Gemeente Rotterdam

B en W-berichten van 22 mei 2002

Algemene Bestuurlijke Zaken

1. Het college van B. en W. heeft kennisgenomen van de analyse van de deelgemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002 en de lijst met de politieke samenstellingen van de dagelijks-besturen van de deelgemeenten. De analyse is in opdracht van de Bestuursdienst gemaakt door het Centrum van Onderzoek en Statistiek. 2. Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de reis van oud-wethouder Van Dijk naar Oman van 23 tot 25 maart j.l. Hoofddoel van de reis was het ondertekenen van een Memorandum of Understanding tussen de Omaanse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf om samen een nieuwe haven van Sohar te ontwikkelen. 3. Het College laat een aantal mandaten en burgemeestersinstructies aanpassen, zodat zij in overeenstemming zijn met de meest recente wijzigingen van de Drank- en Horecawet.
4. Zes dansers van de Rotterdamse Dansacademie, een technicus, een artistiek begeleider en een beleidsmedewerker van het stadhuis gaan 24, 25 en 26 mei aanstaande naar Gdansk in Polen om daar een presentatie te geven op een seminar over de multi-etnische samenleving. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om in de toekomst meer culturele bijdragen vanuit Rotterdam aan partnerstad Gdansk te leveren.
5. Mevrouw L.H.M. Kruse en de heer L.M.M. Bolsius hebben, conform artikel 19 Verordening Voorzieningen Raadsleden, over de periode 2001 een tegemoetkoming ontvangen in de kosten van verzekering tegen ziektekosten.
6. De voormalig raadsleden Bayraktar, van Duin, Esser, van der Heijden, Kiebert, Knol, Hellwig-Kuipers, Ludema, Motta, van Middelkoop, Overhand, Peet, Korthals-Stemerding en Woudenberg krijgen op basis van de Verordening voorzieningen raadsleden recht op een tijdelijke uitkering. De duur hiervan bedraagt de helft van de periode van raadslidmaatschap met een minimum van zes maanden en een maximum van twee jaar. Criteria voor toekenning zijn: jonger dan 65 jaar, raadslidmaatschap langer dan drie maanden vervuld en krachtens wettelijke regeling, CAO of anderszins geen zicht op het volledig herleven van de inkomsten uit dienstbetrekking, beroep of bedrijf of sociale zekerheidswetgeving. Betrokkenen dienen periodiek een opgave te verstrekken van ter hand genomen arbeid of wijzigingen in de inkomenspositie.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

1. Het College van B. en W. heeft besloten tot afgifte van een machtiging tot het binnentreden van een woning.

Sociaal Culturele zaken

1. Het College heeft de organisatiestructuur voor de verbouwing/herinrichting van de Centrale Bibliotheek vastgesteld en directeur OBR verzocht de regels met betrekking tot de bouwprocessen nader uit te werken op basis van de afspraken die in januari 2002 zijn gemaakt. In januari 2002 werd in opdracht van de gemeente door bureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd naar bouwprojecten waarbij de gemeente opdrachtgever is.

