Archiefbeheer regionale gemeenten blijkt versnipperd

REGIO Zuid Kennemerland 20 juni 1999 - "We vertrouwen erop ze nog op tijd over de streep te kunnen trekken om deel te nemen aan een regionale archiefdienst". Volgens de Provinciale Archiefinspectie heeft Bloemendaal een prachtig eigen archief maar geen professionele archivaris. Het gemeentebestuur van Heemstede overlegt momenteel over de voorwaarden van deelname. Gemeentelijke en historische stukken van de badplaats Zandvoort zijn overgebracht naar de Archiefdienst voor Kennemerland in Haarlem. Vanwege de mogelijkheid tot verdere professionalisering hecht de provinciale overheid grote waarde aan aansluiting bij regionale archiefdiensten zoals die in Haarlem. Voor gemeenten als Heemstede en Bloemendaal is daartoe door de Provincie een eenmalige subsidie en stimuleringsregeling die geldt tot medio 2000 in het leven geroepen.

door Ton Timmermans

"Geen toekomst zonder een verleden" zou het devies kunnen zijn voor de bewakers van ons verleden, aangestuurd door de Provinciale Archiefinspectie.

Het historisch hart van Kennemerland bevindt zich in de Janskerk in Haarlem. Daar is in deze oudste kerk van Haarlem (1316) de Archiefdienst voor Kennemerland (AVK) gevestigd. De AVK is op 1 januari 1997 ontstaan uit een fusie van het Gemeentearchief Velsen en het Gemeentearchief Haarlem. De dienst biedt onderdak aan de archieven de gemeenten: Bennebroek, Haarlem (inclusief de voormalige gemeenten Schoten en Spaarndam), Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zandvoort en de waterschappen Groot-Haarlemmermeer (IJmondpolders-zuid) en Het Lange Rond (IJmondpolders-noord). De archieven staan open voor geïnteresseerden en raadplegen ervan is gratis.

De archiefinspecteur adviseert de provincie over onder andere subsidies en regelingen die gemeenten en waterschappen financieel ondersteunt indien zij besluiten deel te nemen aan een regionale archiefdienst. Veel Noord-Hollandse gemeenten hebben hun papieren historie ondergebracht bij een zo een vakkundig opgezette organisatie. Gestimuleerd door de provinciale overheid overweegt onder andere de gemeente Heemstede haar archief onder te brengen bij de Archiefdienst voor Kennemerland. Indien de gemeente voor midden volgend jaar besluit haar historische papieren centraal onder te brengen bij de Archiefdienst voor Kennemerland, kan zij rekenen op een financiële steun van de provincie. Bloemendaal heeft haar archieven in eigen beheer hoewel de provincie het van belang acht dat ook deze gemeente deelneemt aan het regionaal archief. De gemeente Zandvoort heeft haar stukken van voor 1930 ondergebracht bij het Archief in Haarlem. De documenten van na 1930 zullen in fasen worden overgebracht, aldus woordvoerster Marianne Loef van de Provinciale Archiefinspectie. Volgens de archiefwet zijn dossiers ouder dan twintig jaar openbaar toegankelijk, zodat historische informatie die in de gemeentelijke kelders opgeslagen ligt door iedere burger geraadpleegd kunnen worden. De wet uit 1995 maakt een uitzondering voor bijvoorbeeld documenten met privacygevoelige informatie over nog levende personen.

In 1998 is de Archiefdienst begonnen gegevens uit de burgerlijke stand van oude bevolkingsregisters te verwerken tot 'digitale stambomen' die via Internet toegankelijk worden. Via de computer op de studiezaal zijn nu al delen van de oude prent- en fotoverzameling digitaal opengesteld. De Kennemer Atlas, akten van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters zijn hulpmiddelen bij uitstek bij bijvoorbeeld stamboomonderzoek. Andere stukken, zoals notulen van de gemeenteraad, registers van namen en adressen, oude notariële protocollen en transportakten, kunnen bij de Archiefdienst in Haarlem worden ingezien. Om dit te kunnen blijven waarborgen stimuleert de provincie ontwikkeling in die richting. Niet alleen om professioneel beheer te bevorderen, vooral ook om zoveel mogelijk mensen optimale toegang tot historische bronnen te geven. Hopelijk zijn binnenkort de oude documenten van zowel Heemstede als die van Bloemendaal bij het centrale archief te raadplegen.  
Ton Timmermans (freelance journalist)
Burg. van Fenemaplein 2/804
2042 TA Zandvoort
tel.023-5717901
e-mail: tontim@worldonline.nl

Deel: ' Archiefbeheer regionale gemeenten versnipperd '
Lees ook