Gemeente Amsterdam
Plan van Aanpak Sociale Dienst:
Enorme investering om Amsterdammers aan werk te helpen

HDe gemeente Amsterdam gaat fors investeren om Amsterdammers aan werk te helpen. Het college van B&W heeft ingestemd met het Plan van Aanpak dat moet leiden tot een snelle en grondige verbetering van de Sociale Dienst Amsterdam (SDA). Hiertoe wil het college de komende anderhalf jaar 232,4 miljoen gulden ( 105.458.522) investeren.

Eind oktober wordt in Amsterdam een grootschalige banenmarkt gestart, waarvoor alle 40.000 sollicitatieplichtige cliënten van de SDA zullen worden opgeroepen. Tot mei volgend jaar zullen consulenten van de SDA en gespecialiseerde instellingen dagelijks 400 cliënten ontvangen in een gebouw in Amsterdam-West, dat door de RAI-organisatie zal worden omgebouwd. De banenmarkt is in de praktijk één groot bedrijfsverzamelgebouw waar alle taken van de SDA tegelijk worden uitgevoerd. Uitgangspunt is integrale dienstverlening aan de cliënt door werk, inkomen, maar ook bijvoorbeeld kinderopvang, onder één dak aan te bieden. Daarmee loopt de markt vooruit op de bedrijfsverzamelgebouwen zoals die landelijk later worden voorzien. Wethouder Jaap van der Aa wil daarmee de opgelopen achterstand ombuigen tot een voorsprong.

Daarnaast zullen vóór 1 januari 2002 achterstanden in her- en beëindigingsonderzoeken en in belastingsignalen (ter opsporing van 'witte' fraude) worden ingelopen in de actie 'Schoon Schip'. Tegelijkertijd zal een begin worden gemaakt met een structurele verbetering van de dienstverlening van de SDA. Het Plan van Aanpak bestrijkt de periode augustus 2001-december 2002. Voor de financiering van deze inhaaloperatie worden voornamelijk bestaande middelen gebruikt. Voor de 232,4 miljoen gulden ( 105.458.522) is dekking gevonden in de gemeentebegroting.

Werk boven Inkomen is het uitgangspunt van het plan. Alle Amsterdammers die kunnen werken worden door de SDA geholpen om aan het werk te gaan. Cliënten van de SDA zullen worden gemotiveerd met positieve prikkels (zoals premies, verhelpen armoedeval) naast de consequente toepassing van sancties. Iedereen die recht heeft op een uitkering, krijgt een uitkering. Wie kan werken maar dat niet wil, verliest zijn uitkering. Fraude en misbruik worden streng aangepakt.

De banenmarkt vormt het startpunt van een uniforme en versnelde invoering van het zogenaamde casemanagement (begeleiding van de cliënt in één hand) bij de SDA. De banenmarkt is verplicht voor alle arbeidsplichtige cliënten van de SDA. Cliënten die ouder zijn dan 57 jaar of ouders met kinderen jonger dan 5 jaar krijgen een uitnodiging om op vrijwillige basis deel te nemen aan de banenmarkt. Ook arbeidsongeschikte cliënten waarvan de keuring langer dan drie maanden geleden was, zullen worden opgeroepen (uitgezonderd bijvoorbeeld cliënten met ernstige psychische problemen). Als cliënten twee keer de afspraken zonder legitieme reden niet nakomen, zal een sanctie worden opgelegd. Samen met uitzendbureaus, werkgevers en organisaties als NV Werk en Maatwerk, zal naar werk worden gezocht. Indien nodig zal meteen bijvoorbeeld kinderopvang of schulphulpverlening worden geregeld. Met Amsterdammers die niet direct kunnen worden bemiddeld naar een baan, wordt een vervolg afgesproken zoals bijvoorbeeld cursussen of schuldhulpverlening. Na afloop van de banenmarkt in het voorjaar van 2002 gaan de cliënten met hun consulent terug naar het SDA-regiokantoor. Zo wordt voor een structurele inbedding gezorgd.

Het Plan van Aanpak is opgesteld naar aanleiding van de maatregelen die minister Vermeend aan de gemeente heeft opgelegd naar aanleiding van zijn onderzoek naar het functioneren van de SDA. Dit voorlopige Plan van Aanpak - in overeenstemming met de maatregelen van de minister - is op dinsdag 28 augustus aan de minister aangeboden. Ook is advies gevraagd aan OR en de Cliëntenraad van de SDA. Na bespreking in de raadscommissie en vaststelling door de gemeenteraad (gepland 19 september) ontvangt de minister het definitieve Plan van Aanpak. De gemeente Amsterdam voldoet hiermee aan de maatregelen die de minister begin juli heeft afgekondigd. In lijn hiermee maakt de SDA sinds 1 augustus jl. met nieuwe cliënten meteen afspraken over sollicitaties en andere activiteiten gericht op werk.

Hans Joosten


-

© gemeente Amsterdam - 5-09-2001

Deel: ' B&W Amsterdam investeren om inwoners aan het werk te helpen '
Lees ook