Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 21 september 2001

Autoloze dag moet meer bijval krijgen in Vlaanderen Agalev wil meer schwung in het verkeersveiligheidsbeleid


De Vlaamse Groenen steunen het Europees initiatief van de autoloze zaterdag op 22/9, vooral omdat hierdoor de band gelegd wordt tussen mobiliteit en winkelen. De winkeliers hebben er alle belang bij om zich niet enkel te richten op automobiele klanten. De groep van stappende en fietsende klanten is voor hen veel belangrijker. Autovrije of autoluwe straten en pleinen zijn juist goed voor de handel. Trouwens, de ervaring in heel wat Europese steden toont dat middenstanders die zich eerst afzetten tegen deze initiatieven er uiteindelijk de meest enthousiaste pleitbezorgers van worden.

De Groenen feliciteren de steden die nu al meedoen met de autoloze zaterdag. Tegelijk moeten we echter vaststellen dat Vlaanderen met slechts 5 steden die officieel meedoen (Mechelen, Mortsel, Kortrijk, Gent en Hasselt) zowel nationaal als Europees een modderfiguur slaat. Vooral Antwerpen heeft een enorme kans laten liggen in tegenstelling tot veel Brusselse gemeenten, waar het morgen wel feest zal zijn. Overigens komt Antwerps Agalev-schepen Chantal Pauwels op zaterdag haar Brusselse collega's een hart onder de riem steken. Een overzicht van wat Agalev-schepenen in verschillende andere steden en gemeenten aan autoloze 22 september-activiteiten mee hebben georganiseerd, vindt u in bijlage.
Om volgend jaar van de autoloze zondag een groter succes te maken willen de Groenen met een wetsvoorstel mogelijk maken dat gemeentebesturen hun grondgebied 24 uur lang autovrij kunnen maken.

De Groenen maken van de autoloze dag ook gebruik om meer realisaties te vragen in het verkeersveiligheidsbeleid op federaal en gewestelijk vlak. Met excellenties die de verantwoordelijkheid over en weer schuiven zijn we niets. Ieder moet zijn of haar job doen.

Van minister Durant bijvoorbeeld verwachten we dat de dode en blinde hoekspiegels voor vrachtwagens in Europees verband verplicht worden. De invoering van het rijbewijs in stappen mag geen voorwendsel worden om het rijbewijs met punten af te voeren. De Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid moet voor het eind van het jaar in een openbare zitting haar resultaten voorleggen zodat die kunnen omgezet worden in concrete ontwerpen die voor het zomerreces moeten afgewerkt worden. De voorstellen van de senaat en de reeks KB's rond verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker die klaar liggen, moeten uitgevoerd worden. Voor Agalev is de tijd van studeren voorbij.
Van de ministers Verwilghen en Duquesne verwachten we een consequent handhavingsbeleid: frequentere en strengere controles en effectieve bestraffingen.
Aan de gewestministers, o.m. aan Vlaams minister Stevaert, vragen we meer investeringen in de veiligheid van gewestwegen en doortochten door stads- en dorpskernen. Dit kan en moet samen met de gemeenten, maar de minister mag zijn verantwoordelijkheid ook niet op de gemeenten afschuiven.

Van de federale en de Vlaamse premier verwachten we dat ze verkeersveiligheid als prioriteit in hun nieuwe beleidsverklaringen weerhouden en bij hun respectievelijke ministers aandringen op een reële inzet voor verkeersveiligheid op alle betrokken niveaus.

Johan Malcorps, senator
Lode Vanoost, kamerlid

Bijlage:

Autoloze initiatieven met Agalev-label:


- Brussel, 22 september: mobiliteitspool op het Muntplein. Grote Markt, Marollen, Sint-Jacobswijk en verschillende andere wijken worden feest-en speelstraten.
Antwerps Agalev-schepen Chantal Pauwels komt om 14 uur naar de Beurs samen met VLD schepen Bungeneers.


- Ganshoren, 22 september: verkeersvrij groen hart

- Mortsel, 22 september: autovrij dorpscentrum met paardentram en quistaxen

- Beveren, 22 en 23 september: gezinsfietstocht

- Evergem, 23 september: autoluwe aktiviteiten op 3 dorpspleinen

- Kortenberg, 23 september: geen doorgaand autoverkeer in 35 straten en pleinen tussen 13 en 19 uur


- Wetteren, 23 september: autoluwe zondag met een hele reeks akties en ludieke manifestaties

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Autoloze dag moet meer bijval krijgen in Vlaanderen '
Lees ook