expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW: Arbeidsomstandigheden in zwembaden

Nr. 99/16

16 februari 1999

Arbeidsomstandigheden in zwembaden in veel gevallen niet in orde

De arbeidsomstandigheden in zwembaden voldoen in veel gevallen niet aan de voorschriften in de Arbowet. In de meeste zwembaden wordt onvoldoende aandacht besteed aan de klimatologische omstandigheden waarin het personeel werkt. Ook zijn er in veel zwembaden onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en noodvoorzieningen aanwezig in verband met het gebruik van chemicaliën. Het grootste deel van de zwembaden beschikt niet over de verplichte risico-inventarisatie en
-evaluatie.

Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie naar aanleiding van een landelijk inspectieproject zwembaden. De Arbeidsinspectie heeft in
1998 zo.n 150 zwemgelegenheden geïnspecteerd. Het ging om binnenbaden, buitenbaden, thermaalbaden, .subtropische zwemparadijzen. en enkele baden bij campings en hotels. Bij slechts zes zwembaden zijn geen tekortkomingen vastgesteld. In totaal zijn 669 overtredingen geconstateerd, ofwel gemiddeld ruim 4 overtredingen per zwembad.

Uit het rapport komt naar voren dat 15 procent van de zwembaden niet was aangesloten bij een gecertificeerde Arbodienst, wat sinds 1 januari 1998 voor alle ondernemingen verplicht is. Zestig procent van de baden bleek niet te beschikken over de eveneens verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie, waarin alle risico.s voor werknemers in kaart moeten worden gebracht. Het overgrote deel van de zwembaden had geen plan waarin wordt aangegeven op welke wijze de knelpunten worden aangepakt. Ook had meer dan de helft van de baden geen beleid met betrekking tot agressie en geweld of seksuele intimidatie.

De klimatologische omstandigheden in zwembaden (hoge temperaturen en een vochtige omgeving) kunnen leiden tot oncomfortabele arbeidsomstandigheden voor het personeel. De helft van de onderzochte zwembaden heeft geen maatregelen genomen om de blootstelling van werknemers aan deze specifieke klimatologische
omstandigheden te verminderen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de toevoer van koele lucht op de plek waar de toezichthouder zich doorgaans bevindt, of een wisselend werkschema waardoor afwisselend in het zwembad en op andere plaatsen - kleedaccomodaties, kassa, horeca - gewerkt kan worden.
Verder hebben werknemers in zwembaden vaak te maken met een hoog geluidsniveau, vooral tijdens drukke recreatieve uren. Bovendien wordt in veel zwembaden electronisch versterkte muziek gebruikt. Gebleken is dat zwembaden nauwelijks geluidmetingen verrichten om vast te stellen of werknemers worden blootgesteld aan een aanvaardbaar geluidsniveau.

De opslag van chemicaliën - nodig voor het beheersen van de waterkwaliteit - gebeurt in de meeste zwembaden volgens de regels. Maar de verplichte noodvoorzieningen als persoonlijke beschermingsmiddelen en nood- en oogdouches voldeden vaker niet dan wel. Opvallend is dat er veel veilige middelen op de markt zijn, maar dat deze slechts in enkele gevallen worden toegepast.

Bij alle zwembaden waar overtredingen zijn geconstateerd zal een vervolgbezoek plaatsvinden om na te gaan of de tekortkomingen zijn verholpen. Als zwembaden bij herhaling in gebreke blijven kan een proces verbaal volgen.

De resultaten van het inspectieproject zijn voor de Arbeidsinspectie aanleiding om met diverse betrokken (overkoepelende) organisaties overleg te voeren om te komen tot landelijke afspraken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in zwembaden. Ook zal de Arbeidsinspectie stimuleren dat nader wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de effecten van de specifieke klimatologische omstandigheden in zwembaden op de gezondheid van werknemers.


17 feb 99 08:23

Deel: ' Arbeidsomstandigheden in zwembaden vaak niet in orde '
Lees ook