Ministerie van Binnenlandse Zaken


Arbeidsvoorwaardennota rijksambtenaren: 'Ruimte voor individu en organisatie'

Meer eigen ruimte voor de verschillende ministeries om de arbeidsvoorwaarden van hun ambtenaren zelf in te vullen. Meer keuzemogelijkheden ook voor individuele rijksambtenaren in de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Mogelijkheden voor variabele beloning en individuele prikkels, afhankelijk van de geleverde prestaties. Gerichte scholingsprogramma's, een sterker personeelsmenagement en meer mobiliteit, om de kwaliteit van het ambtelijk apparaat te vergroten. En een leeftijdsbewust personeelsbeleid, gericht op het werven van talentvolle jongeren en het behouden van ouderen.
Dat zijn de belangrijkste punten in de arbeidsvoorwaardennota 'Ruimte voor individu en organisatie', die minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de vakbonden voor rijksambtenaren heeft gestuurd. In de nota worden de thema's beschreven die het rijk als werkgever aan de orde wil stellen in de cao-onderhandelingen voor rijksambtenaren.
De huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk loopt tot 1 juni 1999. Begin maart zal minister Peper zijn uitgewerkte inzet bekend maken - inclusief loonbod en looptijd - en starten de onderhandelingen met de vakbonden. De nu gepresenteerde arbeidsvoorwaardennota vormt de basis voor de inzet vanuit het rijk.
In de sector Rijk werken ruim 118.000 ambtenaren (105.000 arbeidsplaatsen). De loonsom is 8,7 miljard gulden (cijfers 1997). Inkomen
De werkgelegenheidsgroei in Nederland is voor een groot deel te danken aan de beheerste inkomensontwikkeling. Dit moet worden voortgezet, ook in de sector Rijk. Maar er moet meer ruimte komen voor variabele beloning ten opzichte van de vaste. Variabele beloning - afhankelijk van de gestelde taken en de geleverde prestaties - komt de motivatie en productiviteit van het personeel ten goede. Daarbij moeten er wel duidelijke en verifieerbare beoordelingscriteria zijn. Verder kan variabele beloning worden ingezet om personeel te werven en te behouden voor moeilijk te vervullen vacatures.
Het rijk wil een groter deel van de totale loonsom reserveren voor variabele beloning.
Ziektekosten
De twee ziektekostenregelingen voor rijksambtenaren zijn royaler dan regelingen in de marktsector, en voldoen daarnaast op een aantal punten niet meer. Volgens een eerdere afspraak met de vakbonden wordt onderzocht hoe de bestaande regelingen te moderniseren of te vervangen door collectieve verzekeringen. Mocht er hierdoor geld vrijkomen, dan blijft dat beschikbaar voor de arbeidsvoorwaardenruimte.
Individueel maatwerk
Het ministerie van BZK zal proefprojecten stimuleren waarbij ambtenaren individuele keuzen kunnen maken bij de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Hierdoor kunnen de arbeidsvoorwaarden beter aansluiten bij individuele wensen en de specifieke functie van de medewerker. Ook wordt het rijk hierdoor aantrekkelijker als werkgever. Een voorbeeld van een keuzemogelijkheid is een ruil tussen vrije dagen en salaris. De eigen keuzen van de medewerker moeten passen binnen het personeelsbudget en de bedrijfsvoering niet aantasten. Meer ruimte voor afzonderlijke ministeries
Er bestaan verschillen in karakter en bedrijfsvoering tussen de verschillende ministeries en hun uitvoerende diensten. Bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden moet daarmee meer rekening gehouden worden. Dat kan door een aantal zaken die nu nog centraal geregeld worden, over te laten aan de ministeries of diensten. Het gaat hier om zaken als nachtarbeid, telefoonkostenvergoeding, functioneringsgesprekken, kort buitengewoon verlof en overwerkvergoeding. Belangrijke zaken als salaris, arbeidsduur en ziektekostenregelingen zullen altijd op centraal niveau geregeld blijven.
Arbeidsmarktbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid Bij het werven, selecteren en begeleiden van personeel zullen de ministeries speciale aandacht blijven geven aan groepen die nu nog een achterstand hebben: etnische minderheden, langdurig werklozen, vrouwen en gehandicapten.
Daarnaast voert het rijk een leeftijdsbewust personeelsbeleid, zowel gericht op het werven van talentvolle jongeren als op het in dienst houden van ouderen. De bestaande PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) waarmee oudere ambtenaren minder uren kunnen gaan werken, is geen prikkel om langer te blijven werken, maar juist om eerder te stoppen. Deze regeling zal daarom aangepast moeten worden. Ook het functioneel leeftijdsontslag dat geldt voor sommige functies, kan gemoderniseerd worden, waarbij het de bedoeling is meer maatwerk mogelijk te maken. Overige punten in het personeelsbeleid van het rijk zijn:


* het beheersbaar houden van de werkdruk;

* het vergroten van mogelijkheden om zorg en arbeid te combineren, onder meer door het verruimen van de faciliteiten voor kinderopvang;

* het verbeteren van de medezeggenschap.

Informatie over de cao-Rijk is te vinden op de BZK-internetsite. Het adres is www.minbzk.nl.

Deel: ' Arbeidsvoorwaardennota rijksambtenaren '




Lees ook