Provincie Groningen

Groningen, 11 september 2001 Persbericht nr. 170

Archeologische monumentenkaart Groningen

Vandaag heeft de directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) Henriëtte van der Linden de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Groningen overhandigd aan de gedeputeerde van cultuur Mirjam de Meijer. De AMK Groningen is een volledig geactualiseerd en gedigitaliseerd bestand van alle bekende archeologische waardevolle terreinen in de provincie Groningen. De kaart zal een belangrijke rol gaan spelen bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen in de provincie. De AMK is een co-productie van de Provincie en de ROB.

Bij diverse planologische beslissingen zoals ruimtelijke inrichtingen en bodemingrepen kan met behulp van de AMK rekening worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waardevolle terreinen. Dit is nodig, omdat door allerlei oorzaken het archeologisch erfgoed in de bodem in steeds hoger tempo verdwijnt.

De ROB is rijksverantwoordelijk voor de archeologische monumentenzorg. Het rijksbeleid op dit gebied richt zich vooral op duurzaam behoud van archeologische waarden. Het provinciaal beleid sluit hier op aan. Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten in een vroeg stadium van het ruimtelijke ordeningsproces de eventueel aanwezige archeologische waarden betrekken bij de planvorming. De AMK is hiervoor een goed instrument. Naast gemeenten dienen ook instanties die zich bezighouden met het inrichten en het beheer van ruimte, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied, bij planvorming rekening te houden met de aanwezigheid van archeologische waarden. Ook hiervoor biedt de AMK een goede basis. Deze digitale kaart geeft een eerste inzicht in de aanwezigheid van archeologisch waardevolle terreinen. Deze signaleringsfunctie is zeer belangrijk.
De AMK is echter een momentopname. Het bodemarchief is slechts ten dele bekend en elk jaar worden nieuwe vindplaatsen ontdekt. Ook vallen er terreinen af. De AMK is dus géén vrijbrief, die weergeeft dat buiten de aangeduide gebieden zeker geen archeologische waarden in het geding zijn. De AMK wordt om de twee jaar herzien. Naast beleidsinstrument dient de AMK ook als toetsinstrument. Bij het toetsen van bestemmingsplannen aan het provinciaalbeleid houdt de Provincie rekening met de gegevens op de AMK.

Het verdrag van Malta en de Monumentenwet

Nederland heeft het `Verdrag van Valletta'(ook wel Verdrag van Malta genoemd) ondertekend. Dit verdrag bepaalt, dat de ondertekenende landen streven naar het tijdig betrekken van de archeologische belangen op het terrein van de ruimtelijke ordening. Het duurzaam behoud van archeologische waarden staat hierbij voorop. Daarom dienen in verschillende fasen van ontwikkelingsprojecten archeologen te worden betrokken. Daarnaast is in het verdrag de verplichting opgenomen om zorg te dragen voor een financiële regeling om archeologische belangen te laten meewegen bij planning en ontwikkeling: het principe `de veroorzaker betaalt'. Het rijk werkt aan de implementatie van dit verdrag in de Nederlandse wetgeving (de Monumentenwet).

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324

Deel: ' Archeologische monumentenkaart Groningen '
Lees ook