European Commission

CJE/02/53 13 juni 2002

Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo in zaak C-206/01

Arsenal Football Club Plc tegen Matthew Reed

De advocaat-generaal is van mening, dat de houder van een merk het commercieel gebruik van dit merk door een derde kan verbieden, zelfs wanneer dit gebruik wordt gezien als een teken van gehechtheid, trouw of steun aan de merkhouder

Volgens de heer Ruiz-Jarabo verricht een voetbalclub die een merk laat inschrijven, een bedrijfsactiviteit en kan hij verbieden dat derden dit merk gebruiken om economische voordelen te behalen

Voor Arsenal Football Club Plc, een alombekende Engelse voetbalclub, zijn verschillende merken ter onderscheiding van confectiekleding ingeschreven, waaronder het merk "Arsenal".

De heer Reed is een handelaar die sinds 1970 in de omgeving van het voetbalstadion van deze club sjaals verkoopt waarop in het oog springend het woord "Arsenal" is aangebracht. Op een bord dat is geplaatst in zijn kraam, deelt hij evenwel mee dat deze waren geen officiële waren zijn.

Arsenal heeft tegen de heer Reed een procedure ingesteld voor de nationale rechterlijke instanties. De High Court of Justice (England & Wales) heeft het Hof van Justitie twee prejudiciële vragen gesteld over de merkenrichtlijn van 1988. De nationale rechter wenst te vernemen, of de merkhouder zich ook tegen het gebruik van een identiek teken door een derde kan verzetten, wanneer deze laatste de consumenten erop wijst dat met dit teken niet wordt beoogd een aansluiting bij of enige band met de merkhouder uit te drukken, en het publiek dit gebruik opvat als een teken van gehechtheid, trouw of steun aan de merkhouder.

De richtlijn van 1988 regelt onder meer de rechten die de merkhouder aan het merk ontleent.

Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo neemt vandaag conclusie in deze zaak.

De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof niet. De advocaten-generaal hebben tot taak het Hof in volledige onafhankelijkheid een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil.

Volgens de advocaat-generaal staat de richtlijn de merkhouder toe, een derde te verbieden gebruik te maken van aan het merk identieke tekens voor dezelfde waren of diensten, wanneer deze tekens kunnen misleiden over de oorsprong, herkomst, kwaliteit of reputatie van deze waren en diensten en de derde het teken voor commerciële doeleinden gebruikt.

Voor de advocaat-generaal is het gebruik van een merk door iemand anders dan de houder teneinde op de markt waren te verspreiden en diensten te verrichten, een commercieel gebruik, zelfs wanneer dit gebruik wordt gezien als een teken van gehechtheid, trouw of steun aan de merkhouder. Beslissend hiervoor is dat de derde het merk in het economisch verkeer gebruikt en dat degenen die de waren kopen of de diensten gebruiken waarop het merk betrekking heeft, dit doen omdat zij deze identificeren met het merk en, in voorkomend geval, met de merkhouder; de redenen waarom zij beslissen dit te doen, zijn hierbij irrelevant.

Wat het concrete geval van voetbal betreft, dit is door de professionele beoefening van deze sport de laatste tijd min of meer een industrie geworden waarin grote geldbedragen omgaan en die duizenden arbeidsplaatsen creëert. Gelet op deze situatie is de heer Ruiz-Jarabo van mening dat, wanneer een voetbalclub een teken deponeert om het als merk te gebruiken en daarmee gemerkte waren op de markt te brengen, deze club daadwerkelijk gebruik maakt van dit industriële eigendomsrecht. Bijgevolg kan hij zich ertegen verzetten dat derden het merk voor commerciële doeleinden gebruiken, en daarbij alle middelen aanwenden die de rechtsorde hem ter beschikking stelt, zelfs de meest ingrijpende.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. Deze persmededeling is beschikbaar in het Spaans, Frans, Duits, Engels, Italiaans en het Nederlands.

De volledige tekst van de conclusie is te vinden op de internetpagina van het Hof www.curia.eu.int heden vanaf ongeveer 15.00 uur

Voor nadere informatie wende men zich tot Zaïra Penders tel (352) 4303 3127 fax (352) 4303 3656

Deel: ' Arsenal Football Club Plc tegen Matthew Reed '
Lees ook