CBS Persbericht


Datum: 23-07-99

Areaal aardappelen in 10 jaar een kwart gegroeid

Het areaal consumptie-aardappelen (inclusief pootaardappelen) is sinds eind jaren tachtig met 25 duizend ha gestegen tot 129 duizend ha in 1999. Verder is volgens het CBS het areaal snijmaïs en zaai-uien nog niet eerder zo groot geweest als in 1999. Het areaal wintertarwe is ten opzichte van 1998 gehalveerd. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 1999.

Areaal aardappelen 3% gegroeid in 1999

De oppervlakte waarop consumptie- en pootaardappelen worden verbouwd is in 1999 bijna 4 200 ha (ruim 3%) groter dan vorig jaar. Het areaal consumptie-aardappelen is met 2 600 ha gestegen. Eenderde deel van deze stijging heeft plaatsgevonden in Noord-Brabant. Hierdoor produceert Noord-Brabant thans de meeste consumptie-aardappelen. De stijging van het areaal pootaardappelen bedraagt 1 600 ha. Driekwart hiervan is gerealiseerd in de traditionele provincies voor dit gewas: Flevoland, Groningen, Friesland en Noord-Holland.

Het areaal zetmeelaardappelen is ten opzichte van 1998 afgenomen tot 54 duizend ha (-5%). De dalende trend van de afgelopen jaren is daarmee doorgezet.

Areaal wintertarwe gehalveerd

De oppervlakte wintertarwe ligt dit jaar met 62 duizend ha op minder dan de helft van vorig jaar. De slechte weersomstandigheden in het najaar van 1998 hebben de inzaai van de wintergranen duidelijk bemoeilijkt. Traditioneel heeft dit een stijging van de oppervlakte zomergranen tot gevolg. De arealen zomertarwe en zomergerst zijn met respectievelijk 31 duizend ha en 20 duizend ha gegroeid. Toch is het totaal areaal granen met 169 duizend ha bijna 12% kleiner dan in 1998.

Recordoppervlakten snijmaïs en zaai-uien

Het areaal snijmaïs is ten opzichte van 1998 met 6% gestegen naar een recordhoogte van ruim 233 duizend ha. Deze oppervlakte betekent een verdubbeling van het areaal snijmaïs ten opzichte van 15 jaar geleden. De populariteit van dit groenvoedergewas wordt hiermee onderstreept.

De oppervlakte zaai-uien schommelde in de afgelopen dertig jaar tussen 8 duizend en 13 duizend ha. Met 14 duizend ha zaai-uien in 1999 is dan ook een recordoppervlakte bereikt, aldus het CBS.

Deel: ' Areaal aardappelen in 10 jaar een kwart gegroeid '
Lees ook