Gemeente Zwolle

Archeologische verkenning rondom Broerenkerkplein Datum uitgave: 28-05-2002


Onderwerp :archeologie

Het autovrij maken van het Broerenkerkplein zal opgeschort worden, totdat het college van B & W alle bezwaarschriften heeft behandeld. Het plein zal geen tijdelijke invulling krijgen, wel wordt gestart met planvorming voor de definitieve inrichting. In de tussentijd geeft de gemeente opdracht tot een verkennend archeologisch onderzoek in dit gebied.

Het college besloot op 29 januari om het verkeersbesluit in procedure te brengen, dat zal leiden tot het autovrij maken van het Broerenkerkplein. Op 26 maart besloot B & W de uitvoering van dit besluit op te schorten tot op de binnengekomen bezwaarschriften is besloten. Alle bezwaarden ontvangen het besluit in week 34. Tevens moet nog besloten worden over de herinrichting van het plein.

Tijdelijke herinrichting
Over de tijdelijke herinrichting van het plein zijn een aantal ideeën geopperd vanuit de klankbordgroep en de organisatie. Op dit moment zijn er echter geen partijen bereid gevonden om het initiatief te nemen tot uitvoering van deze plannen. Ook is er recent een plan ingediend door leden van het citycentrum. Zij stellen voor om op deze plek een ondergrondse parkeergarage te realiseren met daarop een kloostertuin. Van dit voorstel kan geen sprake zijn, omdat door de gemeenteraad reeds eerder bepaald is, dat met de bouw van het Eiland de laatste parkeervoorziening binnen de stadsgracht gerealiseerd is. Definitieve plannen
Uitgangspunt voor nieuwe bijeenkomsten met de klankbordgroep is planvorming voor de definitieve herinrichting van het plein. Hiermee zal op korte termijn gestart worden. Daarnaast is uit overleg met de stadsarcheoloog gebleken, dat de kans op aanwezigheid van archeologische resten zeer groot is in dit gebied. Het college heeft ingestemd met een, in eerste instantie, verkennend archeologisch onderzoek, dat in augustus kan starten. Als eind augustus helder is op welke wijze het Broerenkerkplein kan worden ingericht, is ook duidelijk waar en op welke locatie bepaalde functies hun plaats krijgen. Op grond van deze uitkomst en het verkennende plan kan dan doelgericht archeologisch onderzoek worden gedaan.

Bron: Communicatie
Datum van 29-05-2002 tot 04-06-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Archeologische verkenning rondom Broerenkerkplein Zwolle '
Lees ook