European Commission

CJE/03/12 4 maart 2003

Arrest van het Gerecht in zaak T-319/99

FENIN (Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental) tegen Commissie,

Het Gerecht verwerpt het beroep van FENIN tegen de Commissie

Wanneer een entiteit een product aankoopt om er in het kader van een niet- economische activiteit gebruik van te maken, kan zij niet als een onderneming in de zin van het communautaire mededingingsrecht worden beschouwd

FENIN (Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental) is een vereniging waarbij de meerderheid van leveranciers van medische hulpmiddelen in Spanje is aangesloten. De beheersorganen van het Spaanse Sistema Nacional de Salud (nationaal gezondheidsstelsel; SNS), kopen bij verzoekster medische hulpmiddelen voor gebruik in de Spaanse ziekenhuizen. Volgens FENIN bedraagt de gemiddelde vertraging bij de betaling van die producten 300 dagen, zonder dat FENIN in dat verband enige druk kan uitoefenen wegens de machtspositie die de beheersorganen van het SNS innemen.

In die omstandigheden heeft FENIN bij de Commissie een klacht ingediend tegen de Spaanse organen van het SNS wegens misbruik van een machtspositie. (1) Van mening evenwel dat de entiteiten die het SNS beheren niet als ondernemingen handelden, heeft de Commissie de klacht afgewezen. (3) FENIN heeft tegen de beschikking van de Commissie beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg.

Het Gerecht herinnert er om te beginnen aan dat het begrip onderneming in het communautaire mededingingsrecht elke entiteit omvat die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Onder economische activiteit wordt verstaan, de activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt, en niet de aankoopactiviteit als zodanig. Bijgevolg bepaalt de al dan niet economische aard van het latere gebruik van het gekochte product de aard van de aankoopactiviteit. Wanneer bijgevolg een entiteit een product aankoopt, niet voor gebruik in het kader van een economische, maar een niet-economische, bijvoorbeeld zuiver sociale activiteit, handelt zij niet als onderneming, zelfs wanneer zij een zeer aanzienlijke economische macht uitoefent.

Het Gerecht merkt voorts op dat entiteiten die een taak van uitsluitend sociale aard vervullen, welke berust op het beginsel van nationale solidariteit en geen winstoogmerk heeft, geen ondernemingen zijn.

In casu stelt het Gerecht vast dat het Spaanse SNS werkt op basis van het solidariteitsbeginsel, aangezien het wordt gefinancierd door sociale bijdragen en het zijn leden op basis van een algemene dekking gratis diensten verleent.

Om die twee redenen kunnen de organen van het SNS noch bij hun beheer van het SNS, noch bij de daarmee verband houdende aankoopactiviteit als ondernemingen in de zin van het communautaire mededingingsrecht worden beschouwd.

In die omstandigheden acht het Gerecht het niet nodig de argumenten van FENIN met betrekking tot het misbruik van een machtspositie te onderzoeken, en verwerpt het het beroep.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Deze persmededeling is beschikbaar in: EN/FR/ES/DE/IT/NL

De volledige tekst van het arrest is te vinden op de internetpagina van het Hof

https://www.curia.eu.int/

heden vanaf ongeveer 15.00 uur.

Voor nadere informatie wende men zich tot Zaïra Penders

tel. (352) 4303 3127 fax (352) 4303 3656.

Deel: ' Arrest van het Gerecht in zaak T-319/99 '
Lees ook