Gemeente Tiel


B en W onderschrijven op hoofdlijnen rapport VROM

Het VROM rapport over de oorzaak van het instorten van het parkeerdek van hotel Tiel en de rol van de gemeente in het verlenen van de vergunningen en de handhaving is maandag 6 mei aangeboden aan de Tweede Kamer. De inspectie van VROM is in haar rapport kritisch over de rol van de gemeente als het gaat over de verlening van de vergunningen en de controle. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft op hoofdlijnen de inhoud van het rapport. De gemeente wil daarbij wel net als de inspectie de kanttekening maken dat de situatie in Tiel niet veel verschilt van die van andere gemeenten. Overigens constateert de Inspectie van VROM dat de gemeente Tiel na 11 februari de zaken adequaat heeft opgepakt.

Een korte inhoudelijke reactie op het rapport

Bouwvergunning
In de jaren negentig werd een traject in gang gezet om de uitvoering van de regelgeving door de gemeente te verbeteren. Dit gebeurde onder andere door een reorganisatie van het ambte lijke apparaat en verandering in de werkwijze. In 2001 constateerde de inspectie Volkshuisves ting Regio Oost dat de organisatie van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht is verbeterd ten opzichte van 1999. Goede vorderingen zijn gemaakt met het opstellen van de administratie ve organisatie. De bouwaanvragen worden in elk geval getoetst op de speerpunten van con structieve veiligheid, brandveiligheid en gezondheid. Daarnaast is het toezicht tijdens de bouw verbeterd. Dit verbeteringsproces is nog steeds gaande.

Gebruiksvergunning
Door capaciteitsuitbreiding vanaf 2001 is veel consequenter aandacht besteed aan de brand veiligheid van hotel Tiel. De beoordeling van de situatie bij hotel Tiel heeft steeds plaatsgevon den op basis van het feit of het aanwezige brandveiligheidsniveau voldoende toereikend is voor een brandveilig gebruik.
Op basis van deze afweging is steeds geconstateerd dat er geen aanleiding was om tot sluiting te adviseren. Alle evenementen moesten bij de brandweer worden gemeld om zo nodig een
brandveiligheidscontrole uit te voeren. Dit is in 2001 acht keer gebeurd. De brandweer heeft medio vorig jaar in overleg met hotel Tiel een stappenplan opgesteld om het gebouw in over eenstemming te brengen met de regels van het bouwbesluit. Over het hotelgedeelte zijn opnieuw afspraken gemaakt die op dit moment uitgevoerd worden. Een nieuwe gebruiksver gunning is inmiddels aangevraagd. De feitelijke situatie is daarmee op dit moment aanzienlijk beter dan die volgens de gebruiksvergunning in 1998 werd vastgesteld.

Milieuvergunning
De inspectie concludeerde in 1995 dat een en ander heeft geleid tot een efficiëntere uitvoering van het milieubeleid, het oplossen van zaken en een duidelijke vooruitgang in de handhaving.

Verzoek tot sluiting door VROM-Inspectie
Op 19 april 2002 verzocht de regionaal Inspecteur VROM regio Oost met klem om direct tot sluiting van het hotelgedeelte over te gaan. Het openstellen van het hotelgedeelte gebeurde eerder nadat de gemeente daarover adviezen had ingewonnen van adviesbureau ABT en de commandant van brandweer. Onze adviseurs waren het niet eens met het verzoek van de inspecteur tot sluiting. Na intensief overleg te hebben gepleegd met onze adviseurs en hotel Tiel werden enkele aanvullende maatregelen getroffen. Dat was aanleiding voor de inspectie om het advies tot sluiting maandag 22 april 2002 weer in te trekken.

Eindrapport gemeente
De gemeente komt binnen enkele weken met haar eigen eindrapport. In dit rapport wordt niet alleen ingegaan op de oorzaak van het instorten van het parkeerdek, de omgang met hotel Tiel, maar ook op de gevolgen voor het te voeren beleid in de toekomst.

Deel: ' B en W Tiel onderschrijven op hoofdlijnen rapport VROM '
Lees ook