LAD

Nieuws

LAD sluit principe-akkoord CAO Sport

De CAO Sport is een geïntegreerde CAO voor alle organisaties in de sportsector, NOC*NSF en KNVB en geldt voor 7000 werknemers. De looptijd van de CAO is van 1 april 2002 tot 1 juli 2003.

Salarisverhoging
Vanaf 1 april worden de salarissen met 3% verhoogd. Per 1 januari volgt een verhoging van 0,75%.

Ziektekosten
Vanaf 1 januari 2003 komt er een uniforme basisregeling in de CAO voor de tegemoetkoming in de premie voor de ziektekostenverzekering. De werknemer blijft vrij in de keuze van verzekeringsmaatschappij, maar voor de vergoeding wordt de systematiek en premiestelling van Zilveren Kruis gevolgd. De tegemoetkoming gaat vanaf 1 juli 2003 bedragen: 60% van de Zilveren Kruispremie voor het standaardpakket en 60% van MOOZ/WZK.
Indien de dan resterende premie en niet-vergoedbare ziektekosten meer bedragen dan 5% van het brutojaarsalaris, komt het meerdere voor rekening van de werkgever. Voor werknemers die thans een hogere vergoeding krijgen op basis van de (oude) CAO Sport, geldt een overgangsregeling.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Op 1 januari 2003 start een vrijwillige pilot bij enkele sportorganisaties over keuzes in arbeidsvoorwaarden. De voorwaarden en de precieze mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden tegen elkaar te ruilen, worden vastgelegd in een reglement. Bij het CAO-overleg in 2004 wordt over de resultaten van de pilot gerapporteerd.

Kinderopvang
De regeling voor kinderopvang wordt uitgebreid. Zo wordt de leeftijdgrens voor de werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang verhoogd naar 13 jaar (dit was 8 jaar). In een reglement dat CAO-partijen nog moeten vaststellen, worden uniforme voorwaarden en een eigen-bijdrageregeling opgenomen.

Tekst principe-akkoord
Hieronder kunt u de tekst van het bereikte principe-akkoord downloaden.
principe-akkoord_cao_sport_2002-2003.doc Principe-akkoord CAO Sport 2002-2003.doc

Ledenraadpleging
LAD-leden, voor wie de CAO Sport geldt, ontvangen binnenkort een circulaire waarin het principe-akkoord wordt voorgelegd. Zij kunnen dan hun mening geven over het behaalde resultaat.

Ook meebeslissen over principe-akkoorden? Word dan nu lid!

Deel: ' Artsenvereniging sluit principe-akkoord CAO Sport '
Lees ook