Gemeente Alkmaar


2 oktober 2001

College van B&W presenteert sluitende Begroting 2002 en sluitende Meerjarenraming 2002-2005

"Realiseren wat is afgesproken"

Burgemeester en wethouders van Alkmaar presenteren een sluitende begroting 2002 en meerjarenraming 2002-2005. De begroting die dit jaar voor het eerst geheel in Euro's is opgesteld biedt ruimte aan het volledig uitvoeren van het in 2001 opgenomen nieuwe beleid. Zo is verder uitvoering gegeven aan de versterking van het sociaal beleid, het wijkgericht samenwerken, de revitalisering maatschappelijk welzijn, werkgelegenheidsontwikkeling en economische ontwikkeling.

Solide begroting
De financiële positie van de gemeente is solide te noemen. Er is sprake van een sluitende begroting 2002 en een sluitend meerjarenperspectief. De omvang van de algemene reserve in meerjarenperspectief is 25 mln. per 2005. De totale reserve- en voorzieningenpositie wordt voor 2002 geraamd op 72 mln. In 2001 was hiervoor nog 60 mln. gereserveerd.

Ruimte voor nieuw beleid
Zoals afgesproken met de gemeenteraad is het college terughoudend geweest met het inzetten van reserves voor nieuw beleid. Hierdoor is na de verkiezingen van 2002 financiële ruimte beschikbaar voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.
Het nieuwe beleid, circa 40 mln., dat wordt gepresenteerd is enerzijds het gevolg van verplichte acties anderzijds is het uitvoering van eerder vastgesteld beleid.
De meest in het oog springende investeringen voor nieuw beleid zijn:
* HAL-OV-Corridor, deel A

4,5 mln.

* Parkeerroutesysteem

0,5 mln.

* Trekkenwand t.b.v. Theater De Vest


1,0 mln.

* Multifunctionele voorziening Vroonermeer

1,6 mln.

* Beeldkwaliteitsplan Binnenstad


1,4 mln.

* Wijkcentrum De Mare


2,3 mln.

* Sanering riolering

7,3 mln.

* Verbouwing Stadhuis

4,3 mln.

* Sportpark Oosterhout


1.3 mln.

* Masterplan VMBO

6,8 mln.

Hiernaast wordt het beleid van het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing en het Grote Stedenbeleid krachtig voortgezet.

Belastingen
De gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB), rioolrechten en afvalstoffenheffing vormen met zaken als huur, hypotheek, gas, licht, water, opstalverzekering en waterschapslasten de woonlasten. De eerstgenoemde lasten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente.

Bij het vaststellen van de tarieven voor rioolrechten gaat de gemeente uit van kostendekkendheid. Uitgaande van toenemende kosten zal het tarief voor 2002 met 4,5% worden verhoogd. Voor de jaren 2003 en verder wordt uitgegaan van een trendmatige stijging van de tarieven met 4%.

Vooral door de bijdrage uit de algemene middelen van 780.000 behoren de tarieven afvalstoffenheffing, zeker in vergelijking met andere grote(re) gemeenten, tot de laagste in Nederland. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt onder meer bepaald door de kosten van afvalinzameling en -verwerking. Zo bedraagt het Alkmaarse tarief voor éénpersoonshuishoudens in 2001 122,52 en voor meerpersoonshuishoudens 192,22. De landelijke gemiddelden bedragen respectievelijk 170,62 en 215,09. Uitgaande van een daling van het aantal kwijtscheldingsgerechtigden met 10% en uitgaande van een gelijkblijvende bijdrage van 780.000 uit de algemene middelen wordt voorgesteld de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen met 8,4%. Dit betekent dat een éénpersoonhuishouden 132,80 en een meerpersoonshuishouden 208,44 per jaar betaalt aan afvalstoffenheffing.

Ten aanzien van de Onroerende Zaakbelasting wordt voorgesteld deze voor 2002 te verhogen met 4%. Deze verhoging ligt onder de in 2001 geraamde inflatie.

"Realiseren wat is afgesproken"
In deze collegeperiode is de hoogste prioriteit gegeven aan een top 5 van beleidsthema's. Het afgelopen begrotingsjaar is nader uitvoering gegeven aan deze thema's. Daarmee zijn deze allemaal goeddeels gerealiseerd.

Besluitvorming
De begroting 2002 en meerjarenraming 2002-2005 wordt op woensdag 17 oktober behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. Vervolgens wordt de begroting voor de algemene beschouwingen behandeld in de gemeenteraad van dinsdag 6 november a.s. om 19.30 uur in de raadzaal. Ten behoeve van deze vergadering zullen de politieke partijen schriftelijk hun reacties kenbaar maken. De partijen lichten deze reacties tijdens de vergadering mondeling toe. Het college van B&W krijgt in deze vergadering de gelegenheid om in eerste termijn hier op te reageren. Op donderdag 8 november vindt de tweede termijn van de algemene beschouwingen plaats. Raad en college vergaderen dan om 16.00 uur in de raadzaal.

Inzage begroting
De begroting en de meerjarenraming liggen ter inzage in het Stadskantoor en Bibliotheek. Tegen kostprijs kunnen ook exemplaren worden afgehaald.

Deel: ' B&W Alkmaar presenteert sluitende Begroting 2002 '
Lees ook