ASR Verzekeringsgroep

26 februari 2014

a.s.r. klaar voor naderende privatisering

De performance van a.s.r. is in 2013 verder verbeterd. Dividendvoorstel van 99 miljoen, een toename van 12%. HHet nettoresultaat bedraagt in 2013 281 miljoen. Om beter aaan te sluiten bij de wensen van onze klanten zijn nieuwe en eenvoudige producten met lage kosten gentroduceerd. De operationele lasten zijn met 7% gedaald. De marge in het segment Schade is gezond met een combined ratio van 96,5% (exclusief de extra last voor WGA-ER). Het resultaat in het segment Leven is sterk verbeterd. De solvabiliteit is met 268% onverminderd sterk. a.s.r. is klaar voor de naderende privatisering.

Klanten en duurzaamheid

* a.s.r. introduceert een nieuw voordeelpakket voor schadeverzekeringen.
* De Amersfoortse introduceert het nieuwe Werknemers Pensioen.
* Ditzo is uitgeroepen tot meest klantgerichte verzekeraar (Customer Centric DNA Awards).
* De Amersfoortse verstevigt marktleiderspositie in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
* a.s.r. bestendigt met Ditzo en De Amersfoortse haar positie in ziektekostenmarkt met meer dan 300.000 klanten.
* De website doodgaanendoorgaan.nl met praktische tips rond uitvaart wordt gentroduceerd.
* Hypotheekproductie in de eigen WelThuis-lijn stijgt tot 1.411 miljoen (2012: 839 miljoen); ); a.s.r. verdubbelt haar marktaandeel naar 4%.
* a.s.r. verkrijgt de BREEAM Excellent kwalificatie voor het gerenoveerde pand van a.s.r.
* a.s.r. wordt erkend als duurzame belegger, derde in onderzoeken van VBDO en Eerlijke Verzekeringswijzer.

Nettoresultaat over 2013 281 miljoen. Dividendvoorstel +12% naar 99 miljoen

a.s.r. stelt voor om 99 miljoen dividend uit te keren, ten opzichte van 88 miljoen in 2012. Het nettoresultaat overr het jaar 2013 bedraagt 281 miljoen (2012: gepubliceerd 255 miljoen, exclusief IAS19R restatement met een effecct van +61 miljoen). Door de genomen maatregelen is het nettoresultaat in het segment Schade, exclusief de last voor WGA-ER, met 13% verbeterd tot 142 miljoen, met een combined ratio vvan 96,5%. De extra netto last voor WGA-ER bedroeg in 2013 137 miljoeen (2012: 67 miljoen). In het segment Leven is het nettoresultaat toegenomen tot 367 miljoen (2012: 275 miljoen), met name door lagere kosten en betere beleggingsresultaten.

Operationele lasten dalen voor het 5e jaar op rij. In 2013 bedroeg de daling 7% naar 547 miljoen

In 2013 zijn de operationele lasten met 7% gedaald naar 547 miljoen (2012: 587 miljoen), met name door een daling van het aantal iinterne medewerkers van 4.088 fte per eind 2012 naar 3.789 fte per eind 2013. Doordat de omzet daalde, is de kosten-premieratio van het verzekeringsbedrijf op vergelijkbare basis met 0,4%-punt gestegen naar 10,9%.

Solvabiliteit onverminderd sterk 268%

De DNB-solvabiliteit is 268% per jaareinde 2013.Het Eigen Vermogen is met 13% toegenomen tot 3.015 miljoen (2012: 2.66.663 miljoen).Marktontwikkelingen en rendementsmaatregelen zorgen voor omzetdaling tot 3.923 miljoen

In het segment Schade is de omzet uitgekomen op 2.392 miljoen, een daling van 4% teen opzichte van 2012 ( 2.487 miljoen), met name door de focus op rendementsverbetering.In het segment Leven is de omzet gedaald met 12% naar 1.666 miljoen (2012: 1.891 miljoen), voornamelijk door de afnemende vraag naaar levensverzekeringsproducten en de keuze voor waarde boven volume. De koopsomproductie daalde met 28% naar 245 miljoen en de periodieke premies met 8% naar 1.421 miljoen.Jos BBaeten bestuursvoorzitter a.s.r.: 'In 2013 hebben we belangrijke vooruitgang geboekt. Onze klanten en andere stakeholders ervaren de nieuw ingezette koers. We hebben wederom nieuwe, eenvoudige producten gentroduceerd, andere producten aangepast naar aanleiding van aanbevelingen van klanten en stappen gezet om onze klantbediening verder te verbeteren. a.s.r. is hierdoor beter in staat om klanten te helpen zich te verzekeren voor risico's die ze niet zelf kunnen dragen en om klanten te helpen vermo gen op te bouwen voor later.

