Gemeente Gent

Archeologisch tuinonderzoek

Eén van de lopende bouwprojecten met geïntegreerd archeologisch onderzoek in Gent is de restauratie van het Hotel d'Hane Steenhuyse, een uniek 18de-eeuws stadspaleis met voorgevel aan de Veldstraat. De restauratiewerken zijn in verschillende fasen opgesplitst. Terwijl de interieurrestauratie nog volop in uitvoering is, moeten latere fasen nu al worden voorbereid. Dat geldt ook voor de tuin en alle architectonische onderdelen die daar deel van uitmaken.

De opgraving die de Dienst Stadsarcheologie nu ter plaatse uitvoert, is een onderdeel van dit noodzakelijke vooronderzoek. De opdracht bestaat erin zoveel mogelijk sporen die inlichtingen kunnen geven over een vroegere tuininrichting te herkennen en te documenteren. De bouwhistorische voorstudie van Guido Everaert, medewerker van de Dienst Monumentenzorg, laat vermoeden dat d'Hane Steenhuyse tussen de
17de eeuw en 1948 op zijn minst zeven opeenvolgende tuinconcepties heeft gekend. Het zal dus ook geen makkelijke opdracht zijn om de sporen die aan het licht komen, aan één van die fasen toe te schrijven. Overigens is dergelijk archeologisch tuinonderzoek vrij uniek in Vlaanderen.

De opgravingen startten op 31 mei jl. en gebeuren in een 3 meter brede sleuf over de hele breedte van de tuin. De uitvoering van het bodemonderzoek staat onder leiding van de Dienst Stadsarcheologie, die zich voor deze opdracht laat bijstaan door een team van monumentenzorgers, tuin- en plantspecialisten. Hoewel de weersomstandigheden het archeologische terreinwerk niet bevorderen, kunnen toch al enkele bevindingen worden meegedeeld. In de hoek tussen de inmiddels gerestaureerde gloriette en het 18de- eeuwse tuinscherm bij de noordmuur van de tuin, werden de funderingen van diverse constructies blootgelegd. Daarbij hoort in elk geval de originele oostwand van de gloriette en de onderbouw van een kas (serre) die in
1878 tegen de noordkant van de tuin was opgetrokken. Over de hele oppervlakte van de sleuf worden tientallen grondsporen ingetekend en wortels van bomen of struiken geregistreerd. Voorlopig blijft het moeilijk hen beter te duiden en lijken de meeste van relatief recente datum.

Enkele sporen hebben niets met de tuinaanleg te maken, maar verwijzen naar herstellingswerken van het adellijke huis. Dat geldt ondermeer voor een kuil met fragmenten van dakleien (onder andere leien van Fumay) en voor een rechthoekige kalkput met zinken bodembedekking. Deze laatste moet waarschijnlijk in verband worden gebracht met herstellingswerken in de periode 1870-1880. De kalkput doorsneed evenwel een min of meer cirkelvormig perk dat met platte pannen was afgezet en duidelijk een onderdeel was van een tuinaanleg die toen had afgedaan. In de zuidzone van de opgravingssleuf ontdekten de vorsers een nog onbekende en zeer verzorgd geconstrueerde bakstenen waterput, die mogelijk diende voor het onderhoud van de tuin of de beplantingen. De put was afgedekt met gerecupereerde hardstenen vensterdorpels, die van elders in het stadspaleis afkomstig zijn. Of deze put een bovenstructuur had, was ter plaatse niet meer zichtbaar.

In samenhang met het archeologisch vooronderzoek werd de bestaande tuin met alle restanten van vroegere fasen, inclusief de beplantingen, in detail opgemeten en geregistreerd. Dit gedeelte van het vooronderzoek werd geleid door de Dienst Monumentenzorg en uitgevoerd door de Dienst Plantsoenen en de Technische Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Men kan dit beschouwen als een eerste materiële inventaris van het tuinareaal, het vertrekpunt voor de verdere voorstudie in functie van restauratie en heraanleg.

Informatie

Dienst Stadsarcheologie
Contactpersoon Gunter Stoop
Onderstraat 20

9000 Gent
tel. (09)266 57 60 - fax (09)223 99 19
e-mail dm.sa@gent.be.

Dienst Monumentenzorg
Contactpersonen: Dirk Boncquet en Guido Everaert Onderstraat 20

9000 Gent
tel. (09)266 57 32 - fax (09)223 99 19
e-mail dm.sa@gent.be.

Last modified on: 09/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Archeologisch tuinonderzoek in Gent '
Lees ook