Ingezonden persbericht


Atos Origin * Jaarcijfers 2002

Resultaten in lijn met doelstellingen

Parijs/Amsterdam, 12 maart 2003 * Atos Origin, de toonaangevende internationale IT-dienstverlener, heeft vandaag bevestigd dat de omzet van het boekjaar dat op 31 december 2002 eindigde, 3.043 miljoen euro bedroeg. In 2001 bedroeg de de omzet 3.038 miljoen euro. In dit cijfer is vier maanden omzet van Atos KPMG Consulting opgenomen.

Het bedrijfsresultaat van 8,7% van de omzet was in lijn met de doelstellingen en iets hoger dan in 2001. De nettowinst voor buitengewone baten en lasten en afschrijving van goodwill bedroeg 180 miljoen euro en was 21% hoger door voornamelijk een lagere belastingdruk. De nettowinst na buitengewone baten en lasten en afschrijving van goodwill bedroeg 71 miljoen euro, resulterend in een winst per aandeel van 1,61 euro.

In miljoenen euro's

Jaarcijfers
2002
Jaarcijfers 2001
+/- %

Omzet
3.043
3.038
+0,2%

Bedrijfsresultaat
265.6
(8,7%)
261.2
(8,6%)
+1,7%

Nettowinst (voor buitengewone baten en
lasten en afschrijving van goodwill)
180.0

149.2
+20,6%

Nettowinst (na buitengewone baten en lasten en afschrijving van goodwill)
70.8

123.0

-42,4%

In euro's

WPA* (voor buitengewone baten en
lasten en afschrijving van goodwill)
4.09

3.41
+20,2%

WPA * (na buitengewone baten en lasten en afschrijving van goodwill)
1.61

2.81

-42,6%


* WPA = winst per aandeel

Samenvatting van de verklaring van Bernard Bourigeaud, bestuursvoorzitter en CEO van Atos Origin:

Acquisitie van KPMG Consulting in een moeilijk economisch klimaat "In 2002 hebben wij een belangrijke strategische stap gezet door uitbreiding van onze consultancy-capaciteiten middels de acquisitie van KPMG Consulting in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De integratie van KPMG Consulting is succesvol verlopen met behoud van de sterke punten van zowel Consulting als Service Delivery. Daarnaast zijn door het koppelen van Consulting en Service Delivery synergie-effecten bereikt op het gebied van klantrelaties, marktbewerking en in het landenmanagement. Atos KPMG Consulting heeft hoogwaardige strategische vaardigheden, oplossingen en ervaring ingebracht in Atos Origin, die in de toekomst van onschatbare waarde zullen zijn."

"Tegelijkertijd hadden we binnen de totale onderneming te maken met de moeilijkste economische omstandigheden van de laatste tien jaar in de IT-dienstverlening. Gedurende 2002 was de focus in belangrijke mate gericht op het realiseren van een redelijke winstgevendheid, het genereren van een sterke cashflow en op maatregelen die onze toekomst veilig stellen."

Resultaten in lijn met doelstellingen en een sterke cashflow in het tweede halfjaar
"De omzet van de totale groep voor het jaar 2002 bedroeg 3.043 miljoen euro hetgeen marginaal hoger was dan in 2001. Rekening houdend met de consolidatie van KPMG Consulting vanaf september 2002, minus het afstoten van niet-kernactiviteiten in het voorafgaande jaar, was er sprake van een daling van de omzet van 1%. Toch beschouw ik dit als een bevredigend resultaat in een markt waarin Consultancy en Systeemintegratie sterk te lijden hadden van een grote druk op volume en prijs. Onze Managed Operations Divisie bood wederom een solide basis en groeide aanzienlijk, mede dankzij de succesvolle integratie van de KPN-contracten. De langlopende contracten van de Managed Operations Divisie in combinatie met de wederkerende Applicatie Management-activiteiten binnen Systeemintegratie vertegenwoordigen meer dan 50% van de jaarlijkse omzet van de groep."

"De voortdurende focus op kostenbeheersing droeg in belangrijke mate bij aan de resultaten. Zowel voor Atos Origin als de gehele IT-sector leidde de lagere marktvraag tot een aanzienlijke daling van het aantal medewerkers, zowel in eigen staf als in ingehuurde medewerkers. Deze ontwikkeling stelde ons in staat een redelijk productiviteitsniveau en een adequate winstgevendheid te handhaven. Het
herstructureringsprogramma wordt in 2003 voortgezet. Het blijft een belangrijk middel om onze beschikbare kennis en ervaring aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden en het zorgt ervoor dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien."

"Als resultaat van de kostenbesparingsacties steeg het bedrijfsresultaat van de groep tot 8,7% van de omzet. De nettowinst bedroeg 180 miljoen euro (voor afschrijving van goodwill en de buitengewone lasten samenhangend met de herstructurering) hetgeen 21% hoger was dan in 2001. Deze stijging was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een lagere belastingdruk.
Na buitengewone lasten van 71 miljoen euro en goodwill afschrijving van 38 miljoen euro, bedroeg de nettowinst van de groep 71 miljoen euro hetgeen een winst per aandeel van 1,61 euro vertegenwoordigt."