Sociaal Economische Zaken

1. Het College van B. en W. wil de vervanging van het GBA (gemeentelijke basis administratie)-systeem bij de dienst Burgerzaken, conform de richtlijnen van de Bestuursdienst, opnemen in de monitor grote automatiseringsprojecten. Voor deze vervanging is 996.030 begroot en het project moet per 1 januari 2003 afgerond zijn.
2. Het College van B. en W. heeft wethouder Janssens gemachtigd om namens de gemeente Rotterdam het standpunt van het college tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het jaarverslag van de BV Transportnet Zuid-Holland (TZH) kenbaar te maken. Transportnet Zuid-Holland is beheerder van een elektriciteitsnet. De gemeente Rotterdam, als oud-aandeelhouder van de EZH, heeft 30% van de aandelen in handen. Zo wil het College weten waarom, hoewel het streven van TZH is naar verdere efficiency, de bedrijfskosten over 2001 net zo hoog waren als over 2000. Ook zal op de aandeelhoudersvergadering aan de orde worden gebracht wat de actuele beoordeling van het solvabiliteitspercentage is, de stand van zaken van de grote investeringen, de wenselijkheid van agendering van een milieubeleidsplan op de volgende aandeelhoudersvergaderingen en de aansprakelijkheidstelling door twee partijen. Het College stemt verder in met de voorgestelde winstbestemming van 15,9 miljoen aan de algemene reserves en wil tevens de voorgestelde jaarrekening 2001 goedkeuren. 3. Het College van B. en W. heeft wethouder Janssens gemachtigd om namens de gemeente Rotterdam het standpunt van het college tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (22 mei) over het jaarverslag van de N.V. ENECO Energie kenbaar te maken. De gemeente Rotterdam is voor 31 % aandeelhouder in ENECO. Het College steunt de koers van het bestuur van ENECO om eerst meer zekerheid te krijgen over de nieuwe elektriciteitswet alvorens stappen te zetten in de richting van een mogelijke internationale partner. Verder wil het College weten hoe het bedrijfsresultaat 2001 tot stand is gekomen: welke deel is opgebracht door gebonden klanten en welk door grote zakelijke afnemers en wat is de ontwikkeling van de marktaandelen? Met de voorgestelde dividenduitkering van 18 miljoen stemt het College in. Wel wil het College dat de boekwinst uit de verkoop van de Kabel- en Telecomdivisie aan UPC wordt aangewend voor investeringen die leiden tot meer aandeelhouderswaarde of anders in de vorm van dividend uitgekeerd wordt. Tenslotte wil het College weten aan welke ICT mogelijkheden ENECO werkt, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van meterstanden via internet.

Personeel en Organisatie

1. Op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers krijgen de ex-wethouder E.L. Kuijper gedurende 4 jaar en de ex-dagelijks bestuursleden E.G. van Duin (Prins Alexander), M.B.M. Fock-Deiters (Kralingen-Crooswijk), H.M. Sonneveld (Overschie) gedurende respectievelijk 6, 4 en 2 jaar een uitkering. Betrokkenen dienen jaarlijks een opgave te verstrekken van eventuele neveninkomsten. De heer J. Eger (voormalig voorzitter deelgemeente Overschie) en mevrouw H.W. Sutterland-Hoalzauer (voormalig lid van het dagelijks bestuur deelgemeente Overschie) krijgen met ingang van 15 april 2002 recht op pensioen.

Financin

1. Het College van B. en W. heeft besloten om vier belastingverordeningen, alsmede de Regeling gemeentelijke belastingen 2002 en het Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rotterdam 1998, op detailniveau te wijzigen. Het gaat met name om redactionele aanpassingen. 2. Het College van B. en W. heeft besloten, conform de mogelijkheid die de Algemene Wet inzake rijksbelastingen biedt, de termijn die de gemeentelijke heffingsambtenaar in de WOZ-procedure heeft om op een bezwaarschrift te reageren te verlengen met 1 jaar (naar 2 jaar).
3. Het College van B. en W. heeft alle gesubsidieerde instellingen en deelgemeenten attent gemaakt dat het nieuwe College-akkoord voorziet in kortingen op de bestaande begroting en dat dit mogelijkerwijs van invloed kan zijn op de hoogte van subsidies en van uitkeringen aan deelgemeenten. Daarnaast heeft het College aan de diensten meegedeeld dat alle projecten in het Groeifonds (eenmalige investeringsprojecten) heroverwogen zullen worden en dat derhalve men geen nieuwe verplichtingen voor deze projecten aan mag gaan (verplichtingenpauze). Bij de besluitvorming rondom de begroting van 2003, in november dit jaar, zal duidelijk worden wat de financile gevolgen van het College-akkoord zullen zijn. Het College streeft ernaar de besluitvorming rondom de Groeifonds-projecten in september af te ronden, zodat dan de verplichtingenpauze opgeheven kan worden.

Juridische Zaken

1. Het College heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam over een zaak waarbij de gemeente hypothecaire verplichtingen wil verhalen op een schuldenaar.

Deel: ' B en W- berichten Rotterdam '
Lees ook