Gehandicaptenraad

Persbericht 7 september 1999

Armoedeprobleem gehandicapten schrijnend en omvangrijk

Gehandicaptenraad presenteert vijf voorstellen voor armoedebestrijding

Veel mensen met een lichamelijke handicap leven al geruime tijd op of zelfs onder het sociaal minimum. De Gehandicaptenraad presenteerde op 7 septembet tijdens het Coalitieberaad Inkomensverdeling in Den Haag een vijftal concrete voorstellen waarmee het armoedeprobleem aangepakt kan worden. De Gehandicaptenraad loopt hiermee vooruit op het debat over armoedebeleid in de Tweede Kamer op woensdag 15 september.

Maar liefst 32 procent van de zelfstandig wonende mensen met een matige tot ernstig lichamelijke beperking leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Gehandicapten worden, méér nog dan andere mensen die in een situatie van armoede verkeren, uitgesloten van deelname aan de arbeidsmarkt. Slechts een kwart van de lichamelijk gehandicapten heeft een inkomen uit arbeid. Bovendien worden lichamelijk gehandicapten geconfronteerd met extra, handicapgerelateerde kosten. Dat de vergoedingsregelingen voor deze specifieke meerkosten steeds verder uitgehold worden, maakt het armoedeprobleem des te schrijnender.

De vijf voorstellen van de Gehandicaptenraad:

* 1. Er dient een structurele verhoging van het sociaal minimum te komen. Alleen een verhoging van circa 10 procent kan de sinds 1979 opgelopen inflatie compenseren. Dit is een redelijke eis in deze jaren van economische groei en toenemende welvaart voor de meeste Nederlanders.

* 2. De toezegging in het Regeerakkoord om de inkomenspositie van mensen met een functiebeperking of chronische ziekte te verbeteren, moet worden nagekomen. In het Regeerakkoord is hiervoor een bedrag van 225 miljoen uitgetrokken. Minister De Vries heeft dit bedrag echter onlangs aangewend om de gaten in de gemeentelijke begrotingen van de Wet Voorzieningen Gehandicapten te dichten.

* 3. De verslechteringen in de financiële vergoedingssystemen van de laatste jaren moeten worden gerepareerd. De hoge meerkosten in verband met handicap of chronische ziekte vormen één van de belangrijkste oorzaken van armoede.

* 4. De vaste lasten moeten beperkt worden, bijvoorbeeld door een duidelijk maximum te stellen. Vooral de woonlasten van mensen met een handicap liggen vaak hoger door hogere gemiddelde huurquota en aanpassingen aan de woningen.

* 5. De Gehandicaptenraad bepleit een integratie-uitkering die uitsluitend gericht is op deelname aan maatschappelijke activiteiten. Mensen met een functiebeperking hebben minder gelegenheid tot maatschappelijke participatie en zinvolle vrijetijdsbesteding. Een integratie-uitkering kan de financiële belemmeringen hierbij uit de weg te ruimen.

Deel: ' Armoedeprobleem gehandicapten schrijnend en omvangrijk '
Lees ook