nr. 99/190
27 oktober 1999

Arbeidsomstandigheden van 16- en 17-jarige werknemers niet optimaal

Bedrijven in de detailhandel en horeca houden onvoldoende rekening met jongere werknemers. Zo is er lang niet altijd het vereiste toezicht op deze 16- en 17-jarigen en overtreedt ruim een op de drie werkgevers de Arbeidstijdenwet door bijvoorbeeld de jongere het hele weekend te laten werken. Jongeren doen echter bijna nooit werk dat zij gezien hun leeftijd niet mogen doen.

Dit blijkt uit het rapport Jeugdige werknemers van de Arbeidsinspectie, dat staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Arbeidsinspectie heeft de naleving onderzocht van de vernieuwde Arbeidstijdenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit voor werknemers van 16 en 17 jaar. Voor het onderzoek zijn 377 bedrijven en 569 jongeren van 16 en 17 jaar ondervraagd.

In de Arbeidstijdenwet, die op 1 januari 1996 in werking trad, zijn de regels met betrekking tot werk- en rusttijden voor 16- en 17-jarigen versoepeld. Hierdoor sluiten de regels beter aan bij de huidige maatschappelijke inzichten. Ook het nieuwe
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) bevat minder gebods- en verbodsbepalingen. Wel stelt het nieuwe Arbobesluit deskundig toezicht verplicht om gevaren voor jongere werknemers te voorkomen.

Bij ongeveer eenderde van de bedrijven waar jongere werknemers bijzondere werkzaamheden uitvoeren, zoals het werken aan een lopende band waarbij de jongere zijn werktempo niet kan regelen, blijkt de verplichte toezichthouder te ontbreken. Ook het in kaart brengen van de risico.s voor 16- en 17-jarigen gebeurt onvoldoende: in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie vermeldt bijna de helft van de bedrijven de risico.s voor 16- en 17-jarigen onvoldoende.

De meeste jongeren gaan naar school en hebben een baan van gemiddeld 10 uur per week. De werkgevers zijn meestal op de hoogte van de Arbeidstijdenwet: grote bedrijven vaker dan kleine bedrijven. Regelmatig handelen werkgevers in strijd met de Arbeidstijdenwet: 2% van de werkgevers zegt dat 16- en 17-jarigen wel eens .s nachts werken en ruim 10% van de werkgevers geeft aan dat de jongeren soms het hele weekend werken. Slechts in 1 van de 377 ondervraagde bedrijven waren jongeren bezig met zogeheten verboden werk, in dit geval het werken met zeer giftige stoffen. Dit werk mogen jeugdige werknemers niet doen.

Bijna de helft van de werkgevers geeft hun jongere werknemer informatie en voorlichting over mogelijke gevaren of risico.s van het werk. In vrijwel alle bedrijven waar de aard van het werk het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk maakt -zoals een helm, veiligheidsschoenen of gehoorbescherming- gebruiken jongeren deze middelen. Bijna alle werkgevers controleren ook of de persoonlijke beschermingsmiddelen passen en gebruikt worden.

Staatssecretaris Hoogervorst heeft aangekondigd in 2000 nogmaals de naleving van de nieuwe wetgeving te onderzoeken. De Arbeidsinspectie zal bij het onderzoek meer nadruk leggen op de controle van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidstijdenwet. Verder zal in overleg met de brancheorganisaties bekeken worden hoe de voorlichting over de regelgeving uitgebreid kan worden.

----------------------------------------------------------------------


---------------------------------

Het rapport 'Jeugdige werknemers' is verkrijgbaar via de boekhandel of bij Elsevier Bedrijfsinformatie, Postbus 16400, 2500 BK Den Haag, telefoon 070-4415555. Het rapport kost f 29,- en het ISBN is 90 5749 272 5.

27 okt 99 16:24

Deel: ' Arbeidsomstandigheden 16- en 17-jarigen niet optimaal '
Lees ook