De Unie


Architectenbureau: Voorstellen CAO 2003
27 januari 2003 - Er komt een nieuwe CAO voor personeel in dienst van architectenbureaus voor 2003 aan. U kunt hier de wijzigingsvoorstellen van de BNA en de wijzigingsvoorstellen van De Unie lezen en downloaden.

De wijzigingsvoorstellen van de BNA voor een nieuwe CAO voor personeel in dienst van architectenbureaus.

Uitgangspunten CAO voorstellen

De BNA hanteert als uitgangspunten voor de onderhandelingsagenda:

a. Zorgdragen voor positieve rendementsontwikkeling en het behoud van de werkgelegenheid binnen de architectenbranche. De BNA is daarbij van mening dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van meer gedwongen ontslagen zowel bij de werkgeversorganisatie als bij de werknemersorganisaties ligt.

b. Maatregelen ter voorkoming van structureel overwerk. De omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat overwerk alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomt en tot een minimum beperkt blijft. Enerzijds vergt dit van werkgevers en werknemers een efficiëntere werkplanning, anderzijds is het noodzakelijk om de arbeidsvoorwaarden waaronder overwerk verricht wordt uiterst sober te houden.

c. Zorgdragen voor het behouden van een laag ziekteverzuim in de architectenbranche, met name door het branchebrede risico op uitval door RSI te beperken.

d. Zorgdragen dat de CAO een CAO op hoofdlijnen is, waarin alleen de noodzakelijke arbeidsvoorwaarden zijn geregeld en hooguit handvatten voor nadere invulling op bureauniveau worden gegeven.

De BNA doet derhalve de volgende CAO-voorstellen:
1. Een loonsverhoging van 1,75%;

2. Een verdeling van de vermindering van de korting op de pensioenpremie en de verhoging van de extra premie op basis van 50% werkgeversdeel en 50% werknemersdeel;

3. Het opstellen van een protocol waarin wordt voorgesteld de komende CAO-periode te gebruiken voor de modernisering van de CAO;
4. Het opnemen van de 65-jarige leeftijd als leeftijd waarbij de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

De BNA behoudt zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen aanvullende voorstellen te doen mochten zich situaties en/of gebeurtenissen voordoen die dat noodzakelijk maken.

Wijzigingsvoorstellen van De Unie voor de CAO personeel in dienst van architectenbureaus.

Looptijd
Gezien het feit dat het altijd moeilijk is om ontwikkelingen op langere termijn goed in te schatten, stellen wij een looptijd voor van één jaar: van 1 april 2003 tot 1 april 2004.

Inkomen
Wij stellen voor de salarissen en salarisschalen per 1 april 2003 te verhogen. Het is reeds een jarenlange wens van onze leden de verhoging tegelijk in te laten gaan met de ingangsdatum van de nieuwe CAO. Als totale loonruimte (initiële loonsverhoging en overige afspraken) wensen wij 3.5%.

Arbeidsduur
Wij stellen voor de werknemer de keus te laten tussen 38 uur werken per week of 40 uur per week met 11.5 roostervrije dagen.

Employability beleid (art.23)
Wij willen afspraken maken over de invoering van persoonlijke ontwikkelingsplannen (de zogenaamde POP). Daarbij willen wij afspraken maken over de betaling van de kosten van de opleidingen, waarbij bijvoorbeeld iedere werknemer een persoonlijk budget kan krijgen op een aparte rekening, waarover hij binnen de daarvoor geldende voorwaarden kan beslissen (een zogenaamde POR = persoonlijke ontwikkelingsrekening)

Kinderopvang (art. 22)
Werknemers die de zorg hebben voor kinderen van 0 tot 4 jaar hebben recht op een financiële tegemoetkoming in de kosten voor beroepsmatige kinderopvang. Wij willen dat deze regeling gaat gelden voor kinderen van 0 13 jaar, dus ook de tussenschoolse en naschoolse opvang vallen er dan onder.
Daarnaast willen wij een afspraak maken over de omvang van de vergoeding: het streven moet zijn alle aanvragen te honoreren, waarbij een eigen bijdrage van de werknemers wordt geheven conform de VWS-tabel.

Technische wijziging
De CAO bepalingen dienen te worden bekeken op consistentie van begrippen als gemiddelde normale arbeidsduur, normale arbeidsduur e.d. vanuit het uitgangspunt normale arbeidsduur (zie bijv, art. 12, 13 en 14).

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen nieuwe of aangepaste voorstellen in te
dienen.

Met vriendelijke groet,

Simonne de Zwart
Bedrijfsgroepenvoorzitter


* Integrale tekst wijzigingsvoorstellen BNA voor CAO 2003
* Integrale tekst wijzigingsvoorstellen De Unie voor CAO 2003
* Intropagina Architectenbureaus

maandag, 27 januari 2003

Deel: ' Architectenbureau Voorstellen CAO 2003 '
Lees ook