Gemeente Groningen: B & W besluitenExtra kinderopvang voor alleenstaande ouders met minimuminkomen Evenals vorig jaar zal de gemeente Groningen ook nu een aanvraag indienen voor de rijksregeling 'kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. Deze regeling is door het rijk ingesteld om (minderjarige) alleenstaande ouders met een uitkering aan een baan of scholing te helpen.
Dit jaar is er voor Groningen een maximaal budget van f 2,7 miljoen beschikbaar. Met dat bedrag kunnen 48 extra kinderopvangplaatsen worden gerealiseerd. Met deze extra plaatsen kunnen naar schatting tussen de 100 en 150 personen worden geholpen.
Momenteel is nog niet duidelijk hoe na toekenning van de rijksbijdrage de kinderopvangplaatsen worden ingevuld, dat wil zeggen: de verdeling tussen dag- en naschoolse opvang. Ditzelfde geldt voor de locaties. Volgens gegevens van de dienst SOZAWE is er met name in de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterpark, Beijum en Lewenborg behoefte aan deze opvangplaatsen.

Datum besluit: dinsdag, 4 april 2000
Nota: Kinderopvang alleenstaande ouders

En verder heeft het college besloten...
om de aanwijzing van ligplaatsen voor bedrijfsschepen uit te breiden met een nieuwe locatie: de Zweedsehaven, een zijtak van het Winschoterdiep.

Datum besluit: dinsdag, 4 april 2000
Nota: -

Uitbreiding kinderopvangplaatsen deels via aanbesteding De komende jaren zal Groningen ruim 680 extra kinderopvangplaatsen gaan tellen. De gemeente is van plan om de uitbreiding van de kinderopvang voor de helft te realiseren door middel van aanbesteding en voor de overige helft toe te wijzen aan de gesubsidieerde kinderopvanginstellingen SKSG, Pierewiet en Buitenschoolse Opvang Schildersbuurt.
Het aantal aan te besteden opvangplaatsen bestaat uit 141 plaatsen buitenschoolse opvang en 200 plaatsen dagopvang.
Voor het aanbestedingsproces is een aantal selectie- en gunningscriteria geformuleerd. De aanbesteding zal plaatsvinden door middel van een openbare procedure.
De uitwerkingsnotitie over de uitbreiding kinder- en buitenschoolse opvang zal in de raadscommissie JOS worden behandeld.
Datum besluit: dinsdag, 4 april 2000
Nota: Uitbreiding kinderopvang

Jaarverslag leerlingenvervoer 1999: opnieuw daling aantal aanvragen Het college van B&W heeft het jaarverslag Leerlingenvervoer 1999 vastgesteld. Daaruit blijkt dat er het vorig jaar 595 aanvragen voor een vergoeding zijn ingediend. In vergelijking met voorgaande jaren betekent dit opnieuw een daling. (Het aantal aanvragen in 1998 bedroeg 608, in 1997 was dit 780.) Ook is het aantal klachten en bezwaarschriften verminderd.
Daarnaast is het afgelopen jaar de Cliëntenraad Leerlingenvervoer geïnstalleerd en heeft de gemeente de Verordening Leerlingenvervoer gewijzigd. Voor het komende jaar wil de gemeente door automatisering de gegevens over leerlingenvervoer verfijnen. Hierdoor kan sneller en beter worden gereageerd op ontwikkelingen.

Datum besluit: dinsdag, 4 april 2000
Nota: Jaarverslag leerlingenvervoer 1999

Sportieve vernieuwing
In 1994 kreeg het sportstimuleringsbeleid een ander gezicht met de invoering van de nota 'Sportieve vernieuwing'. In dit nieuwe beleid staan sportverenigingen centraal. Zo kregen zij een belangrijke rol toebedeeld bij het tot stand brengen van sociale samenhang en het helpen verminderen van maatschappelijke achterstanden. De tussenrapportage 'Sportieve vernieuwing 1999' bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten in de periode 1998/1999. Zo bleek de Sportzapper (een sportstimuleringsproject voor scholieren) een groot succes. Daarnaast maakten sportverenigingen veel gebruik van de verschillende subsidiemogelijkheden. Helaas slaagden veel sportverenigingen er niet in om zelfstandig
sportstimuleringsactiviteiten op te zetten en te continueren. De discussienotitie 'Vervolg Sportieve Vernieuwing' geeft een kort overzicht van de resultaten van sportieve vernieuwing, schetst de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in de sport en geeft tenslotte een aantal punten weer waar verenigingen mee geconfronteerd worden. De tussenrapportage en de discussienotitie worden voorgelegd aan de raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport.

