Gemeente Den Haag

2001-09-11: Armoedebeleid Den Haag succesvol

Vier jaar armoedebeleid in Den Haag biedt positieve resultaten. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag - 11 september 2001 - op voorstel van wethouder Pierre Heijnen van Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratie (OSWI) de Armoedemonitor vastgesteld. Deze Armoedemonitor geeft een terugblik op het Haagse armoedebeleid van de afgelopen jaren en bevat voorstellen om dat beleid het komende jaar voort te zetten.

De armoedebestrijding van de gemeente Den Haag combineert inkomensondersteuning met maatregelen om de werkloosheid onder bijstandsgerechtigden terug te dringen en deelname van bijstandsgerechtigden aan de maatschappij te bevorderen.

Ondanks een forse afname van het aantal bijstandsgerechtigden (van 25.575 in 1998 naar 22.547 in 2000) zijn meer mensen gebruik gaan maken van inkomensondersteunende regelingen zoals huursubsidie, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen, de Ooievaarspas en diverse speciale fondsen.

De werkgelegenheid is in Nederland enorm gegroeid, wat mede de daling van het aantal bijstandsgerechtigden heeft bewerkstelligd. Wel signaleert de armoedemonitor een toename van het aantal werkenden met een laag inkomen en met weinig perspectief op verbetering. Voor deze groep zijn vorig jaar de inkomensgrenzen voor de diverse inkomensondersteunende maatregelen verruimd. Ook werkers met een laag inkomen komen nu in aanmerking voor die regelingen. Deze mogelijkheden zijn echter nog onvoldoende bekend. Het bestrijden van niet-gebruik blijft daarom een belnagrijk aandachtspunt.

Om het succes van het armoedebeleid verder te versterken, worden in de Armoedemonitor diverse voorstellen gedaan. Zo wil het gemeentebestuur met extra geld de tweedeling op het gebied van informatietechnologie in de stad bestrijden. Scholieren in het voortgezet onderwijs met ouders in de bijstand of met een inkomen tot 130% van het minimumloon kunnen hulp krijgen bij de aanschaf van een computer.

Vooral oudere Hagenaars blijken vaak geen gebruik te maken van aanvullende bijstand waarop zij recht hebben en leven daardoor onder het bestaansminimum. Het niet-gebruik moet worden bestreden met gerichte voorlichting. Ook hiervoor wil wethouder Heijnen geld uittrekken.

Hagenaars vanaf 65 jaar met een inkomen tussen 110 en 130% van het minimumloon betalen nu nog fl. 25,- voor de Ooievaarspas. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat juist zij volwaardig aan de samenleving blijven deelnemen, wil de wethouder de eigen bijdrage van ouderen voor de Ooievaarspas afschaffen.

De raadscommissie OSWI behandelt de Armoedemonitor en een aantal andere voorstellen op donderdag 20 september.

11 september 2001

Deel: ' Armoedebeleid Den Haag succesvol '
Lees ook