Gemeente Nijmegen


Steden in scherven

Vorige week kregen de burgemeesters van Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel in het stadhuis van Nijmegen de eerste exemplaren aangeboden van de archeologische publicatie 'Steden in scherven' van Michiel Bartels.
In de afgelopen decennia zijn de beerputten van deze steden, die tijdens archeologisch onderzoek zijn gevonden, onderzocht en is het vondstenmateriaal beschreven door de stadsarcheologen. Hun werkzaamheden maakten deel uit van een onderzoek door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek naar het proces van verstedelijking in Nederland

. Met de beschrijving van meer dan vijftienhonderd stuks aardewerk (potten, pannen, kruiken en kannen), driehonderd stuks glas (drinkglazen en flessen) en diverse andere kleinere vondstgroepen is het boek 'Steden in scherven' een standaardwerk geworden, waarmee de Nederlandse stadsarcheologen de komende jaren aan de slag kunnen om het historische afval uit hun eigen steden te beschrijven.

Afval

Archeologen moeten het bij hun opgravingen vooral hebben van vondstenmateriaal zoals scherven, aardewerk, glas, botten en metalen voorwerpen. Grote hoeveelheden vondsten worden meestal aangetroffen in speciaal daarvoor gegraven (afval)kuilen of aangelegde (beer)putten. Het afval uit het verleden vormt de sleutel tot kennis van leven en werken op het platteland en in de stad door de eeuwen heen. Het aangetroffen materiaal wordt nauwgezet beschreven volgens het unieke systeem dat de stadsarcheoloog van Deventer hanteert. Zo ontstaat er een bestand dat het mogelijk maakt om de vondsten uit afvalkuilen en beerputten met elkaar te vergelijken. Bovendien kunnen nu ook steden onderling, of met het platteland, bestudeerd worden.

Deel: ' Archeologische publicatie Steden in scherven '
Lees ook