Datum besluit: dinsdag, 4 april 2000
Nota: Tussenrapportage Sportieve vernieuwing 1999 en discussienotitie vervolg Sportieve vernieuwing

Groninger Investeringsfondsen
Bij de Voorjaarsnota 2000-2003 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van twee Investeringsfondsen, een Fonds voor Sociale Structuurversterking en een Fonds voor Ruimtelijke
Structuurversterking. Vanuit zon fonds kunnen bijdragen worden toebedeeld aan investeringsprojecten, bijvoorbeeld de bouw van een nieuw voetbalstadion of wijkcentra, of het opknappen van sportvelden. Gekozen is voor twee fondsen zodat extra investeringen in de stad Groningen gelijkmatig worden verdeeld over sociale projecten en ruimtelijk-economische projecten.
De criteria voor investeringsbijdragen uit en het toevoegen van geld aan de beide fondsen zijn na het raadsbesluit in 1999 nader uitgewerkt. Een groot deel van de opbrengsten van de verkoop van de aandelen 'Bouwfonds' wordt in ieder geval gestort in beide investeringfondsen. In totaal gaat het om ruim 13 miljoen gulden over de komende vijf jaar. Daarnaast kunnen onder andere positieve rekeningsresultaten jaarlijks worden toegevoegd.
Het college van B&W heeft besloten in het Fonds Ruimtelijke Structuurversterking alvast een bijdrage te reserveren van zeven miljoen gulden voor de bouw van de 'Euroborg'.

Datum besluit: dinsdag, 4 april 2000
Nota: De Groninger Investeringsfondsen

De Democratie van Alledag
Eind vorig jaar heeft het college de notitie 'De Democratie van Alledag' vastgesteld. De notitie bevat onder meer concrete maatregelen om het functioneren van onze plaatselijke democratie te verbeteren. De notitie was tegelijkertijd het pre-advies op drie
initiatiefvoorstellen van raadsfracties. Deze voorstellen zijn gecombineerd besproken in 'De Democratie van Alledag', omdat ze allemaal gaan over communicatie met burgers. Vanwege de samenhang legt het college deze drie initiatiefvoorstellen nu ook tegelijkertijd voor aan de raad.

Geen Opinie- en Onderzoekscentrum
B&W onderschrijven de doelstellingen van de PvdA-fractie om te komen tot een Gronings Opinie- en Onderzoekscentrum. Maar op het vlak van de concrete uitwerking stelt het college, in plaats van een nieuw 'instituut', liever uitbreiding en verbetering van de huidige instrumenten voor.
Zo wil het college twee keer per jaar een Beleidsmonitor aan de raad presenteren. De monitor geeft aan hoe het staat met de realisering van de negen belangrijkste hoofddoelstellingen van het gemeentelijk beleid. Ook worden de projecten gepresenteerd die bijdragen aan het realiseren van die doelstellingen. Aan de hand van concrete en meetbare resultaten is op te maken welke projecten bijsturing verdienen.

Het Recht van Initiatief en Alternatief van Bewonersorganisaties GroenLinks stelt voor om bewonersorganisaties het recht van initiatief en alternatief bij de raad en raadscommissies toe te kennen. Dit houdt in dat bewonersorganisaties zelf voorstellen ter behandeling in de raad en raadscommissies kunnen indienen. B&W zijn hier geen voorstander van en willen dat het indienen van initiatiefvoorstellen voorbehouden blijft aan politieke partijen in de raad en de gekozen leden daarvan. Wel gaat het college onderzoeken of de gedragscode, die een aantal jaren geleden is opgesteld voor gemeente en bewonersorganisaties, nog voldoet.

Buurt Ontwikkelingsmaatschappij
Op initiatief van de D66-fractie gaat het college een pilot 'Buurt Ontwikkelingmaatschappij' opzetten. Een buurtontwikkelingsmaatschappij heeft als doel een bijdrage te leveren aan de versterking van de sociale samenhang in de wijken. Ook moet het de kansen vergroten voor bewoners om deel te nemen aan de samenleving, via betaald of onbetaald werk. De pilot zal aansluiten op het project 'Heel de Buurt', dat reeds op een aantal plaatsen in de stad is gehouden.
Datum besluit: dinsdag, 4 april 2000
Nota: Drie verschillende initatiefvoorstellen van de PvdA-fractie, D66-fractie en GroenLinks-fractie

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' B en W besluiten gemeente Groningen '
Lees ook