Technische opleidingen in het MBO kunnen anders!

Er is een groot tekort aan technisch opgeleiden. Ook het technisch onderwijs op middelbaar beroepsonderwijsniveau (mbo) heeft te kampen met teruglopende leerlingaantallen. Vooral de traditionele techniekopleidingen merken dit. Deze opleidingen zijn om verschillende redenen voor jongeren niet aantrekkelijk genoeg. Axis nodigt Regionale Opleidingscentra (ROC's) en landelijke organen voor het beroepsonderwijs uit om voorstellen te doen voor het maken van nieuwe en aantrekkelijke techniekopleidingen.

Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding en een baan in de techniek. In een verkenning die in opdracht van Axis is uitgevoerd door de heren R. Stol en D. Berendsen wordt gesteld dat opleidingen aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door een bredere toepassing van techniek zichtbaar te maken. Techniek is in veel sectoren van de economie nodig, zoals bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg en dienstverlening. Ook worden van technici steeds bredere competenties gevraagd. Een techneut moet ook een ondernemer zijn en over managementvaardigheden beschikken. Deze nieuwe eisen van de arbeidsmarkt vragen om nieuwe opleidingen, waarin meervoudige competenties wordt aangeleerd. Dit soort nieuwe opleidingen blijken veel meer leerlingen te trekken. De `nieuwe opleidingen' op universitair en hbo-niveau bijvoorbeeld trekken al opvallend veel studenten. De nieuwe opleidingen worden naast het bestaande aanbod ontwikkeld, omdat ook beheofte blijft bestaan aan deze specialisten.

Pilots in het mbo

Axis start dit jaar met enkele pilots in het mbo om ook hier een aanzet te geven tot het maken van nieuwe en aantrekkelijke techniekopleidingen, waarin veel meer wordt geleerd dan alleen maar techniek. mbo-leerlingen zullen ook techniek moeten kunnen vertalen naar andere sectoren en aansturing moeten kunnen geven aan technische productieprocessen. De ROC's en aan bedrijfsbranches gekoppelde landelijke organen voor het

beroepsonderwijs zijn door Axis uitgenodigd om ideeën in te dienen. Deze kunnen nog tot medio mei worden ingediend.

Axis streeft naar drie à vier pilots die samen een consortium vormen naast de middelen die Axis zelf erin wil steken, dit is twee tot drie miljoen gulden. De initiatiefnemers zullen zelf ook substantieel moeten investeren.

envelop.jpg (5699 bytes) Copyright 1998-2000 Axis, All Rights Reserved. Meer informatie info@platform-axis.nl

Deel: ' Axis technische opleidingen in het MBO kunnen anders '
Lees ook