"Een belangrijke prestatie gedurende 2002 was het realiseren van 280 miljoen euro cashflow door een strikte beheersing van investeringen en werkkapitaal in de tweede helft van het jaar.
De groep stootte tevens een aantal niet-kernactiviteiten af waarvan de opbrengst ruim voldoende was voor de financiering van herstructureringskosten als gevolg van de moeilijke markt. De netto

schuldpositie daalde sterk in het laatste kwartaal en bedroeg 440 miljoen euro per 31 december 2002."

"Door het handhaven van de winstgevendheid en een strak financieel beleid, zal de groep ook in 2003 in staat zijn een goede cashflow te genereren. De gearing is snel teruggelopen door een strikt beleid met betrekking tot onze activa en beschikbare financieringsbronnen. Hierdoor zijn we zeer goed in staat aan onze financiële verplichtingen te voldoen en kunnen we verdere expansie in de toekomst financieren."

Strategie
"Onze strategie is niet veranderd: voldoen aan de vraag van onze klanten staat centraal. De acquisitie van Atos KPMG Consulting maakt het mogelijk onze Global Market, Solution en Key Client Management Organisation aanzienlijk te versterken.
Langlopende klantrelaties vormen de kern van onze activiteiten. In dat verband ben ik verheugd te kunnen aankondigen dat onze Preferred Supplier-overeenkomst met Philips met ingang van 1 september 2003 zal worden verlengd voor een periode van drie jaar."

"Wij zijn voornemens onze activiteiten in de belangrijke Europese IT-dienstverleningsmarkten te versterken, met name in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk zal dit door organische groei worden bereikt, met nadruk op uitbreiding van onze aanwezigheid op de outsourcingmarkt. In Duitsland zijn we geïnteresseerd in het tot stand brengen van partnerships met de IT-afdelingen van grote industriële en commerciële organisaties. Onze doelstelling is een evenwichtige aanwezigheid in de Europese markten met een substantieel aandeel van langlopende contracten en zich herhalende omzet in ieder land, zoals we dat reeds hebben gerealiseerd in Frankrijk en in Nederland."

"Pro-actief costmanagement blijft in deze markt prioriteit. Ons doel is het creëren van een 'permanente lage kosten structuur'. Ons belangrijkste criterium voor het beoordelen van kosten is de mate waarin zij in het belang zijn van onze klanten. Een lage kostenstructuur betekent niet alleen terugdringen van indirecte en overheadkosten, maar ook het vereenvoudigen van onze organisatiestructuur, het verhogen van de flexibiliteit van onze medewerkers, het gebruiken van off shore resources (lage lonen landen) waar nuttig, en het effectiever gebruiken van onze beschikbare kennis."

Vooruitzichten
"De invloed van het consolideren van de Atos KPMG Consulting-omzet voor het gehele jaar 2003, gecombineerd met een behoorlijk aantal nieuwe mogelijkheden in onze orderpijplijn, moeten de groep in staat stellen in 2003 een bescheiden omzetgroei te realiseren."

"De markt voor Consultancy en Systeemintegratie blijft moeilijk. Hoewel er tekenen van stabilisering van zowel volumes als prijsniveaus waarneembaar zijn, verwachten wij op dit moment geen aanzienlijk herstel gedurende 2003 in de Europese IT-dienstverleningsmarkt. Ook is de concurrentie in de Managed Operations-markt sterker geworden in het huidige economische klimaat. Wij hebben een solide omzetbasis op het gebied van Managed Operations maar in 2003 zal belangrijke groei worden bepaald door het resultaat van een aantal grote potentiële contracten waaraan we momenteel werken en die een lange voorbereidingstijd vergen."

"Wij stellen ons ten doel dit jaar een vergelijkbaar bedrijfsresultaat te realiseren, hoewel politieke- en marktomstandigheden hoogst onzeker zijn op dit moment.
Gebaseerd op het voorgaande, verwacht de groep de gearing per 31 december 2003 verder terug te brengen tot een niveau ruim beneden de 50%.

Wij hebben een duidelijke strategie, een goed uitgebalanceerde mix van diensten, een sterke klantenkring en een stabiel internationaal management team. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden ben ik van mening dat de groep goed gepositioneerd is in de IT-industrie."

Over Atos Origin
Atos Origin, een toonaangevende internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations, inclusief outsourcing en on-line services. In augustus 2002 nam Atos Origin KPMG Consulting in Nederland en het Verenigd Koninkrijk over, die nu onder de naam Atos KPMG Consulting opereren. Atos Origin realiseert jaarlijks verkopen van meer dan ¤ 3,2 miljard. Het bedrijf is wereldwijd actief in meer dan dertig landen met een werknemersaantal van meer dan 28.000, van wie ruim 9.000 in Nederland. Tot haar klanten behoren onder meer ABN Amro, Akzo Nobel, Alstom, BNP Paribas, British Petroleum, Eneco Energie, Euronext, Fiat, ICI, ING, KPN, Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Shell, UBS-Warburg, Unilever, Vivendi Universal, Vodafone, en Wolters Kluwer. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin bezoeken op: www.atosorigin.com


- EINDE PERSBERICHT -

Deel: ' Atos Origin Jaarcijfers 2002 '
Lees ook