Ingezonden persbericht

Persbericht

Op 24 september vond op het gemeentehuis te Beemster de presentatie plaats van een tweetal architecten die een ontwerp hadden gemaakt voor de nieuw te bouwen weipoederfabriek op het terrein van de Cono te Westbeemster. Op zich was dit een unieke bijeenkomst omdat het de eerste keer was na het plaatsen van de Beemster op de werelderfgoedlijst dat aan een gebouw, juist vanwege die status van de polder, zeer hoge ontwerpeisen werden gesteld

De Cono wil zijn weipoederfabriek verplaatsen van Stompetoren naar Westbeemster. De installatie die daarvoor nodig is wordt 26 meter hoog. Daarvoor is een wijziging van het vigerende bestemmingsplan nodig. De provincie wenste, omdat de Beemster in 1999 uitgeroepen was tot werelderfgoedmonument, een hoge ontwerpkwaliteit. Men omschreef: uitgangspunt daarbij is dat het geheel een landmark dient te worden; met andere woorden het gebouw dient een zodanig hoge architectonische kwaliteit te hebben dat het een meerwaarde betekent voor de polder de Beemster. Het ontwerp moet herkenbaar zijn, het moet de identiteit van de Beemster versterken en het moet een ontwerp zijn dat recht doet aan het geometrische en monumentale karakter van de droogmakerij. Het ontwerp mag bij dat laatste aansluiten of het mag ermee contrasteren. Tevens moet er een goede landschappelijke inpassing komen. Daarmee wordt beoogd een samenhang tussen het bebouwde complex en de groenstructuur te bewerkstelligen. Er dient te worden aangesloten op de unieke en cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke structuur van de Beemster en de kenmerkende laanbeplanting van de droogmakerij.

Vooraf benadrukte de gedeputeerde de heer E. Neef dat de provincie hoge eisen stelt aan ruimtelijke ontwikkelingen in een werelderfgoedmonument. Niet met de bedoeling om ontwikkelingen te bevriezen maar meer in de lijn van: Behoud door ontwikkeling. Daarom had de provincie opdracht gegeven aan het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland om dit proces te begeleiden.

De Cono had reeds een ontwerp laten maken door architect Guus Schuivens. Hem werd gevraagd een alternatief plan te maken. Daarnaast is architect Bastiaan Jongerius gevraagd. Beide moesten zij een ontwerp te maken met zeer hoge kwaliteit. Gistermiddag hebben ze beide hun plannen gepresenteerd. Vervolgens heeft de jury na langdurige beraadslaging besloten om architect Jongerius een vervolg-opdracht te geven. Zijn plannen (hij had er twee ingediend) gaven de jury voldoende vertrouwen om met hem verder te gaan. Een van zijn plannen had een lichte voorkeur. Hij kreeg als opdracht mee om dit ontwerp verder te volmaken.

De directeur van de Cono, de heer C. Frikkee, toonde zich verrast met de uitslag. Hij benadrukte dat voortgang van het proces naast de hoogste ontwerpkwaliteit voor Cono een hoge prioriteit heeft. Mevrouw Benningen, wethouder voor cultuur, was blij met de gang van zaken. Door de extra aandacht die de Beemster nu krijgt als werelderfgoedmonument hoopte zij dat alle gebouwen in de toekomst een meerwaarde zouden krijgen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Architectuurprijsvraag CONO in Beemster '
Lees ook