Teruglopende consumentenbestedingen en een toename van het aantal faillissementen zorgden voor een lagere omzet. Desondanks hebben wij in 2013 wederom een positief resultaat behaald. Door een sterke discipline zijn ook in 2013 onze operationele lasten verder afgenomen (-7%), waardoor wij in staat zijn om onze klanten goed geprijsde producten aan te bieden. De bewuste keuze voor waarde boven volume leidt in sommige marktsegmenten tot lagere omzet. Dit leidt tot een daling van de omzet met 4% in het segment Schade en 12% in het segment Leven. De solvabiliteit is met 268% onverminderd sterk gebleven, wat zekerheid biedt voor onze klanten.

a.s.r. gelooft naast een scherpe prijs vooral in het investeren in een langetermijnrelatie met klanten en adviseurs door het bieden van goede en transparante producten en diensten, die daadwerkelijk in klantbehoeften voorzien. Daarnaast wordt ons credo 'Helpen door te doen' ook tastbaar in andersoortige initiatieven. Het afgelopen jaar was de Feyenoord/Blijdorp-campagne ter ondersteuning van Diergaarde Blijdorp daar een mooi voorbeeld van. Verder hebben we een aantal onafhankelijke adviseurs een steun in de rug kunnen bieden door hen te helpen met hun lokale mediacampagnes. We hebben 2013 afgesloten met een initiatief van Ditzo, waarbij een miljoen euro, oorspronkelijk bestemd voor reclamezendtijd voor de zorgcampagne, gedoneerd werd aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Dat geld wordt nu gebruikt voor onderzoek op het gebied van kanker.

Verder werd in 2013 de renovatie van ons pand aan de Archimedeslaan in Utrecht meer en meer zichtbaar. Een pand waarmee wij duurzaam de toekomst in gaan tegen lagere huisvestingskosten. We zijn dan ook trots op het verkrijgen van het BREEAM Excellent-certificaat, ons toegekend als bevestiging van het hoogste niveau van duurzaamheid voor bestaande gebouwen.

In 2014 zal duidelijk worden hoe en wanneer a.s.r. terug gaat naar de private markt. Wij zijn hier nu klaar voor, zoals minister Dijsselbloem in zijn brief aan de Tweede Kamer van augustus 2013 aankondigde.

Ongeacht de wijze waarop die terugkeer naar de private markt vorm krijgt, blijven wij gefocust op het doorzetten van onze strategie. Dat betekent dat wij ook de komende jaren hard blijven werken om onze organisatie te blijven aanpassen om consumenten en bedrijven in staat te stellen zich voor de juiste prijs tegen risico's te verzekeren of hun vermogensopbouw aan ons toe te vertrouwen.

In 2013 is de klantgerichtheid van a.s.r. aantoonbaar vergroot. De kosten zijn weer verder teruggebracht. De solvabiliteit en de balans zijn op orde, de verzekeringsactiviteiten ontwikkelen zich positief. Dit zijn resultaten van de ingezette koers. Er kan een gezond bedrijf met goede perspectieven terug naar de private markt.'

Toelichting bij kerncijfers a.s.r.

(1) In 2013 is een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot de verwerking van de a.s.r. pensioenregeling (IAS19R) waardoor de vergelijkende cijfers voor 2012 van segment Overig en geconsolideerd zijn aangepast. Deze wijziging heeft een boekhoudkundig effect op het nettoresultaat, de operationele lasten en het Eigen Vermogen. Deze aanpassing heeft daardoor ook invloed op het rendement op het Eigen Vermogen. In dit persbericht zijn de cijfers 2012 na stelselwijziging opgenomen, tenzij anders is vermeld. Voor een toelichting wordt verwezen naar bladzijde 13. Het nettoresultaat is het resultaat toewijsbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten.Het rendement op het Eigen Vermogen wordt berekend door het nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders te delen door het gemiddeld totaal IFRS Eigen Vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders.De ongerealiseerde herwaardering van het vastgoed in het Totaal Eigen Vermogen bedraagt per 31 december 2013 784 miljoen en per 31 december 2012 874 miljoen, mede als gevolg van realisatie door verkoppen.Dividendvoorstel

De Raad van Bestuur is voornemens om 99 miljoen dividend uit te keren op gewone aandelen. Dit is net als in de voorgaande jaren 40% van het nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders.

Deel: ' ASR klaar voor naderende privatisering '


Lees ook