Lerarenopleidingen en techniek nader onderzocht

Axis, het Nationaal platform voor Natuur en Techniek in onderwijs en arbeidsmarkt, heeft een verkenning laten uitvoeren naar de lerarenopleidingen. Er is onderzocht hoe lerarenopleidingen kunnen bijdragen aan het vergroten van het aantal bèta-georiënteerde leerlingen en studenten. Naar aanleiding van de aanbevelingen gaat Axis de volgende acties verder uitzetten en ontwikkelen: 1. Het opzetten van vraaggestuurde projecten: de aanwezigheid van bèta/techniek activiteiten op de basisschool moet worden verbeterd. Lerarenopleidingen worden gestimuleerd om goede techniekprojecten voor basisscholen te integreren in hun opleiding. Axis zal dit project integreren in haar verbredingsaanpak voor basisscholen. 2. Het uitvoeren van een cultuurstudie in het basisonderwijs: in hoeverre is de cultuur op de basisscholen bevorderend of belemmerend voor het laten ontstaan van een bèta/techniek voorkeur? Axis wil deze vraag breder trekken; zij wil het door haar onderzoeks- en evaluatieteam als onderdeel van het evaluatieonderzoek in kaart laten brengen hoe bèta/techniek nu wordt ervaren. Is het maatschappelijk ingebed en op welke manier kan men hierop invloed uitoefenen? 3. Het analyseren van methoden: als uitgevers hun methoden meer bèta/techniek georiënteerd maken, heeft dit een positieve invloed op wijze waarop docenten de lessen invullen. Er dienen multidisciplinaire teams opgericht te worden met deelnemers uit het basisonderwijs, pabo's, bedrijfsleven en uitgeverijen, om te bezien in hoeverre de lesmethoden aangepast kunnen worden. Axis gaat dit verder ontwikkelen in overleg met andere organisaties die zich ook bezighouden met bèta/techniek problematiek.

Daarnaast ziet Axis nog drie andere mogelijkheden die ze verder wil ontwikkelen en nader onder de aandacht wil brengen van de ministeries EZ en OCenW, de branches en het bedrijfsleven:

ICT als stimulans: Axis wil de lerarenopleidingen stimuleren om kennismanagers te worden voor (virtuele) gemeenschappen van bèta/techniek docenten. Stimuleren praktijkervaring docenten: in het verleden heeft reeds een succesvol stage- en uitwisselingsprogramma plaatsgevonden, het zogenaamde NaBoNT programma. Axis wil dit project nieuw leven inblazen door het nascholen en het uitwisselen van docenten met het (technisch) bedrijfsleven, structureel op te zetten. De docenten kunnen hun ervaringen vervolgens integreren in het lesprogramma. Belonen stijging instroom bij eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen: Axis wil eerste en tweedegraads lerarenopleidingen die op onorthodoxe wijze instroomstijging beogen (bijvoorbeeld door zij-instroom te genereren) belonen met een financiele bonus.

Axis voor bovenstaande activiteiten 1 à 2 miljoen vrij. Daarnaast wordt een beroep gedaan op financiële steun van de ministeries van EZ en OCenW. De lerarenopleidingen vormen tezamen een omvangrijk terrein waar geen eenduidige oplossing en aanpak voor voorhanden is. Axis hoopt door middel van deze verkenning en bovengenoemde acties een bijdrage te leveren aan het vergroten van de integratie van techniek; zowel op de lerarenopleidingen als in het onderwijs.

envelop.jpg (5699 bytes) Copyright 1998-2000 Axis, All Rights Reserved. Meer informatie info@platform-axis.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Axis onderzoekt lerarenopleidingen en techniek '
Lees ook