IBM Nederland


IBM informatie in Nederland

Nieuws
Services

Open Group accepteert ARM API als standaard voor applicatie-ontwikkeling

Industriestandaard voor het meten van serviceniveaus en systeemprestatiesondersteund door klanten, onafhankelijke softwareleveranciers enleveranciers van systeembeheer- producten

Amsterdam, 1 februari 1999 -- De ARM Working Group maakt bekend dat de OpenGroup -- een onafhankelijk, internationaal consortium voor het opstellenvan technologiespecificaties, het uitvoeren van tests en het toekennen vanmerknamen -- ARM API v2 (Application Response Measurement ApplicationProgramming Interface) heeft aanvaard als technische standaard voor hetbepalen van de applicatieperformance. Hiermee is de implementatie van éénindustriestandaard voor het beheer van applicatie- performance en het metenvan IT-serviceniveaus weer een stap dichterbij gekomen.

Met de ARM API, gezamenlijk ontwikkeld door toonaangevende Fortune500-bedrijven en leveranciers van systeembeheerproducten, applicaties,databases en tools, kunnen onafhankelijke softwareleveranciers applicatiesbouwen die met standaardsoftware kunnen worden beheerd. Hierdoor kunnenIT-afdelingen gemakkelijker de overeen- gekomen serviceniveaus leveren,aangezien de applicatie-transactietijden van begin tot eind nauwkeurigworden gemeten. De ARM Working Group is bezig de API geschikt te maken voormeerdere omgevingen, onder meer door ondersteuning te bieden voorobjectgeoriënteerde talen, zoals Java en C++, en alternatieve manieren omtransactie- gegevens via de API door te geven.

Technische standaard ARM API v.2

Het referentiedocument voor de technische standaard ARM API v.2 heeft alstitel: Open Group CAE Specification C807 ISBN 1-85912-211-6 28cm. 78p. PB.345g. 7/98. Dit document kan worden ingezien of besteld op de website vande Open Group:
www.opengroup.org/publications/catalog/c807.htm.

ARM Software Developers Kit

De ARM Working Group heeft de ARM Software Developers Kit (SDK) ontwikkeldzodat applicatie-ontwikkelaars de ARM API volledig kunnen benutten. Met deSDK kunnen ontwikkelaars op eenvoudige wijze onderdelen van hun applicatiesmarkeren voor het definiëren van zakelijke transacties. De ARM SDK isgratis beschikbaar op de websites van Tivoli Systems, de ComputerMeasurement Group en de OpenView Business Unit van Hewlett-Packard Company: www.tivoli.com/n_arm, www.cmg.org en www.hp.com/go/arm.

Open Group

De Open Group is een onafhankelijk, internationaal consortium van meer dan200 leden die beschikken over een gezamenlijk IT-budget van meer dan 55miljard dollar per jaar. De Open Group fungeert al meer dan tien jaar alshet vlaggenschip van de technologie- branche en is verantwoordelijk voorhet opstellen van specificaties, het uitvoeren van tests en het toekennenvan merknamen. Veel van de open technologieën waarop IT-systemen ter waardevan miljarden dollars vandaag de dag zijn gebaseerd, komen uit de koker vandeze organisatie. De Open Group werkt samen met leveranciers en gebruikersbij het opstellen van interoperabiliteitseisen voor bestaande platforms ennieuwe Internet-technologieën, en adviseert bij het nemen vaninvesteringsbeslissingen voor de toekomst.

De Open Group, in februari 1996 ontstaan uit het samengaan van X/OpenCompany en de Open Software Foundation, wordt gesponsord door CompaqComputer Corporation, Hewlett-Packard Company, Siemens-Nixdorf InformationsSysteme AG, Fujitsu, Hitachi, International Business Machines Corporation,NCR Corporation en Sun Microsystems. De Open Group is bereikbaar op www.opengroup.org.

ARM Working Group

De ARM Working Group bestaat uit BMC Software, The Boeing Company, Candle,Charles Schwab, Citicorp, Compuware, Hewlett-Packard Company, IBM,Landmark, Novell, Oracle, SAS, SES, Sun, Tivoli Systems, Unify en WellsFargo.

De ARM Working Group, opgericht in 1996, houdt zich bezig met hetontwikkelen en bevorderen van de ARM-standaard. De groep werkt nauw samenmet normalisatie-instellingen zodat de ARM API ook in de toekomst zijnwaarde behoudt als industriestandaard voor
applicatiebeheer,performancebewaking en het meten van IT-serviceniveaus.Meer informatie over ARM en implementaties van de ARM API vindt u op depagina's van de ARM Working Group op de website van de Computer Measurement Group: www.cmg.org.

Over Tivoli Systems

Tivoli Systems Inc. biedt de meest toonaangevende, open, schaalbare enplatformonafhankelijke beheeroplossingen voor netwerken, systemen,databases, applicaties en e-commerce tussen bedrijven. Over de gehelewereld maken gerenommeerde bedrijven gebruik van Tivoli-software encompatibele producten van derden om de kosten en de complexiteit terug tedringen die samenhangen met het beheer van netwerken, systemen, databasesen applicaties. Het hoofdkantoor van Tivoli is gevestigd in Austin, Texas.Tivoli is een dochterbedrijf van IBM. Tivoli distribueert haar productenwereldwijd via een netwerk van verkoopkantoren, systeemintegrators,wederverkopers en IBM-verkoopkanalen. Meer informatie vindt u op onzewebsite: www.tivoli.com.

IBM CorporationIBM Nederland HomepageOrderContactPrivacyLegal

Deel: ' ARM API standaard voor applicatie-ontwikkeling '
Lees ook