AWT

UNIVERSITEITEN AFREKENEN OP PRESTATIES

De overheid geeft jaarlijks circa f 4 miljard aan de universiteiten voor onderwijs en onderzoek. Het overgrote deel van dit geld wordt over de universiteiten verdeeld volgens vaste sleutels. Minister Hermans (Onderwijs) zou de universiteiten meer op hun prestaties moeten afrekenen. Verder zou hij de universiteiten meer zelfstandigheid moeten geven en ophouden met allerlei 'reparatie-subsidies'.

Dit stelt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in zijn advies ~Hoofdlijnen Wetenschapsbeleid~. Dit advies is voor een groot deel gewijd aan de bekostiging van de universiteiten. Zij krijgen een basissubsidie, bestaande uit een onderwijsdeel (0,8 miljard) en een onderzoeksdeel (2,9 miljard). De verdeling van het geld over de universiteiten ligt grotendeels vast. Verschillen in studentenaantallen werken vrijwel niet door in de financiering. De AWT vindt dit een verkeerd signaal. Universiteiten die succesvol in hun onderwijs investeren, moeten hiervoor worden beloond. De Minister zal de verdeling van het onderwijsdeel wel meer afhankelijk maken van de studentenaantallen, maar de verdeling van het onderzoeksdeel - 2/3de van de basissubsidie - verandert niet; die ligt sinds 1982 vrijwel vast. Dat doet volgens de AWT geen recht aan de verschillende ontwikkelingen bij de universiteiten.

Verzelfstandiging
De AWT gaat voorts in op de bestuurlijke relaties tussen de Minister en de publieke onderzoeksinstellingen: universiteiten, TNO en de zogeheten grote technologische instituten. De Raad is voor grotere zelfstandigheid, maar dan wel binnen duidelijke randvoorwaarden. 'Vrijheid in gebondenheid'. Ten eerste moet de overheid duidelijk de doelstellingen van de onderscheidene publieke onderzoeksinstellingen vaststellen. Ten tweede is regelmatig externe toetsing van de geleverde prestaties nodig. Tot slot moet de Minister hieraan financiële consequenties verbinden. Dit gebeurt nu nog nauwelijks.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de AWT, dhr. dr. A. van Heeringen, of zijn plaatsvervanger, dhr. dr.ir. C.M. Vos. Het advies is integraal toegankelijk via Internet. De home-page van de AWT is bereikbaar via https://www.awt.nl/

Het AWT-advies nr. 37 Hoofdlijnen Wetenschapsbeleid is telefonisch te bestellen bij Sdu Fulfilment, Servicecentrum, tel. 070 - 3789880, prijs f 25,=; ISBN 90 346 3658 5, of via de AWT Internet-site.

23 feb 99 12:11

Zoekwoorden:

Deel: ' AWT Universiteiten afrekenen op prestaties '
Lees ook